NIEUWS UIT DE KLASSIEKERWERELD

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud -

Te­gen­woor­dig rol­len in de Ne­dCar-fa­briek in Born Mi­ni’s van de band, maar der­tig jaar ge­le­den was Volvo nog ei­ge­naar. Er was in 1988 re­den voor een Ne­der­lands feest­je in de Lim­burg­se fa­briek. Niet al­leen om­dat Ne­der­land net Eu­ro­pees kam­pi­oen voet­bal­len was ge­wor­den, maar ook om­dat er een gloed­nieuw Ne­der­lands mo­del werd ge­pre­sen­teerd: de Volvo 440.

In ver­ge­lij­king met de be­daag­de 340 die hij ver­ving, was de

440 een hy­per­mo­der­ne au­to. De 340 was nog door Daf ont­wik­keld en had ach­ter­wiel­aan­drij­ving. De 440 werd voor­zien van voor­wiel­aan­drij­ving. Volvo had even de tijd ge­no­men voor zijn nieuw­ste mo­del. De voor­be­rei­din­gen wa­ren al in 1978 ge­start en in sep­tem­ber 1980 was het eer­ste pro­to­ty­pe klaar. Het ont­werp leek al be­hoor­lijk op dat van de la­te­re 440. Ook de zeer suc­ces­vol­le Volvo 850 uit 1991 was ove­ri­gens het re­sul­taat van de denk­ses­sies die be­gon­nen in 1978.

De Volvo 440 was on­der­deel van een groot mo­de­lof­fen­sief van de Ne­der­land­se Volvo-tak. Twee jaar eer­der was de spor­tie­ve 480 al ge­pre­sen­teerd. De 440 was min­der ge­waagd dan de­ze klas­sie­ker van Rob Koch, maar niet zo ou­bol­lig als de Volvo 340. De over­een­kom­sten met de gro­te­re Volvo-mo­del­len uit Zwe­den wa­ren veel dui­de­lij­ker ge­wor­den. Het de­sign van de Volvo 440 wordt toe­ge­schre­ven aan de Ne­der­lan­der Pe­ter van Kui­len­burg. Dat is niet he­le­maal te­recht, het daad­wer­ke­lij­ke ont­werp is af­ge­leid van het pro­to­ty­pe G4, dat werd ont­wor­pen door hoofd­ont­wer­per Jan Wils­gaard.

De 440 werd aan­van­ke­lijk voor­zien van 1,6-, 1,7- of 2,0-li­ter vier­ci­lin­ders met een en­ke­le bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as. De 1,7-li­ter mo­tor was van een tur­bo voor­zien. Re­nault le­ver­de de mo­to­ren, maar ze wer­den voor Volvo bij Por­sche in Weis­sach fijn­ge­sle­pen. In 1989 volg­de de 460, het se­dan­mo­del van de 400-se­rie. Op­ti­o­neel kon je de Volvo 440 met ABS be­stel­len, drie jaar la­ter ver­sche­nen air­bags en gor­del­span­ners op de op­tie­lijst.

De Volvo 440 en 460 ble­ven tot 1996 in pro­duc­tie en wer­den op­ge­volgd door de S40 en V40. Hoe­wel van de 440 nooit een Es­ta­te is ver­sche­nen, ont­wik­kel­de het Fran­se Heuliez wel een pro­to­ty­pe. Het Ne­der­land­se be­drijf Ton­car bood bo­ven­dien een om­bouw­pak­ket aan waar­mee de 440 toch tot een Es­ta­te kon wor­den ge­trans­for­meerd. Volvo had ove­ri­gens geen toe­stem­ming voor de­ze om­bouw ge­ge­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.