Was ge­te­kend: En­zo Fer­ra­ri

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

En­zo Fer­ra­ri (1898-1988) staat nou niet be­paald be­kend als de meest vrien­de­lij­ke man. Hij vond zijn klan­ten maar een blok aan het been (zo­dat Fer­ruc­cio Lam­borg­hi­ni zijn ei­gen sport­wa­gens ging bou­wen) en de re­sul­ta­ten op het cir­cuit wa­ren veel be­lang­rij­ker dan de cou­reurs die voor de Scu­de­ria Fer­ra­ri re­den. In de au­to­bi­o­gra­fie En­zo Fer­ra­ri: mijn le­ven ver­telt de Com­men­da­to­re on­der meer over zijn jeugd, zijn ja­ren bij Al­fa Ro­meo, de dood van zijn zoon Di­no, het stuk­lo­pen van een over­na­me-deal door Ford en zijn re­la­tie met gro­te cou­reurs als Ju­an Ma­nu­el Fan­gio, Phil Hill, Ni­ki Lau­da en Gil­les Vil­le­neu­ve. Fer­ra­ri schreef zijn le­vens­ver­haal al in de ja­ren zes­tig en vul­de het be­gin ja­ren tach­tig aan. De Ne­der­land­se ver­ta­ling (ter ge­le­gen­heid van 70 jaar Fer­ra­ri, door Hil­da Schraa) wordt uit­ge­ge­ven door Uit­ge­ve­rij Q.

Prijs on­be­kend

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.