Nieuws uit de klas­sie­ker­we­reld

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

IN DE JA­REN TACH­TIG ra­ce­te men op mo­to­ren door Ven­hui­zen en kwam de or­ga­ni­sa­tie op het idee om die mo­to­ren na af­loop in een na­bij­ge­le­gen hal op te stel­len. De ruim­te die over­bleef, werd op­ge­vuld met de klas­sie­ke au­to’s van vrien­den en ken­nis­sen. De toe­schou­wers moch­ten er graag naar kij­ken en zo­doen­de was het Old­ti­mer Fes­ti­val in Noord-Hol­land ge­bo­ren. Door de ja­ren heen ston­den uit­een­lo­pen­de voer­tui­gen in de spot­light, zo­als brand­weer­au­to’s, ra­ce­mon­sters uit de au­to­sport en mi­li­tai­re voer­tui­gen. Te­gen­woor­dig draait el­ke edi­tie om een land en dit­maal staat Ita­lië cen­traal. Dat be­te­kent aan­dacht voor de mo­del­len van Fer­ra­ri, Lam­borg­hi­ni, Fi­at, Ma­se­r­a­ti en Isot­ta. In de hal ruikt het zelfs naar piz­za, want een heu­se piz­za­oven wordt hoog op­ge­stookt. Naar ver­luidt wordt de sche­ve to­ren van Pi­sa ook naar Ven­hui­zen ge­haald.

Het Noord-Hol­lands Old­ti­mer­fes­ti­val wordt ge­hou­den op Eer­ste en Twee­de Paas­dag (1 en 2 april) van 11.00 tot 18.00 uur. De en­tree­prijs is 10 eu­ro, kin­de­ren van 13 tot en met 17 jaar be­ta­len 5 eu­ro. Jon­ge­re kin­de­ren mo­gen gra­tis naar bin­nen. www.old­ti­mer­fes­ti­val.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.