1 va­ren, 2 be­ta­len

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Rolls-Roy­ce bouwt luxe, sta­ti­ge ver­voers­mid­de­len. Vaak be­treft het een au­to, maar er wordt ook wel eens een jacht ont­wor­pen. Neem de Crystal Blue, een 62 me­ter lang stu­die­mo­del. De­ze boot is ech­ter niet be­doeld om de zacht­heid van Chi­hua­hua-hoog ta­pijt uit te tes­ten, of de in­vloe­den van zil­te zee­lucht op gou­den deur­gre­pen te er­va­ren. Nee, de be­oog­de aan­drijf­lijn is het tech­no­lo­gi­sche hoog­stand­je. De mo­tor loopt op een com­bi­na­tie van stroom (uit ac­cu’s) en Li­quid Na­tu­ral Gas (LNG). Het is dus een hy­bri­de­jacht. Maar het groot­ste nieuws komt nog: om­dat de Crystal Blue niet ge­noeg LNG kan mee­ne­men in zijn tanks, ver­koopt Rolls-Roy­ce je een twee­de schip ge­naamd Blue Sha­dow. Van­uit de blau­we scha­duw kan er wor­den bij­ge­tankt. Te­vens is hij voor­zien van het le­lij­ke maar on­mis­ba­re he­li­kop­ter­plat­form.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.