30 jaar TCCN

Classic Cars (Netherlands) - - VERGELIJKING -

De Toyo­ta Celica Club Ne­der­land werd eind 1987 in Hoen­der­loo op­ge­richt door een stel vrien­den die be­gaan wa­ren met het lot van de Toyo­ta Celica. Som­mi­ge van de­ze ini­ti­a­tief­ne­mers zijn nog steeds ac­tief bin­nen de ver­e­ni­ging, die op dit mo­ment zo’n 175 en­thou­si­as­te le­den telt. Jaar­lijks wor­den min­stens zes mee­tings ge­or­ga­ni­seerd, waar­bij re­gel­ma­tig de sa­men­wer­king met an­de­re Toyo­ta-clubs of de or­ga­ni­sa­tie van Ja­pan­se-auto-eve­ne­men­ten wordt ge­zocht. Naast het 30-ja­rig be­staan van de ver­e­ni­ging wordt in 2017 ook ge­vierd dat de 150ste edi­tie van het Club­Ma­ga­zi­ne ver­schijnt. Be­gon­nen als een ge­sten­cild blaad­je in A5-for­maat, heeft het pe­ri­o­diek zich ont­wik­keld tot een vol­waar­dig tijd­schrift in full co­lour, dat vier keer per jaar ver­schijnt.

In het week­end van 30 sep­tem­ber en 1 ok­to­ber or­ga­ni­seert de TCCN een groot eve­ne­ment ter ge­le­gen­heid van de 30ste ver­jaar­dag van de club. Op za­ter­dag ver­za­me­len de deel­ne­mers zich bij Res­tau­rant Coe­len­ha­ge in We­zep, op zon­dag ver­vol­gen de fes­ti­vi­tei­ten zich rond The­ma­t­uin De Hei­hut in Koot­wij­ker­broek. Voor meer in­for­ma­tie: www.tccn.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.