In­terClas­sics in Brus­sel

Classic Cars (Netherlands) - - NIEUWS -

HOEWEL WE IN NE­DER­LAND on­ze ‘ei­gen’ In­terClas­sics Maas­tricht heb­ben, blijft het leuk om naar In­terClas­sics Brus­sel af te rei­zen. En wel op 17, 18 en 19 no­vem­ber. Dan kunt u in de Bel­gi­sche hoofd­stad tal­lo­ze klas­sie­kers be­won­de­ren, met dit jaar spe­ci­a­le aan­dacht voor cy­cle­cars. De­ze klei­ne, goed­ko­pe, licht­ge­wicht voer­tuig­jes vul­den tus­sen pak­weg 1910 en het ein­de van de ja­ren twin­tig het gat tus­sen de mo­tor­fiets en de vol­waar­di­ge auto. Er werd zelfs mee ge­ra­cet, ook al was de con­struc­tie op z’n zachts ge­zegd nog­al fra­giel. Het is een klein won­der dat in 2017, pak­weg hon­derd jaar la­ter, maar liefst twin­tig cy­cle­cars ge­toond kun­nen wor­den.

Het twee­de the­ma waar­mee de prach­ti­ge auto’s van de hon­der­den stand­hou­ders wor­den af­ge­wis­seld, is ‘The Big Fi­ve’. Dit zijn de vijf lei­den­de en meest toon­aan­ge­ven­de mo­tor­mu­sea van Eu­ro­pa. De­ze mu­sea heb­ben niet al­leen een ge­va­ri­eer­de col­lec­tie, ze la­ten ook zien wel­ke in­vloed de auto op de sa­men­le­ving heeft. Elk museum zal drie top­stuk­ken pre­sen­te­ren, waar­van één voor­oor­log­se klas­sie­ker af­kom­stig uit het des­be­tref­fen­de land, één auto ty­pe­rend voor het museum en één ra­ce­au­to. Het Louw­man Museum in Den Haag is ‘on­ze’ af­ge­vaar­dig­de.

Tot slot de huis­hou­de­lij­ke za­ken: de Brus­sels Expo opent al­le da­gen om 10.00 uur en sluit om 18.00 uur, met uit­zon­de­ring van vrij­dag, want dan wor­den de ope­nings­tij­den ge­rekt tot 20.00 uur. Toe­gangs­kaar­ten kos­ten 12,50 eu­ro op www.in­terclas­sics.be en 15 eu­ro aan de deur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.