Bij­tan­ken in Parijs

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

EEN BE­ZOEK AAN HET LOU­VRE klinkt leuk, maar van 7 tot en met 11 fe­bru­a­ri zijn er be­te­re din­gen te doen in Parijs. Dan vindt na­me­lijk de 43ste edi­tie van de ver­maar­de klas­sie­ker­beurs Ré­tro­mo­bi­le plaats. Het aan­tal klas­sie­ke au­to’s is on­ver­min­derd hoog: 500 exem­pla­ren – de een nog ex­clu­sie­ver dan de an­der.

Van de aan­we­zi­ge ex­po­si­ties met uit­een­lo­pen­de the­ma’s springt er een uit: een terugblik op de le­ger­tanks van Re­nault. De tank­ge­schie­de­nis van het Franse merk be­gon 100 jaar ge­le­den, toen de door Louis Re­nault ont­wor­pen lich­te en wend­ba­re tank ge­naamd Re­nault FT het strijd­veld be­trad en de op­ruk­ken­de Duit­sers te­rug­dreef. De spe­ci­fi­ca­ties van de Re­nault FT zijn fas­ci­ne­rend: hij wordt aan­ge­dre­ven door een 4,5-li­ter vier­ci­lin­der die 35 pk le­vert en haalt op ver­har­de we­gen snel­he­den tot 7,5 km/h. De 6,7 ton we­gen­de tank heeft een ver­bruik van 1 op 3. De tank op de fo­to is bij­na 20 jaar jon­ger: hij komt uit 1937, weegt maar liefst 32 ton en heeft een zes­tien­li­ter zes­ci­lin­der vlieg­tuig­mo­tor on­der de be­pant­ser­de kap. Hij rijdt niet 1 op 3, maar 3 op 1. Haast u zich ver­vol­gens naar hal 3, waar be­drij­ven en par­ti­cu­lie­ren be­taal­ba­re klas­sie­kers ten­toon­stel­len. De au­to’s in kwes­tie zijn 30 jaar of ou­der en mo­gen niet meer kos­ten dan 25.000 eu­ro. Kijk, daar wordt de lief­heb­bers met de (re­la­tief) klei­ne beurs nu blij van. Na­tuur­lijk is het me­ren­deel van de au­to’s op de beurs­vloer ou­der­wets ‘duur spul’, met als uit­schie­ter een Fer­ra­ri 275 P uit 1964 die Le Mans won. Op vrij­dag 9 fe­bru­a­ri wordt hij ge­veild door vei­ling­huis Art­cu­ri­al.

De beurs­vloer is open van 7 tot en met 11 fe­bru­a­ri en toe­gangs­kaar­ten kos­ten 18 eu­ro op www.re­tro­mo­bi­le.com. De deu­ren ope­nen el­ke dag om 10.00 uur en slui­ten niet voor 19.00 uur. Op woens­dag en vrij­dag gaat het feest zelfs door tot 22.00 uur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.