MAZ­DA MX 5 VAN A TOT Z VIA YOUNGTIMERKOPEN.NL

Classic Cars (Netherlands) - - Advertorial -

Al sinds jaar en dag ben ik zelf een groot lief­heb­ber van de Maz­da MX-5. Waar­om, vraagt u zich wel­licht af. De MX-5 wordt door veel men­sen ook wel af­ge­schil­derd als ‘kap­pers­au­to’, maar hier­mee doen ze hem echt te kort.

Al­ler­eerst heb ik een voor­lief­de voor de zo­ge­he­ten “Bas­sie & Adri­aan lam­pen”. Fas­ci­ne­rend - en spor­tief! - vind ik het wan­neer je in de au­to rijdt en die 2 lam­pen­kap­pen om­hoog ziet staan. Maar goed, dit is na­tuur­lijk per­soon­lijk.

De mooie klas­siek spor­tie­ve vorm­ge­ving, de laag­drem­pe­lig­heid van het ca­brio rij­den en de al­om ge­roem­de be­trouw­baar­heid zijn voor mij de smaak­vol­le com­bi­na­tie.

• Met een nieu­we ca­bri­o­let is het dak in

14sec ge­o­pend? Ik doe het in 5!

• De he­le win­ter over­win­terd? Geen elek­tri­sche sto­rin­gen maar di­rect star­ten lo­pen!

• Een ca­brio is niet spor­tief? Met een MX-5 kunt u haaks de bocht om! Wij spe­ci­a­li­se­ren ons met na­me op de eer­ste ge­ne­ra­tie, de zo­ge­he­ten NA. Waar­om spe­ci ek dit mo­del?

• Cult­sta­tus: ie­der­een kent de MX-5 als

een ro­de ca­brio met klap­lam­pen • Waar­de­vast: de vroe­ge exem­pla­ren stij­gen lang­za­mer­hand in waar­de • Mo­to­ri­se­ring: de 1.6 heeft in zijn eer­ste

ja­ren 116pk i.p.v. 90pk na 1994 • Spar­taans: met de NA ge­ne­ra­tie is het

echt ca­brio rij­den in haar puur­ste vorm

Door­dat wij al di­ver­se ja­ren meer­de­re MX-5en heb­ben ge­re­den, ken­nen wij on­der­tus­sen de valkui­len. Want, hoe be­trouw­baar en leuk ook, valkui­len zijn er. Het zijn im­mers toch al au­to’s van ze­ker 20 jaar oud. En­ke­le voor­beel­den:

• Wa­ter­dicht: slech­te ca­bri­o­da­ken /

af­voer­ga­ten ver­stopt

• Mo­to­risch: vaak ver­ge­ten men­sen de

tech­ni­sche staat, bijv. de dis­tri­bu­tie­riem • Roest­dui­vel: de MX-5 zijn roest ge­voe

lig op di­ver­se plaat­sen

• Tech­nisch: door­dat men­sen vaak wei­nig

rij­den jaar­lijks, ach­ter­stal­lig on­der­houd. Van­zelf­spre­kend zijn al de­ze pun­ten bij on­ze MX-5en op­ge­lost al­vo­rens u er van gaat ge­nie­ten. Daar­om spre­ken wij graag over zo­ge­he­ten Turn-Key au­to’s: Voor u is het na de aan­koop slechts nog een kwes­tie van de sleu­tel om­draai­en en ge­nie­ten!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.