KO­NINK­LIJ­KE POR­SCHE

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

NOG ZO’N MERK­WAAR­DI­GE VONDST in een ver­la­ten schuur: de Por­sche 912 waar­mee prin­ses Be­a­trix in 1962 prins Claus ver­ras­te. Het was een kerst­ca­deau­tje. Weer eens wat an­ders dan een stel wan­ten en een zelf­ge­brei­de sjaal. Of Be­a­trix er ook een ge­dicht en een sur­pri­se om­heen ge­knut­seld had, ver­meldt de ge­schie­de­nis niet. Op­val­lend is dat het een Por­sche 912 is, een goed­ko­pe ver­sie van de 911. Ook ons ko­nings­huis let blijk­baar op de klein­tjes. Fer­ra­ri­lief­heb­ber prins Bern­hard zal min­zaam ge­la­chen heb­ben om de mo­tor waar­mee de 912 was uit­ge­rust: de wei­nig krach­ti­ge boxer­mo­tor uit de Ke­ver.

Be­a­trix kocht de au­to bij Pon in Leus­den, het ken­te­ken was 94­47­AE. Prins Claus heeft er meer dan twee de­cen­nia mee ge­re­den, maar aan de ki­lo­me­ter­stand te zien deed hij dat niet al te vaak. In maart van 1987, toen de au­to in­mid­dels een an­de­re ei­ge­naar had, stond de ki­lo­me­ter­tel­ler op 46.597. Ver­vol­gens werd hij ge­par­keerd in een ga­ra­ge in Am­ster­dam, waar hij 30 jaar bleef staan. De 912 heeft nog zijn ori­gi­ne­le zwart le­ren in­te­ri­eur, maar de lak is niet meer au­then­tiek. Be­a­trix kocht hem in het blauw, maar la­ter werd hij in het grijs over­ge­spo­ten. De Por­sche werd ge­veild tij­dens Ré­tro­mo­bi­le in Parijs, al kwam de vei­ling­mees­ter er pas 20 mi­nu­ten voor de vei­ling ach­ter dat er ko­nink­lij­ke bil­len op de le­ren stoe­len heb­ben ge­ze­ten. De 912 is voor 95.000 eu­ro ver­kocht aan een Ne­der­lan­der. Ver­wacht was een be­drag tus­sen de 40.000 en 70.000 eu­ro. Zou Be­a­trix zelf de au­to heb­ben te­rug­ge­kocht? Wie weet heeft ze zich al in­ge­schre­ven voor een leu­ke klas­sie­ker­ral­ly in de buurt van La­ge Vuur­sche.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.