BMW X5

Het was de Mer­ce­des ML die in 1997 de gro­te door­braak van de suv in­luid­de. In het kiel­zog van dit suc­ces lan­ceer­den BMW en Por­sche hun vi­sie op de ‘sof­troa­der’. Een duo dat ook na ruim vijf­tien jaar nog steeds aan el­kaar ge­waagd is.

Classic Cars (Netherlands) - - INHOUND - Tekst en fo­to’s: Louis Blom

In 1990 voor­spel­den de mar­ke­teers al dat de sports uti­li­ty ve­hi­cle het daar­op­vol­gen­de de­cen­ni­um enorm in po­pu­la­ri­teit zou stij­gen. Rond die tijd do­mi­neer­den Jeep met de (Grand) Che­ro­kee en en­ke­le Ja­pan­se mer­ken de markt, maar zij pre­zen hun al­les­kun­ners nooit aan van­we­ge hun spor­ti­vi­teit en ook de term ‘suv’ was nog niet van stal ge­haald. De tech­nisch lay-out was steeds het­zelf­de. Op een lad­der­chas­sis stond een apar­te car­ros­se­rie en de on­der­stel­tech­niek was veel­al tra­di­ti­o­neel. En­ke­le uit­zon­de­rin­gen van Su­ba­ru en Toyo­ta daar­ge­la­ten. De suv zo­als we die nu ken­nen, de­bu­teert in Ste­ven Spiel­bergs Ju­ras­sic Park 2. Het is dan 1997. Een vol­le­dig ge­pimp­te en in oor­logs­kleu­ren ge­tooi­de ML ploegt ge­du­ren­de de he­le film dap­per door het beeld (niet te ver­war­ren met de Jeep Wrang­ler uit de eer­ste film). Een ac­tie waar me­nig con­cur­rent ja­loers op kon zijn, re­sul­te­rend in klin­ken­de ver­koop­cij­fers van de­ze in de Ver­e­nig­de Sta­ten ge­bouw­de Mer­ce­des. Toch mist de auto een be­lang­rij­ke ei­gen­schap: hij is al­les­be­hal­ve spor­tief. En het top­punt van raf­fi­ne­ment is de ML even­min. In­te­gen­deel: de ML is log en heeft af­stan­de­lij­ke rij­ei­gen­schap­pen. Toch wordt de ML een suc­ces, en dan voor­al van­we­ge de uti­li­ty, want de Mer­ce­des com­bi­neert een hoog­staand com­fort met veel ruim­te en re­de­lij­ke of­froad-ca­pa­ci­tei­ten.

Ge­ne­ra­tie X

De Duit­se con­cur­ren­tie ziet met le­de ogen aan hoe Mer­ce­des-Benz in één klap de suv-markt do­mi­neert en zet vaart ach­ter de ont­wik­ke-

ling van hun ei­gen suv’s. In 1994 is BMW al be­gon­nen met de E53, zo­als de X5 in­tern heet. Dat­zelf­de jaar had de Duit­se fa­bri­kant al de Rover Group van Bri­tish Aero­s­pa­ce over­ge­no­men. Zo be­landt ook Land Rover on­der de pa­ra­plu van de BMW Group, en kun­nen de Duit­se in­ge­ni­eurs bij de ont­wik­ke­ling van de X5 pro­fi­te­ren van de Brit­se of­froad-ex­per­ti­se.

Om Land Rover en Ran­ge Rover niet in de wie­len te rij­den, moet de vier­wiel­aan­ge­dre­ven BMW een spor­tief ge­trim­de auto wor­den. De Ame­ri­kaan Chris Ban­g­le is ver­ant­woor­de­lijk voor het de­sign dat on­der Chris Chap­man in de Ca­li­for­ni­sche stu­dio ge­stal­te krijgt. Net als de Ran­ge Rover wordt de X5 voor­zien van een ge­deel­de ach­ter­klep. Bo­ven­dien krijgt de BMW de pri­meur van de be­faam­de Hill Des­cent Control-tech­no­lo­gie die Land Rover had wil­len be­wa­ren voor de vol­gen­de ge­ne­ra­tie van de Ran­ge Rover. Ver­der is de X5 sterk ver­want aan de 5-se­rie uit die tijd (E39). De werk­zaam­he­den ver­lo­pen voort­va­rend en in de zo­mer van 1997 gaan de eer­ste pro­to­ty­pen de weg op. On­der­tus­sen wordt de BMW-fa­briek in South Caro­li­na klaar­ge­stoomd voor de pro­duc­tie van de gloed­nieu­we suv. Twee jaar na de komst van de ML lan­ceert BMW zijn ei­gen suv, al noe­men ze het dan een sav: sports ac­ti­vi­ty ve­hi­cle. De auto heeft een in­ti­mi­de­rend stoer, spor­tief ui­ter­lijk met wulp­se ach­ter­spat­bor­den, af­ge­zet met zwar­te kunst­stof lijs­ten die door­lo­pen in de dor­pels. Dat ge­com­bi­neerd met de her­ken­ba­re dub­be­le kop­lam­pen ach­ter glas, de ken­mer­ken­de Hof­meis­ter-knik in de ach­ter­ste zij­rui­ten en de L-vor­mi­ge ach­ter­lich­ten in de smal­le en ho­ge kont. Het in­te­ri­eur volgt de be­ken­de BMW-

koers, zij het dat het dash­board niet naar de be­stuur­der is ge­draaid zo­als bij de an­de­re mo­del­len. De X5 voelt dank­zij het gro­te glas­op­per­vlak ruim aan, ook al is de been­ruim­te ach­ter niet over­da­dig.

De X5 wordt met eni­ge scep­sis ont­van­gen. De voor­naams­te kri­tiek luidt dat dit ty­pe auto niet bij het mer­kima­go zou pas­sen. Bo­ven­dien blijkt de X5 geen kan­jer in het ter­rein. Maar dat was ook niet de fi­lo­so­fie ach­ter dit eer­ste X-mo­del; BMW be­na­druk­te juist de on­roa­drij­ei­gen­schap­pen. En daar­in neemt de X5 dui­de­lijk af­stand van zijn naas­te ri­vaal, de ML. De cri­ti­ci wordt ra­zend­snel de mond ge­snoerd, want de X5-ver­ko­pen gaan als een tie­re­lier. Jaar­lijks ver­la­ten ruim 100.000 stuks de show­rooms. In 2004 krijgt de X5-ran­ge een licht ge­wij­zigd front en een nieuw 4WD-sys­teem, xDri­ve ge­naamd. Dit kan de aan­drijf­krach­ten af­han­ke­lijk van de on­der­grond trap­loos tus­sen de voor- en ach­ter­as ver­de­len.

Over­le­vings­stra­te­gie

Por­sche is al sinds de ja­ren vijftig be­kend met vier­wiel­aan­drij­ving. In die tijd bouwt het de Ju­ni­or- en Su­per-trac­tor en de 597 Jagdwa­gen. Die laat­ste is fei­te­lijk de eer­ste Por­sche met vier­wiel­aan­drij­ving! Toch duurt het nog tot de la­te ja­ren ne­gen­tig voor­dat het suv-kwart­je in Zuf­fen­hau­sen valt. Dan sig­na­le­ren de Por­sche­mar­ke­teers dat veel klan­ten naast hun 911 of Boxster een suv van – ui­ter­aard – een an­der merk in de ga­ra­ge heb­ben staan. Dat mo­ti­veert Por­sche om ook zo’n ty­pe auto te ont­wik­ke­len. De fa­bri­kant is nog maar net be­ko­men van het zo­veel­ste bij­na-bank­roet en heeft een der­de mo­del no­dig om te over­le­ven. Hoewel de Boxster en de nieu­we 911 (ge­ne­ra­tie 996) het op dat mo­ment goed doen, zou­den de­ze mo­del­len op de lan­ge duur te wei­nig op­le­ve­ren. Por­sche heeft een groot­ver­die­ner no­dig. Of, zo­als di­rec­teur Wen­de­lin Wie­de­king het ver­woordt: "We heb­ben een auto no­dig waar een gro­te mar­ge op zit." Aan­van­ke­lijk gaat Por­sche met Mer­ce­des-Benz in zee om een ei­gen suv te ont­wik­ke­len, maar wan­neer Mer­ce­des als be­lo­ning een fors aan­de­len­pak­ket van Por­sche eist, is de lief­de snel be­koeld. Nood­ge­dwon­gen klopt Wie­de­king ver­vol­gens bij Volks­wa­gen aan. In Wolfs­burg staat in­mid­dels ook een suv op het wen­sen­lijst­je en de par­tij­en zijn het er snel over eens hoe bei­de mer­ken op een ge­za­men­lijk plat­form elk een ei­gen suv kun­nen ont­wik­ke­len. Hoewel het pro­ject gro­ten­deels door Volks­wa­gen wordt ge­fi­nan­cierd, neemt Por­sche het voor­touw bij de ont­wik­ke­ling van zo­wel de Cay­en­ne als van de Tou­areg. Bij de in­tro­duc­tie

van de Cay­en­ne in 2002 is de kri­tiek niet van de lucht. Vol­gens ve­len is zo'n gro­te, 2,2 ton zwa­re bak het Por­sche-lo­go on­waar­dig. Niet­te­min groeit de Cay­en­ne bin­nen no-ti­me uit tot het best­ver­koch­te mo­del van het merk. Dat is me­de te dan­ken aan de Brit­se de­sig­ner Ste­ve Mur­kett. De Cay­en­ne is we­l­is­waar niet moe­ders mooi­ste, toch is hij her­ken­baar als Por­sche. Dat is te dan­ken aan de com­bi­na­tie van de bre­de schou­der­par­tij en het spit­se front, met spat­bor­den en kop­lam­pen die de aan­slui­ting zoe­ken met de klas­sie­ke 911-lij­nen. De ach­ter­klep is in het ka­der van de veel­zij­dig­heid voor­zien van een se­pa­raat te ope­nen ruit. De lom­pe ach­ter­lich­ten zijn min­der flat­teus.

Het in­te­ri­eur is uit­ste­kend af­ge­werkt en oogt met zijn vo­lup­tu­eu­ze ze­tels en ge­bor­steld alu­mi­ni­um strips zeer luxu­eus. Voor het be­te­re ter­rein­werk zijn er zelfs aan weers­zij­de van de mid­den­tun­nel hand­gre­pen be­ves­tigd om je aan vast te hou­den. Net als de X5 heeft de Cay­en­ne een aan­drijf­lijn met een tus­sen­dif­fe­ren­ti­eel om de aan­drijf­krach­ten tus­sen de voor- en ach­ter­as te ver­de­len. Te­vens is de Cay­en­ne uit­ge­rust met een la­ge gea­ring, te be­die­nen met een scha­ke­laar op de mid­den­con­so­le.

King of the road

Te­gen­woor­dig is de suv he­le­maal in­ge­bur­gerd en zelfs ge­de­mo­cra­ti­seerd tot op­ge­hoog­de huis-tuin-en-keu­ken­sta­ti­on­wa­gon. Ook de jong­ste ge­ne­ra­tie van de X5 en Cay­en­ne is suc­ces­vol. Hun weg­be­rei­ders gel­den nu als young­ti­mers en dank­zij de bij­tel­lings­re­ge­ling van 35 pro­cent voor on­der­ne­mers zijn ze erg ge­liefd.

Voor de­ze ver­ge­lij­king kie­zen we van bei­de auto's de meest be­schei­den mo­tor­va­ri­an­ten: een 231 pk ster­ke X5 3.0i met 140.000 op de tel­ler en een Cay­en­ne 3.2 V6 met 250 pk waar­van de klok 175.000 km aan­geeft. Het is op­val­lend hoe goed en strak de auto’s rij­den. Voor de fo­to­ses­sie heb­ben we ove­ri­gens een Cay­en­ne Tur­bo ge­bruikt, on­der meer her­ken­baar aan het front met de gro­te lucht­in­la­ten. Na het op­stap­pen be­grij­pen we waar­om ook vrou­wen mas­saal voor dit soort auto's val­len. Ze voe­len zich 'king (of qu­een) of the road', ver ver­he­ven bo­ven het ove­ri­ge per­so­nen­au­to­ver­keer. Nie­mand die het nog in zijn hoofd haalt om in­ti­mi­de­rend op je ach­ter­bum­per te gaan zit­ten. Bo­ven­dien zijn de auto’s prak­tisch en ruim.

Bei­de suv’s rij­den ver­ras­send le­ven­dig, ook al vin­den de pres­ta­tie­fe­ti­sjis­ten een zes­pit­ter on­der­maats voor de­ze twee­ton­plus­au­to's. Ze zit­ten al­le­bei in 9 tel­len op de 100 km/h. Hun au­to­ma­ten scha­ke­len soe­pel en tref­ze­ker. Bei­de zijn met een tra­di­ti­o­neel ge­veerd onderstel uit­ge­rust. Goed is te voe­len hoe­zeer de auto-in­du­strie rond die tijd koos voor steeds har­de­re ve­ring met kor­te veer­we­gen. Op drem­pel­rij­ke tra­jec­ten gaat met na­me het uit­veer­ge­drag van de X5 na ver­loop van tijd ir­ri­te­ren. De Cay­en­ne is even­min het toon­beeld van veer­com­fort; dwars­ri-

chels wor­den met een dro­ge dreun door­ge­ge­ven. Maar drem­pels neemt hij een stuk be­schaaf­der dan de X5.

Stu­ren doet de BMW mes­scherp. De X5 re­a­geert als een 3-se­rie op stuur­be­we­gin­gen. In de Cay­en­ne gaat het er ge­moe­de­lij­ker aan toe. Hij stuurt net zo pre­cies, heeft al­leen iets meer tijd no­dig om van koers te ver­an­de­ren. In bei­de auto's gaat nor­ma­li­ter een der­de van de aan­drijf­krach­ten naar de voor­as en twee der­de naar de ach­ter­as. Hier­door is een po­ten­ti­eel over­stuur­ka­rak­ter voor­ge­pro­gram­meerd, dat door het ESP in toom wordt ge­hou­den. Ech­te ter­rein­beu­len zijn het niet, hoewel ze met de juis­te ban­den best ver ko­men.

Ge­zon­de dorst

De X5 en de Cay­en­ne zijn es­sen­ti­ë­le suv's ge­ble­ken. De BMW luid­de de komst van een he­le stroom X’en in en voor Por­sche was de Cay­en­ne een le­vens­red­der. Hij fi­nan­cier­de in zijn een­tje de komst van de ze­ven­de ge­ne­ra­tie 911 (991), zo suc­ces­vol was de eer­ste Por­sche-suv! Hoewel bei­de in­mid­dels po­pu­lair zijn als young­ti­mer­van-de-zaak, wor­den ze over het al­ge­meen niet ge­koes­terd. In aan­schaf zijn ze re­la­tief be­taal­baar en wor­den door­gaans da­ge­lijks in­ge­zet. Goed­koop is dat niet. Met ruim twee ton ei­gen ge­wicht en een ge­zon­de dorst be­hoor je als X5of Cay­en­ne-rij­der tot de fa­vo­rie­te klan­ten van de Be­las­ting­dienst en de olie­maat­schap­pij­en. En dan heb­ben we het niet eens over de kos­ten voor on­der­houd en re­pa­ra­ties. Wie daar over­heen kan stap­pen, heeft aan een X5 of Cay­en­ne een heer­lij­ke al­les­kun­ner voor de deur. Wat dat be­treft wa­ren ze, even­als de Mer­ce­des ML, heu­se weg­be­rei­ders voor een he­le stroom spor­tief ge­tin­te suv's. In­mid­dels heeft elk merk ook wel een hy­bri­de­va­ri­ant van één of meer suv’s in het pro­gram­ma en het duurt vast niet lang voor­dat de vol­le­dig elek­tri­sche suv’s hun op­wach­ting ma­ken. Of dat ook ge­lief­de young­ti­mers wor­den, we­ten we over een jaar of twin­tig.

X5- en Cay­en­ne-rij­ders be­ho­ren tot de fa­vo­rie­te klan­ten van de Be­las­ting­dienst en de olie­maat­schap­pij­en.

On­danks dik­ke sta­bi­li­sa­tor­stan­gen en de me­ga­stug­ge ve­ring helt de twee ton plus X5 over. Da's ove­ri­gens he­le­maal geen straf.

Ook de Cay­en­ne helt, maar dat wordt in toom ge­hou­den

door de ve­ring en sta­bi­li­sa­tor­stan­gen.

Met dank aan Au­tohan uit Zwa­nen­burg voor het ter be­schik­king stel­len van de auto’s.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.