NAAR DE TRANSFAGARASAN MET DE BMW 850 CSI

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud -

De BMW 850 CSi is een van de meest in­druk­wek­ken­de Duit­se cou­pés van de ja­ren ne­gen­tig. Als de V12 van de­ze zeld­za­me sport­cou­pé op stoom is, wordt zelfs het slot van graaf Dra­cu­la ge­de­gra­deerd tot een bij­rol. Op naar de Transfagarasan in Roe­me­nië!

Weet al­les maar eens ach­ter­af, zei Her­man Fin­kers al eens. Ie­der­een denkt wel eens aan wat hij niet heeft ge­daan in zijn le­ven. Ach­ter­af was het mis­schien tóch niet zo slim om bit­coins te ko­pen. Ach­ter­af had ik met de buur­vrouw moe­ten trou­wen. En – dit voor­beeld zal u mis­schien het meest be­kend in de oren klin­ken – ach­ter­af had ik die Por­sche 911/Cit­ro­ën DS/BMW 850 CSi moe­ten ko­pen. Vier jaar ge­le­den kon je nog een net­te 850 CSi aan­schaf­fen voor zo’n 40.000 eu­ro, in goe­de staat.

Hoe­wel de naam an­ders doet ver­moe­den, werd de 850 CSi ont­wik­keld door M Gm­bH. Een M8 kwam er nooit, op een pro­to­ty­pe na. De 850 CSi is al­tijd al een exoot ge­weest, er wer­den maar 1510 exem­pla­ren ge­bouwd. Het top­mo­del van de BMW 8-se­rie heeft een 5,6li­ter V12 on­der de kap, met een spe­ci­aal voor de­ze au­to ont­wik­kel­de zes­ver­snel­lings­bak. De laat­ste ja­ren heb­ben veel men­sen de­ze klas­sie­ker ont­dekt. U raadt het al: de waar­de van een 850 CSi is meer dan ver­dub­beld. Als je een goed exem­plaar vindt (wat geen si­ne­cu­re is), ben je al snel 80.000 eu­ro ar­mer. Ook van be­dra­gen boven de 100.000 eu­ro hoef je niet op te kij­ken.

Voor in de col­lec­tie

De au­to­mer­ken zelf heb­ben door­gaans al be­ter door dat som­mi­ge van hun mo­del­len ge­wil­de klas­sie­kers zul­len wor­den. BMW heeft daar­om

al in 1993 een 850 CSi voor zich­zelf be­waard, in de kleur to­ba­go­blauw me­tal­lic en met blauw ta­pijt en two to­ne le­ren be­kle­ding. De au­to heeft een be­la­che­lijk la­ge ki­lo­me­ter­stand en ruikt zelfs nog een beet­je nieuw. Dat we met de BMW 850 CSi mo­gen rij­den, is so­wie­so al een pri­vi­le­ge. Maar we krij­gen er bo­ven­dien een test­lo­ca­tie bij om te zoe­nen.

We wa­ren al blij ge­weest als we een paar rond­jes rond BMW’s hoofd­kan­toor in Mün­chen had­den mo­gen rij­den, mis­schien met een stuk snel­weg er­bij. Maar de­ze keer val­len au­to en lo­ca­tie per­fect sa­men: we rij­den met de BMW op een van de meest op­win­den­de we­gen van Eu­ro­pa, de Transfagarasan in Roe­me­nië. Je­re­my Clark­son van Top Gear maak­te de­ze weg nog be­roem­der dan hij al was door hem in 2009 uit te roe­pen tot ‘best road … in the world’. Het aan­tal boch­ten van de­ze pas is al net zo groot als het aan­tal on­uit­spreek­ba­re let­ter­gre­pen.

We be­gin­nen in Si­biu, waar het nog vlak is. Daar­na zet­ten we via de Eu­ro­pe­se weg 81 en de Na­ti­o­na­le weg 7 koers rich­ting de ber­gen. Het aan­tal haar­speld­boch­ten neemt steeds ver­der toe. Tot een hoog­te van 2000 me­ter slin­gert de weg zich naar boven, soms rijd je ra­ke­lings langs een ga­pen­de af­grond. Dit is ei­gen­lijk niet het fijnste par­cours voor een zwa­re twaalf­ci­lin­der, al doet de BMW het heel be­hoor­lijk. Dat komt door de in­ge­ni­eu­ze ach­ter­as­con­struc­tie, die helpt om zo soe­pel mo­ge­lijk de bocht om te gaan. De nor­ma­le 850 had al pas­sie­ve ach­ter­as­be­stu­ring, maar de CSi kreeg AHK, wat stond voor Ak­ti­ve Hin­terachs Ki­ne­ma­tik. Om de sta­bi­li­teit te ver­be­te­ren, stuur­den de ach­ter­wie­len in be­perk­te ma­te mee. Te­gen­woor­dig is dit gang­baar bij heel veel mo­del­len, van de Re­nault Ta­lis­man tot de Por­sche 911, maar des­tijds wa­ren Hon­da, Maz­da en BMW de enoi­ge mer­ken die de­ze

sen­sa­ti­o­ne­le tech­niek in huis had­den. Bij de

850 CSi me­ten mi­cro­pro­ces­so­ren de stuur­hoek en de snel­heid, waar­na de cen­tra­le com­pu­ter blik­sem­snel de op­ti­ma­le uit­slag voor de ach­ter­wie­len be­re­kent. Het in­stel­be­reik is 2 gra­den. Voor­deel van AHK is dat je niet al­leen snel­ler door de bocht kunt, maar ook min­der kans hebt op over­stuur. De 850 CSi is bo­ven­dien voor­zien van au­to­ma­ti­sche sta­bi­li­teits- en trac­tie­re­ge­ling.

Niet te breed

We dui­ken van de ene bocht in de an­de­re en het uit­zicht wordt steeds spec­ta­cu­lair­der. Zelfs ruim 25 jaar na zijn de­buut, ademt de BMW in al­les nog luxe. De kri­tiek was des­tijds dat de 8-se­rie van­bin­nen wat krap was, maar daar heb­ben wij geen last van. Oké, de ach­ter­ste stoe­len zijn ei­gen­lijk al­leen ge­schikt voor hand­ba­ga­ge, maar een 850 CSi is ook geen ge­zins­au­to. Na het slui­ten van de por­tie­ren blijkt de in­te­ri­eur­breed­te ook niet ri­ant, maar dat past wel bij de­ze cou­pé. BMW voer in de ja­ren ne­gen­tig een heel an­de­re koers dan Mer­ce­des, dat de arm­steu­nen in de por­tie­ren moest ver­bre­den om­dat ze te ver van de stoe­len ble­ken te staan.

Bij BMW draait het voor­al om de be­stuur­der; het dash­board van de 850 is als het ware om hem heen ge­bouwd. In de met hout ver­sier­de mid­den­con­so­le zien we drie la­gen met knop- pen, knop­pen en knop­pen en hier en daar een di­gi­taal scherm­pje. Dan rich­ten we on­ze blik weer op de weg, want tot on­ze ver­ba­zing doemt vlak voor de berg­top in­eens een lan­ge tun­nel op. In de rots is een 887 me­ter lang gat ge­gra­ven; er zijn maar wei­nig ho­ge­re en lan­ge­re tun­nels in Eu­ro­pa dan de­ze. Van­we­ge de ma­ti­ge ver­lich­ting van de tun­nel, kost het wat moei­te om de kost­ba­re BMW door het duis­ter te stu­ren. Via een scha­ke­laar links van het stuur la­ten we daar­om de kop­lam­pen uit­klap­pen, waar­na de tun­nel baadt in het licht. Wat een ge­wel­di­ge au­to. Aan de an­de­re kant van de tun­nel kij­ken we nog eens naar het Roe­meen­se berg­land­schap en be­den­ken we: weet al­les maar eens ach­ter­af.

De 8-se­rie was niet spor­tief ge­noeg, daar­om kwam in 1992 de 850 CSi met V12 op de markt.

Tekst: Ger­rit Rei­chel, Jaap Pe­ters • Fo­to’s: Har­dy Mut­schler

Dank­zij de mee­stu­ren­de ach­ter­wie­len rijdt de zwa­re BMW dy­na­mi­scher dan je zou ver­wach­ten.Mid­den­con­so­le met drie rij­en knop­pen en heel veel in­for­ma­tie.Stoe­len met ge­ïn­te­greer­de gor­dels en le­ren be­kle­ding.De bron van al­le vreugd: een twaalf­ci­lin­der in V­vorm die ein­de­lijk het ver­mo­gen bood dat men van een BMW 8­se­rie ver­wacht­te.    two to­ne 

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.