Stuure­luurs

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Voor de on­we­ten­den: Thrust­mas­ter maakt ra­ce­stu­ren voor vi­deo­ga­mes. Vroe­ger wa­ren dit plas­tic mis­bak­sels die het ge­voel van echt ra­cen maar moei­lijk kon­den over­bren­gen, maar te­gen­woor­dig zijn ga­me­stuur­tjes Kijk maar naar dit nieu­we stuur dat is ont­wik­keld ter ere van de ze­ven­tig­ste ver­jaar­dag van Fer­ra­ri. De of­fi­ci­eel door Fer­ra­ri ge­li­cen­ti­eer­de re­pli­ca van het 250 GTO-stuur is ge­maakt van me­taal en hout. Met een schaal van 8:10 is hij wel iets klei­ner dan het ori­gi­neel. Voor 399,99 eu­ro krijg je trou­wens al­leen het stuur. De ba­sis waar je het stuur in klikt, heeft de ech­te ra­ce­fan al op zijn bu­reau staan.

399,99 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.