Jaar van ju­bi­lea

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws - Igor Stuif­zand Re­dac­teur is­tuif­zand@fnl.nl

018 wordt een prach­tig klas­sie­ker­jaar. Tal van au­to’s vie­ren een ju­bi­le­um. Ook op de re­dac­tie van Clas­sic Cars knal­len de kur­ken, want voor ons is de vijf­de jaar­gang in­ge­gaan. De vol­gen­de edi­tie is het 25ste num­mer van Clas­sic Cars. Die mijl­paal gaat u be­slist te­rug­zien in het blad.

Zo­als u de ko­men­de twaalf maan­den ook me­nig ju­bi­la­ris in het magazine zult te­gen­ko­men. Ver­der­op in dit num­mer be­schrijft col­le­ga Bart al­vast het jaar 1978 en al­le mo­del­len die bij hun 40ste ver­jaar­dag of­fi­ci­eel de klas­sie­ke­rer­ken­ning krij­gen – en er geen mo­tor­rij­tui­gen­be­las­ting meer be­taald hoeft te wor­den. Over som­mi­ge van de­ze mo­del­len gaan we la­ter dit jaar be­slist nog veel uit­ge­brei­der uit­wei­den – al vraag ik mij af waar we zo gauw een vroe­ge Fi­at Rit­mo van­daan moe­ten ha­len. Mocht u er een­tje we­ten te staan (of ’m zelf in de stal­ling heb­ben), dan hoor ik dat graag van u!

In 2018 be­rei­ken tal­lo­ze au­to’s de me­mo­ra­be­le leef­tijd met het ge­tal 0 of 5 aan het ein­de. Neem nou de Volks­wa­gen Ke­ver, waar­van 80 jaar ge­le­den het eer­ste exem­plaar de au­to­bahn op rol­de. Of de Ja­gu­ar XJ, die in 1968 werd voor­ge­steld. Waar ik­zelf voor­al naar uit­kijk, zijn de re­por­ta­ges die we gaan ma­ken over de even­eens 50 jaar ou­de Peu­ge­ot 504 en Mer­ce­des Strich 8. Het was 1958 toen de Peu­ge­ot 203 werd ge­ïn­tro­du­ceerd – net als de Rover P5 en de Re­nault Ca­ra­vel­le. En zo zijn 1988 en 1993 weer be­lang­rij­ke ja­ren voor de Por­sche 911, met de in­tro­duc­tie van res­pec­tie­ve­lijk de 964 en 993. De Le­lij­ke Eend werd 70 jaar ge­le­den op de au­to­sa­lon van Parijs ont­huld en Mer­ce­des viert de 55ste ver­jaar­dag van de SL Pa­go­de.

Maak ik met­een even van de ge­le­gen­heid ge­bruik om u te ver­tel­len dat wij al­tijd op zoek zijn naar hob­by­is­ten die het heb­ben aan­ge­durfd zelf hun ge­koes­ter­de klas­sie­ker te­rug in nieuw­staat te bren­gen. Mis­schien bent u zelf ook wel zo’n held. Stuur mij dan even een mail­tje met een paar fo­to’s van uw au­to. In on­ze res­tau­ra­tie­ru­briek ma­ken we met al­le ple­zier pa­gi­na’s vrij om uit­ge­breid over uw be­le­ve­nis­sen te ver­tel­len – zo­als we in de­ze edi­tie van Clas­sic Cars doen over Johan Duy­ck en zijn Land Rover (pa­gi­na 80). Uw res­tau­ra­tie­leed is niet al­leen be­doeld voor lees­ver­maak. Wij ho­pen en­thou­si­as­te klas­sie­ker­lief­heb­bers juist het in­zicht te ge­ven dat ze zich­zelf be­hoe­den voor de el­len­de die ú heeft mee­ge­maakt. Kort­om: ik zie uw mail­tje te­ge­moet!

Nog een nieuw­tje voor 2018, al­hoe­wel ik daar­over nog maar wei­nig kan uit­wei­den. Ach­ter de scher­men wer­ken we voor Clas­sic Cars heel hard aan een ge­heel nieu­we, zeer com­ple­te en prach­ti­ge klas­sie­ker­web­si­te. In­mid­dels we­ten we hoe het er al­le­maal uit gaat zien, en ik kan u ver­ze­ke­ren: het smaakt naar meer! Wij ho­pen u bin­nen­kort op de web­si­te te mo­gen ver­wel­ko­men. Om op hoog­te te blij­ven over het laat­ste ont­wik­ke­lin­gen, kunt u zich voor on­ze nieuws­brief in­schrij­ven: www.au­to­re­view.nl/clas­sic­cars.

Als u me­de-hob­by­is­ten wilt be­hoe­den

voor de el­len­de die u zelf heeft mee­ge­maakt, dan bie­den wij u graag

die kans.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.