Sleetje­rij­den

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

De Mio MiVue 792 WiFi Pro is een com­pac­te das­h­cam waar­mee je zo­wel over­dag als ’s nachts hel­de­re beel­den maakt. Hij filmt in full hd beeld­kwa­li­teit, met 60 beel­den per se­con­de en een bre­de beeld­hoek van 140 gra­den. Hier­door zie je niet al­leen wat er recht voor de au­to, maar ook wat er op de rij­baan er­naast ge­beurt. Dank­zij de ge­ïn­te­greer­de wifi kun je de vi­deo’s een­vou­dig naar je smartpho­ne stu­ren, als back-up of om je er­va­rin­gen te de­len op Fa­ce­book. Bij een on­ver­wach­te be­we­ging zorgt de G-sen­sor er­voor dat de beel­den di­rect wor­den op­ge­sla­gen, wat han­dig is als be­wijs­ma­te­ri­aal bij scha­de of een on­ge­luk.

179 eu­ro In het ver­le­den be­haal­de re­sul­ta­ten bie­den geen ga­ran­tie voor de toe­komst. Dit geldt bij Volks­wa­gen zo­wel voor de koers van de aan­de­len, als voor het speel­ple­zier dat je zult heb­ben met hun hou­ten slee. Want nie­mand kan een dik pak sneeuw ga­ran­de­ren, je kunt er al­leen op ho­pen. De slee met Volks­wa­gen-em­bleem is ge­maakt van mul­ti­plex en heeft me­ta­len pla­ten aan de zij­kant voor ex­tra ste­vig­heid. Met het ny­lon koord en het hou­ten hand­vat kun je de slee voort­trek­ken, maar het is nog leu­ker om een heu­vel op te zoeken en berg­af­waarts te glij­den. Je kunt trou­wens aan ri­si­co­sprei­ding doen, door te wach­ten tot Ger­rit Hiemstra sneeuw voor­spelt en dan di­rect de slee te be­stel­len. Hij wordt na­me­lijk de vol­gen­de dag ge­le­verd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.