GRAN TURISMO’S MET ZESCILINDER

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud - Tekst: Kar­sten Reh­mann, Gert Weg­man • Fo­to’s: Wim Woe­ber

BMW 2800 CS, Fi­at Di­no Cou­pé 2400

Pak­weg vijf­tig jaar ge­le­den was een Eu­ro­pe­se va­kan­tie tus­sen­door al­leen weg­ge­legd voor de hap­py few. En dan gin­gen ze niet met zo'n po­pu­lai­re bud­get­vlucht, maar per gran turismo. Wij zou­den dat het liefst nog al­tijd zo doen: bij­voor­beeld in een BMW 2800 CS of Fi­at Di­no Cou­pé.

We zien de wenk­brau­wen van som­mi­ge le­zers al fron­sen; een BMW ver­ge­lij­ken met een Fi­at? In­der­daad. In de ja­ren zes­tig had Fi­at een zeer com­pleet mo­del­len­gam­ma, dat met de piep­klei­ne 500 be­gon, en via de sta­ti­ge 130 zijn hoog­te­punt be­reik­te met de ver­lei­de­lij­ke Di­no Cou­pé. Be­hal­ve met een schit­te­rend, spor­tief ge­lijnd koets­werk, be­stook­te de Di­no Cou­pé zijn con­cur­rent ook met se­ri­eu­ze tech­niek.

Wan­neer je de mo­tor­kap van de Di­no opent en de V6 start, be­grijp je met­een dat Fi­at de za­ken se­ri­eus heeft aan­ge­pakt. Hier is zich­ten hoor­baar een knap staal­tje Ita­li­aan­se in­ge­ni­eurs­kunst aan het werk. Vier bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as­sen be­die­nen de in- en uit­laat­klep­pen, drie dub­be­le We­ber-car­bu­ra­teurs ne­men het brand­stof­meng­sel voor hun re­ke­ning en een hy­per­mo­der­ne tran­sis­tor­ont­ste­king zorgt voor een be­trouw­ba­re von­ken­re­gen. Het le­vert al met al een ver­mo­gen van 180 pk op, wat eind ja­ren zes­tig een top­waar­de is voor een 2,4-li­ter V6. De uit­laat­gas­sen wor­den na tus­sen­komst van maar liefst acht ge­luid­dem­pers via twee vuist­dik­ke eind­pij­pen af­ge­voerd. Wat die acht dem­pers pre­cies in hun schild voe­ren, is on­dui­de­lijk, want als je de Di­no op zijn staart trapt, brengt hij een hard­rock-sound ten ge­ho­re die van een veel jon­ge­re da­tum lijkt dan de au­to zelf. Als we naar de af­zen­der van de zescilinder kij­ken, be­grij­pen we met­een waar die gloed­vol­le rauw­heid van­daan komt.

V6 van adel

De mees­ter­lij­ke ma­chi­ne on­der de lan­ge mo­tor­kap van de Di­no is niet be­dacht door Fi­at zelf. Nee, de­ze V6 is de­zelf­de die Fer­ra­ri voor zijn ei­gen Di­no 246 GT ge­bruik­te. De 2,4-li­ter zescilinder is op zijn beurt een aan­ge­pas­te ver­sie van de 1,5-li­ter V6 die En­zo Fer­ra­ri’s vroeg­tij­dig over­le­den zoon Di­no sa­men met Fer­ra­ri­in­ge­ni­eur Vit­to­rio Ja­no had be­dacht. Die mo­tor werd met suc­ces toe­ge­past in de For­mu­le 1 en For­mu­le 2. Daar leek in 1966 een eind aan te ko­men, toen in de F2 de re­gel werd in­ge­voerd dat de ge­bruik­te mo­to­ren ook in mi­ni­maal 700 straat­au­to’s moesten wor­den ge­mon­teerd. Voor Fer­ra­ri was dat des­tijds een vrij­wel on­haal­ba­re eis, van­daar dat con­tact werd ge­zocht met de col­le­ga’s in Tu­rijn. Die le­pel­den de V6 (aan­van­ke­lijk nog een twee­li­ter) niet al­leen in de Di­no Cou­pé, maar ook in de Di­no Spi­der, ma­de by Pin­in­fa­ri­na. Dat zou wel­licht nog wat ex­tra pro­duc­tie-au­to’s op­le­ve­ren. En­ke­le ja­ren la­ter werd de V6 (als mid­den­mo­tor) even­eens in de le­gen­da­ri­sche Lan­cia Stra­tos ge­han­gen.

Het ont­werp van de Di­no Cou­pé is van de hand van Gi­or­get­to Gi­ugi­a­ro, des­tijds nog een jong ta­lent in dienst van de­sign­huis Ber­to­ne. Ove­ri­gens be­perkt de link met Fer­ra­ri zich niet tot de mo­tor; de twee­de se­rie van de Di­no Cou­pé (van­af 1969), werd in de Fer­ra­ri-fa­briek in Ma­ra­nel­lo ge­as­sem­bleerd.

De V6 is een aan­ge­pas­te ver­sie van de mo­tor die Di­no Fer­ra­ri had be­dacht.

De uit­ge­brei­de klok­ken­win­kel en de ve­le tui­mel­scha­ke­laars bren­gen je in feest­stem­ming. De smal­le voe­ten­ruim­te en de glad­de pe­da­len bren­gen je te­rug in de er­go­no­misch ge­brek­ki­ge – wer­ke­lijk­heid.Van wel­ke kant je de Fi­at ook be­kijkt, het blijft een feest van schoon­heid.Het meu­bi­lair ziet er niet ver­keerd uit, maar het zit­com­fort is niet he­le­maal wat je ver­wacht.‘Di­no’ staat er op het klep­pen­dek­sel, er­on­der gaat tech­niek van Fer­ra­ri schuil. Het enor­me lucht­fil­ter ver­bergt de drie dub­be­le We­bers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.