Vuur aan de sche­nen

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Als je de es­ca­pa­des van Elon Musk volgt, is het je vast niet ont­gaan dat je voor 500 dol­lar een vlam­men­wer­per kunt ko­pen van zijn be­drijf The Bo­ring Com­pa­ny. Het ding gaat als war­me vlam­men­wer­pers over de toon­bank: in 2 da­gen tijd zijn er tien­dui­zend be­steld. Nu is het vol­gens ar­ti­kel 5 van de Ne­der­land­se Wa­pen­wet ver­bo­den om een vlam­men­wer­per ‘voor­han­den te heb­ben’, dus wij slaan over en blij­ven reik­hal­zend uit­kij­ken naar de Mo­del 3 die maar niet komt.

De ra­re gad­get vol­doet wél aan de Ame­ri­kaan­se re­gel­ge­ving, om­dat de vlam niet ver­der komt dan 3 me­ter. Bo­ven­dien is dit stuk ‘ge­reed­schap’ vol­gens Musk vei­li­ger dan de vlam­men­wer­pers die je bij Ame­ri­kaan­se tuin­cen­tra kunt ko­pen om on­kruid mee te be­strij­den. Wij wis­ten niet dat Ame­ri­kaan­se tuin­cen­tra zo gaaf wa­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.