AMG zon­der bpm

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Voor de on­we­ten­den: Thrust­mas­ter maakt ra­ce­stu­ren voor vi­deo­ga­mes. Vroe­ger wa­ren dit plas­tic mis­bak­sels die het ge­voel van echt ra­cen maar moei­lijk kon­den over­bren­gen, maar te­gen­woor­dig zijn ga­me­stuur­tjes

Kijk maar naar dit nieu­we stuur dat is ont­wik­keld ter ere van de ze­ven­tig­ste ver­jaar­dag van Fer­ra­ri. De of­fi­ci­eel door Fer­ra­ri ge­li­cen­ti­eer­de re­pli­ca van het 250 GTO-stuur is ge­maakt van me­taal en hout. Met een schaal van 8:10 is hij wel iets klei­ner dan het ori­gi­neel. Voor 399,99 eu­ro krijg je trou­wens al­leen het stuur. De ba­sis waar je het stuur in klikt, heeft de ech­te ra­ce­fan al op zijn bu­reau staan. Bij aan­koop van een Mer­ce­des-AMG GT be­taal je al­leen aan bpm al 36.265 eu­ro. Dat is zo’n beet­je de prijs van de goed­koop­ste C-klas­se. En ook in de prijs van die C-klas­se zit een deel bpm ver­werkt. Houdt het dan nooit op? Als je het zat bent om de staats­kas te spek­ken, in­ves­teer je in de­ze groe­ne twee­wie­ler. De Rot­wild R.32 Li­mi­ted-Edi­ti­on is ge­maakt in sa­men­wer­king met AMG en kost 7109 eu­ro. Dat be­drag is een knip­oog naar de snel­ste tijd van de Mer­ce­des-AMG GT R op de Nür­bur­g­ring: 7 mi­nu­ten, 10 se­con­den en 9 hon­derd­sten. De op­la­ge van de car­bon ra­ce­fiets is be­perkt tot 50 stuks; één voor elk jaar dat AMG be­staat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.