Tri­umph Spit­fire

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

lieg­tuig­lief­heb­bers den­ken bij de naam Spit­fire waar­schijn­lijk met­een aan het le­gen­da­ri­sche Brit­se ge­vechts­vlieg­tuig uit de Twee­de We­reld­oor­log. Ze­ker in de ja­ren vijf­tig sprak dit toe­stel van Vic­kers-Su­per­ma­ri­ne nog enorm tot de ver­beel­ding, om­dat het bin­nen de Roy­al Air For­ce een be­slis­sen­de rol had ge­speeld in de slag om En­ge­land. Toen Vic­kers-Su­per­ma­ri­ne graag de naam Van­gu­ard (een mid­den­klas­ser uit het port­fo­lio van Standard-Tri­umph) wil­de ge­brui­ken, vroeg de au­to­fa­bri­kant daar na­tuur­lijk wel iets voor te­rug. En zo kwam het dat Tri­umphs com­pac­te road­ster naar het ver­maar­de RAF-toe­stel werd ver­noemd. Dat le­ver­de de au­to bij Standard-Tri­umph weer de in­ter­ne bij­naam The Bomb op. Om te voor­ko­men dat een op het oog leu­ke Spit­fire je por­te­mon­nee laat ont­plof­fen, heb­ben we de be­lang­rijk­ste aan­dachts­pun­ten op een rij­tje ge­zet.

In het na­jaar van 1962 viert de Tri­umph Spit­fire 4 zijn pu­blieks­de­buut op de Lon­don Mo­tor Show. De 4 in de mo­del­naam staat voor het aan­tal ci­lin­ders van de 1,1-li­ter mo­tor, die van de Tri­umph Herald is ge­leend. Ley­land Mo­tors, dat in 1960 Standard-Tri­umph heeft over­ge­no­men, mikt met de Spit­fire voor­al op de ex­port. Daar­toe nam het con­cern de Ita­li­aan­se ont­wer­per Gio­van­ni Mi­che­lot­ti in de arm, die bij de­sign­huis Vig­na­le ook di­ver­se Fer­ra­ri’s en Ma­se­r­a­ti’s heeft ge­te­kend. Me­de door zijn Ita­li­aan­se flair valt de klei­ne Brit­se road­ster we­reld­wijd in de smaak. He­laas blijkt al snel dat de bouw­kwa­li­teit en de be­trouw­baar­heid voor ver­be­te­ring vat­baar zijn. Tri­umph geldt bin­nen het gro­te Ley­land-con­cern ech­ter tot de klei­ne­re en dus min­der be­lang­rij­ke mer­ken, zo­dat de pro­ble­men geen pri­o­ri­teit krij­gen. Er­ger nog: ze wor­den ver­on­acht­zaamd, wat de re­pu­ta­tie van de au­to ui­ter­aard geen goed doet. In 1976 le­vert het de Spit­fire 1500 zelfs een twij­fel­ach­ti­ge on­der­schei­ding op. Hij ont­vangt dat

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.