Recht­lij­nig

Classic Cars (Netherlands) - - VERGELIJKING -

In de zo­mer van 1981 on­der­ging de Celica een me­ta­mor­fo­se. De ont­wer­pers le­ken de der­de ge­ne­ra­tie wel met een ge­o­drie­hoek ge­te­kend te heb­ben. Rech­te lij­nen en hoe­ki­ge vor­men be­paal­den het aan­ge­zicht. Ty­pisch ja­ren tach­tig wa­ren de klap­kop­lam­pen, waar­bij de licht­units – net als bij de Por­sche 928 – ach­ter­over in rust­po­si­tie kan­tel­den. Ook in het in­te­ri­eur was het recht­lij­nig­heid troef: scher­pe lij­nen, hoe­ki­ge vor­men, vlak­ke op­per­vlak­ken en stoel­be­kle­ding in streep­jes­mo­tief zijn beeld­be­pa­lend.

On­danks zijn nieu­we ver­schij­nings­vorm stond de der­de Celica op de de­zelf­de bo­dem­par­tij als het ou­de mo­del. On­ver­an­derd was de wiel­ba­sis van 2500 mm en ook de hoog­te van 1320 mm bleef ge­lijk. Een be­lang­rij­ke ver­be­te­ring was de over­stap van een star­re ach­ter­as naar een on­af­han­ke­lij­ke wiel­op­han­ging, ter­wijl de ou­de ko­gel­kring­loop­be­stu­ring werd in­ge­wis­seld voor een stuur­huis met een tand­heu­gel. Mo­to­risch hield Toyo­ta vast aan de ou­de ver­trouw­de 1,6-li­ter 2T-mo­tor en twee­li­ter 18R-mo­tor, die hun dien­sten al sinds de eer­ste ge­ne­ra­tie van de Celica had­den be­we­zen. De net zo de­ge­lij­ke 105 pk ster­ke twee­li­ter 21R-mo­tor, die in het fo­to­mo­del van Jo­hn Tet­teroo ligt, werd in 1978 in de twee­de Celica aan het pro­gram­ma toe­ge­voegd.

Jo­hns duo­to­ne-grij­ze Celica 2000 Lift­back XT heeft de af­ge­lo­pen 34 jaar op­mer­ke­lijk ge­zond door­staan. Roest was bij de­ze auto’s een groot pro­bleem, maar Jo­hns trot­se be­zit ver­keert wer­ke­lijk in nieuw­staat. “Ei­gen­lijk is mijn lief­de voor de MR2 ster­ker dan voor de Celica”, moet hij toe­ge­ven, “maar dit is het mo­del waar­mee ik des­tijds ben be­gon­nen. Toen de auto mij werd aan­ge­bo­den, twij­fel­de ik geen mo­ment. De auto had ja­ren­lang stil­ge­staan, waar­door het plaat­werk zo mooi is ge­ble­ven.” Ge­heel fa­brieksori­gi­neel heeft Jo­hn zijn auto niet ge­hou­den, maar de spoi­ler­kit en de licht­me­ta­len wie­len wer­den des­tijds als dea­ler­ac­ces­soi­re aan­ge­bo­den. Voor­al de dakspoi­ler is te­gen­woor­dig een zeld­zaam en zo­doen­de ge­zocht ar­ti­kel.

Hoewel de der­de ge­ne­ra­tie van de Celica bij het gro­te pu­bliek in de ver­ge­tel­heid is ge­raakt, dra­gen veel Celica-lief­heb­bers de auto op han­den. Dit is na­me­lijk het mo­del waar­mee Toyo­ta zijn eer­ste over­win­nin­gen in het ral­lyWK boek­te. Tus­sen 1983 en 1986 wa­ren de Celica’s van TTE (Toyo­ta Team Eu­ro­pe) tij­dens de lood­zwa­re Sa­fa­ri-ral­ly en Ral­ly van Ivoor­kust niet te ver­slaan. Daar­naast vorm­de de auto de ba­sis voor de Celica Su­pra, een nieuw spor­tief top­mo­del dat met zijn zes­ci­lin­der lijn­mo­tor de pres­ti­ge­strijd aan­ging met on­der meer de Dats­un 280 en 300 ZX, de BMW 6-se­rie en de zes­ci­lin­der cou­pés van Mer­ce­des.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.