ROADSTERS UIT DE SIXTIES

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud - Tekst: Kart­sen Reh­mann, Gert Weg­man • Fo­to’s: Ste­fan Bau

Al­fa Ro­meo 1750 Spi­der, MGB Road­ster

Ooit droom­de de jeugd van de Al­fa Ro­meo Spi­der en de MGB. In­mid­dels zijn de­ze jeugd­dro­men de vijf­tig al ruim­schoots ge­pas­seerd. Toch zijn de com­pac­te roadsters nog al­tijd ma­te­loos po­pu­lair. En te­recht, zo merk­ten we aan den lij­ve.

Er is bij­na geen au­to waar­in je zo snel ac­ce­le­reert als in de Al­fa Ro­meo Spi­der. Dat wil zeg­gen: naar het ver­le­den. De Al­fa brengt je in no-ti­me naar de film The Gra­du­a­te uit 1969. En dan met na­me naar de scè­nes waar­in Dus­tin Hoff­man als een mal­le met zijn ro­de Spi­der over de we­gen rond

San­ta Bar­ba­ra scheurt. Als de jon­ge Ben­ja­min Brad­dock – ge­des­il­lu­si­o­neerd door zijn re­la­tie­pro­ble­men met de veel ou­de­re Mrs. Ro­bin­son én haar doch­ter – re­a­geert Hoff­man zijn frus­tra­ties af op de Al­fa die hij van zijn ou­ders heeft ge­kre­gen. In plaats van een Al­fa Ro­meo Spi­der, had de film­re­gis­seur ook pri­ma voor een MGB kun­nen kie­zen. Bei­de au­to’s pas­sen im­mers uit­ste­kend bij het tijds­beeld van eind ja­ren zes­tig, met re­bel­le­ren­de jon­ge­ren, de be­vrij­ding van het in­di­vi­du en de sek­su­e­le revolutie.

Nu is het na­tuur­lijk niet zo dat de Al­fa Ro­meo Spi­der en de MGB een au­to­mo­bie­le revolutie heb­ben ont­ke­tend. Wel ga­ven ze de road­ster een an­der, toe­gan­ke­lij­ker ima­go. Het wa­ren niet lan­ger de zwaar te rij­den ma­cho­bak­ken van wel­eer met on­mo­ge­lijk ge­con­stru­eer­de lin­nen da­ken en spar­taans com­fort.

Hun af­me­tin­gen wa­ren lek­ker com­pact en ze oog­den rank en vlot. Weg met de vlie­ge­niers­muts en de bij­be­ho­ren­de stof­bril van de con­ser­va­tie­ve roadster­rij­ders; de Al­fa Ro­meo Spi­der en de MGB rijd je met wap­pe­ren­de ha­ren en een mo­der­ne Po­la­roid op je neus.

Ou­de mak­kers

Ook van­daag de dag voelt dit twee­tal nog aan­ge­naam licht­voe­tig en on­ge­com­pli­ceerd aan. Goe­de exem­pla­ren vra­gen niet over­dre­ven veel aan­dacht of on­der­houd, maar bie­den vol­op ver­maak. Het zijn net ou­de mak­kers waar­mee je al­tijd ge­zel­lig kunt stap­pen, ook al heb je el­kaar in tij­den niet ge­zien. An­ders dan bij au­to’s als de Tri­umph TR3 zijn de ca­bri­o­da­ken een­vou­dig in het ge­bruik. Daar­bij kon je de au­to’s ook be­stel­len in fris oranje en licht­geel, wat voor de in Bri­tish Ra­cing Green

Met de slo­gan ‘Your mo­ther wouldn’t li­ke it’ richt MG zich spe­ci­aal op Ame­ri­kaan­se jon­ge­ren.

en lan­ge le­ren jas­sen ge­hul­de he­ren even wen­nen was. Aan de an­de­re kant wor­den gro­te nieu­we ko­pers­groe­pen aan­ge­boord, waar­van een fors deel uit vrou­wen be­staat.

De Al­fa Ro­meo mag dan een Ita­li­aan­se vol­bloed zijn, van dit duo bleek de MGB over de groot­ste ver­lei­ders­kun­sten te be­schik­ken. Met de slo­gan ‘Your mo­ther wouldn’t li­ke it’ richt­ten de Brit­ten zich spe­ci­aal op wel­ge­stel­de jon­ge­ren. Al was het dan met een knip­oog, met de­ze cam­pag­ne sloot MG slim aan bij de sfeer van jeug­di­ge re­bel­lie in die pe­ri­o­de. Dat blijkt ook uit de cij­fers, want al­leen al in de Ver­e­nig­de Sta­ten gin­gen er in de top­tijd jaar­lijks ge­mid­deld 20.000 MGB’s over de dea­ler­drem­pel.

Apol­lo 13

On­der­tus­sen valt het met het re­bel­se ka­rak­ter van de MGB reu­ze mee. De 1,9-li­ter vier­ci­lin­der le­vert wel­is­waar een vet­te 95 pk, maar me­de dank­zij het la­ge zwaar­te­punt kan het onderstel hier goed mee over­weg. Ou­ders van on­er­va­ren tie­ner­chauf­feurs hoef­den zich geen zor­gen te ma­ken dat de au­to er met hun zoon of doch­ter van­door zou gaan. Het bra­ve en goed be­heers­ba­re on­der­stuur­ka­rak­ter maakt vlot­te toer­rit­ten mo­ge­lijk, zon­der dat je bang hoeft te zijn voor pi­rou­et­tes of on­ge­plan­de berm­be­zoek­jes. Je zit met je bil­len slechts een paar cen­ti­me­ter boven het as­falt, waar­door je goed voelt wat er on­der je ge­beurt. Het stuur, de ver­snel­lings­pook en de pe­da­len zit­ten als ge­go­ten, het lijkt of de MG je uit­no­digt om er voor­al met­een van­door te gaan.

Al met al voelt de MGB nog steeds aan als een spor­tie­ve tou­rer. De lan­ge­slag­mo­tor biedt van­af 2000 tpm al ge­noeg kop­pel om lek­ker op te schie­ten. Daar­bij geeft de vier­ci­lin­der je het ge­voel dat hij over vol­doen­de re­ser­ves be­schikt om als de Apol­lo 13 weg te schie­ten zo­dra je het gas­pe­daal die­per in­trapt. Dat blijkt in de prak­tijk wat te­gen te val­len, want ho­ge toe­ren­tal­len vor­men niet het fa­vo­rie­te

Zet je de Spi­der in scher­pe boch­ten te veel on­der druk, dan gooit-ie zijn be­val­li­ge kont­je te­gen de krib.

In snel­le boch­ten zwiept de Al­fa zijn be­val­li­ge kont­je graag naar bui­ten. De cen­tra­le uit­laat pro­du­ceert een heer­lij­ke snerp.De alu­mi­ni­um dub­bel­nok­ker zorgt voor een heer­lij­ke sound en uit­ste­ken­de pres­ta­ties.Het dik­ge­ran­de hou­ten stuur was bij el­ke Al­fa Ro­meo Spi­der 1750 Ve­lo­ce stan­daard.De stoe­len van de Spi­der zien er pri­ma uit, maar ze zit­ten niet ge­wel­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.