Dut­ch His­to­ric Ral­ly Club

De eer­ste helft van ral­ly­jaar 2017 zit er­op, zo­dat ook de con­tou­ren van het Ne­der­lands Kam­pi­oen­schap His­to­ri­sche Ral­ly’s zich be­gin­nen af te te­ke­nen. Maar al­les is nog mo­ge­lijk, want ook na de zo­mer­stop zijn er ge­noeg pun­ten te ver­de­len. De twee­de sei­zoen

Classic Cars (Netherlands) - - INHOUND - Tekst: Fred Hak • Fo­to’s: ar­chief DHRC

Met de zo­mer bij­na ach­ter ons gaat het snel met de ral­ly­ka­len­der. Voor een ma­ga­zi­ne dat zes keer per jaar uit­komt, is het niet bij te hou­den. Bij het ter per­se gaan van de­ze edi­tie van Clas­sic Cars zijn er al ne­gen ral­ly’s voor het kam­pi­oen­schap ver­re­den. Dat leid­de tot de af­ge­beel­de tus­sen­stand, maar als dit ma­ga­zi­ne op de mat ploft, zijn ook de SLS Clas­sic en de Clas­sic Gel­der­lan­drit al­weer ge­re­den. Kijk voor de ac­tu­e­le tus­sen­stand op on­ze si­te

(www.dhrc.nl).

Met nog vijf ral­ly’s te gaan, kun­nen er nog al­ler­lei ver­schui­vin­gen op­tre­den. In de vol­gen­de eve­ne­men­ten zijn nog veel pun­ten te ver­die­nen.

ABC-Ral­ly,

30 sep­tem­ber en 1 ok­to­ber

De ABC-Ral­ly 2017 zal voor het eerst in de his­to­rie een eve­ne­ment van an­der­hal­ve dag wor­den (30 sep­tem­ber en 1 ok­to­ber). Voor veel deel­ne­mers is het wed­strijd­ge­bied van de ral­ly een flink eind rij­den en dan is ’s avonds te­rug­rij­den na een lan­ge ral­ly­dag geen feest. Daar­uit is het idee ge­bo­ren za­ter­dag iets la­ter te star­ten, zo­dat je niet mid­den in de nacht op pad hoeft om tij­dig bij de start te zijn. Na de za­ter­dagsta­ges (met al­leen voor de Ex­pert­klas­se een avond­etap­pe), ge­zel­lig na­pra­ten met je col­le­ga­ral­ly­rij­ders, lek­ker sla­pen in het ral­ly­hoofd­kwar­tier Van der Valk Em­men (wat ove­ri­gens niet ver­plicht is) en na een heer­lijk ont­bijt gaan de equi­pes weer vroeg op pad de stil­le Drent­se zon­dag­och­tend in. De fi­nish van de ABC is rond 13.00 uur. Dan wordt ge­za­men­lijk ge­luncht en slui­ten we af met een prijs­uit­rei­king waar­bij nog veel deel­ne­mers aan­we­zig zul­len zijn. Ver­vol­gens kan ie­der­een – als het aan de uit­zet­ters Joep Wan­ders en Ar­jan van der Pa­len ligt een mooie ral­ly­er­va­ring rij­ker – de weg op om vóór de avond thuis te zijn.

www.abc-ral­ly.nl

Nacht van Ne­der­land, 14 en 15 ok­to­ber

De Nacht van Ne­der­land is een bij­zon­de­re ral­ly. Het is de eni­ge ral­ly in Ne­der­land die dwars door de nacht gaat. Dus niet slechts een paar uur­tjes in het don­ker ... Re­ken maar op zo’n twaalf vol­le­dig don­ke­re uren waar­in je niet al­leen met an­de­re deel­ne­mers strijdt, maar ook met je­zelf. Uren waar­in door­zet­tings­ver­mo­gen wordt ge­vraagd. Dat is werk voor ral­ly­rij­ders die van een ex­tra uit­da­ging hou­den.

Eer­der edi­ties heb­ben be­we­zen dat de Nacht van Ne­der­land een pit­ti­ge ral­ly is. Je ver­trekt bij dag­licht, maar in ok­to­ber valt de duis­ter­nis al snel in. Ex­tra lam­pen op de auto zijn wel­kom, want je rijdt over schaars ver­lich­te we­gen waar­bij dor­pen en be­bou­wing zo­veel mo­ge­lijk wor­den ver­me­den. Het land­schap zal

voort­du­rend wis­se­len en het na­vi­ge­ren vraagt daar­om ook steeds an­de­re in­zich­ten. We rij­den ech­ter zon­der com­plexe her­con­struc­ties en om­rij­rou­tes en zon­der fout­con­tro­les. We star­ten en fi­nis­hen in Wijk bij Duur­ste­de, de uit­zet­ter is Eric Klun­der.

www.nacht­van­ne­der­land.nl

Drie Pro­vin­ci­ën Ral­ly, 28 ok­to­ber

De fraai­ste we­gen van Ne­der­land be­vin­den zich in Dren­the, Fries­land en Ove­r­ijs­sel, al­dus or­ga­ni­sa­tor Jaap Jong­man. Als je ze dan ge­bruikt in een ral­ly, weet je dat het mooi gaat wor­den. Dit is het de­cor van de Drie Pro­vin­ci­ën Ral­ly, die op 28 ok­to­ber start en fi­nisht in Wol­ve­ga. Voor de Ex­pert-, Sport- en Toer­klas­se be­looft het een mooie en voor­al leu­ke ral­ly te wor­den. De­ze klas­sen zijn ech­ter al­leen te rij­den met een auto ge­bouwd tot en met 1979. Voor jon­ge­re auto’s of ge­heel nieu­we auto’s is er plek in de open Ex­pert-, Sport- en Toer­klas­se.

www.ral­ly­con­trol.nl

STAR Ral­ly, 11 no­vem­ber

Aan de STAR Ral­ly 2017 kan dit jaar deel­ge­no­men wor­den door al­le lief­heb­bers van de­ze sport. De Stich­ting A-Vents, on­der lei­ding van Henk Led­der­hof, or­ga­ni­seert het eve­ne­ment met zo­wel een His­to­ri­sche klas­se als een Open klas­se. Aan de His­to­ri­sche klas­se kan wor­den deel­ge­no­men met auto’s met een bouw­jaar van voor 1 ja­nu­a­ri 1987. Al­le auto’s van na die da­tum wor­den in­ge­deeld in de Open klas­se. De start vindt plaats op 11 no­vem­ber in Al­men. Je rijdt van­daar een aan­tal lus­sen, want ook de kof­fie­pau­ze, de lunch, de snack en de prijs­uit­rei­king vin­den in Al­men plaats.

www.a-vents.com

Tour de Ga­zet, 25 no­vem­ber

De laat­ste ral­ly voor het NK heeft als start- en fi­nish­lo­ca­tie Uden, net als de vo­ri­ge edi­tie.

Or­ga­ni­sa­tor Pe­ter Leen­ders en uit­zet­ter Fred Hak zor­gen voor een uit­da­gen­de rit in het niet al te vaak door ral­ly’s be­zoch­te Oos­tBra­bant. Van­uit Uden gaat de rou­te eerst naar het oos­ten en ver­vol­gens zuid­waarts. De lunch­lo­ca­tie heeft een rij­ke his­to­rie tus­sen he­mel en aar­de, echt een aan­ra­der om la­ter nog eens te­rug te ko­men voor een uit­ge­brei­der be­zoek. Na de lunch voert de rou­te de deel­ne­mers naar het wes­ten en dan naar het noor­den, te­rug naar Uden. Je waant je in het bui­ten­land als je plek­ken aan­doet met de na­men Zuid-Caro­li­na, Bor­neo en Ade­lai­de!

www.tour­de­ga­zet.nl

De Dut­ch His­to­ric Ral­ly Club (DHRC) is de Ne­der­land­se ver­e­ni­ging voor rij­ders en na­vi­ga­to­ren van klas­sie­ker­ral­ly's. In de club zijn meer dan 600 ral­ly­fans ver­e­nigd. De DHRC is de drij­ven­de kracht ach­ter het Ne­der­lands Kam­pi­oen­schap waar­bij ver­schil­len­de ral­ly's van ver­schil­len­de or­ga­ni­sa­to­ren mee­tel­len. De DHRC is zelf ook or­ga­ni­sa­tor van en­ke­le ral­ly's en veel an­de­re or­ga­ni­sa­to­ren zijn op hun beurt lid van de DHRC. Sa­men met de­ze or­ga­ni­sa­to­ren en de over­koe­pe­len­de Ne­der­land­se His­to­ri­sche Ral­ly Fe­de­ra­tie be­har­tigt de DHRC de be­lan­gen van de klas­sie­ke ral­ly­sport in Ne­der­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.