DE CHEVROLET BISCAYNE KRIJGT NIEUW LE­VEN INGEBLAZEN

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud - Tekst: Det­lef Krehl, Bart Smak­man • Fo­to’s: Ju­lia La­pal­me

De Chevrolet Biscayne XP-37 was het­zelf­de lot be­scho­ren als zo­veel con­cept­au­to’s: hij werd ‘be­gra­ven’ op een au­to­kerk­hof. Ge­luk­kig werd het wrak ont­dekt en nieuw le­ven ingeblazen.

Ame­ri­ka, 1955. De eer­ste McDo­nald’s opent zijn deu­ren, het mi­ni­mum­loon wordt ver­hoogd tot 1 dol­lar per uur en Co­ca-Co­la zit niet lan­ger al­leen in fles­jes, maar ook in blik­jes. Pro­to­ty­pen van nieu­we au­to’s wor­den nog Dream Cars ge­noemd en Ge­ne­ral Mo­tors heeft bij­na 50 pro­ject van de au­to­ver­ko­pen in han­den. Om er­voor te zor­gen dat dat zo blijft, in­ves­teert GM veel geld in nieu­we mo­del­len en spraak­ma­ken­de eve­ne­men­ten. Zo kij­ken ge­ïn­te­res­seer­de au­to­k­opers in vijf gro­te ste­den hun ogen uit tij­dens een spec­ta­cu­lai­re beurs met zang, dans en glim­men­de Dream Cars. De toe­gang tot Ge­ne­ral Mo­tors’ Mo­to­ra­ma is gra­tis. Het eve­ne­ment duurt on­ge­veer een week. De af­trap vindt plaats in het im­po­san­te Wal­dorf As­to­ria Ho­tel in New York Ci­ty. Daar­na reist het au­to­cir­cus met tien­tal­len vracht­wa­gens af naar Mi­a­mi, Los An­ge­les, San Fran­cis­co en Bos­ton.

In 1955 toont het GM-con­cern de vol­gen­de con­cept­au­to’s: de Buick Wild­cat III, de Chevrolet Biscayne, de Pon­tiac Stra­to Star, de Olds­mo­bi­le 88 Del­ta, de LaSal­le II Road­ster en Se­dan, plus de Ca­dil­lac El­do­ra­do Broug­ham. Ver­ant­woor­de­lijk voor het ont­werp van de ex­pe­ri­men­te­le mo­del­len is Har­ley J. Earl – de eer­ste Vi­ce Pre­si­dent of De­sign van Ge­ne­ral Mo­tors. Har­ley Earl ge­bruikt zijn ‘Le­gen­da­ry Ex­pe­ri­men­tal Cars’ als in­spi­ra­tie voor la­te­re pro­duc­tie­mo­del­len. Zo ook in 1955. Het de­sign van de Chevrolet Biscayne heeft ‘slan­ke’ en ‘func­ti­o­ne­le’ stijl­ele­men­ten die ver­wij­zen naar toe­kom­sti­ge mo­del­len. Neem nou de her­ken­ba­re ‘in­ke­ping’ in de por­tie­ren: die zien we in com­bi­na­tie met een nieuw front te­rug op de 1956/1957 Cor­vet­te. La­te­re Buick- en Ca­dil­lac­mo­del­len krij­gen zijn stijl­vol­le C-stij­len. Te­vens is er geen twij­fel over mo­ge­lijk waar het idee voor de ach­ter­kant van de Cor­vair uit 1960 van­daan komt: de Chevrolet Biscayne XP-37.

Ge­red van de plet­ter

De mees­te Dream Cars die schit­te­ren tij­dens Mo­to­ra­ma is het­zelf­de lot be­scho­ren: een triest en voor­tij­dig ein­de op het au­to­kerk­hof. Ook de in 1955 ge­toon­de Chevrolet Biscayne

Joe Bortz ont­dek­te de af­ge­dank­te Biscayne in een tijd­schrift, in de hoek van een fo­to.

ont­springt de treu­ri­ge dans niet. Hij wordt op­ge­sta­peld met de an­de­re af­ge­dank­te Mo­to­ra­ma­s­ter­ren. Red­ding laat lang op zich wach­ten: de groe­ne Che­vy raakt lang­zaam over­woe­kerd door mos en ver­groeit bij­na met de LaSal­le II Road­ster. Marc Bortz, zoon van de ei­ge­naar van Joe Bortz Au­to Col­lec­ti­on in Il­li­nois, vindt het wrak van de Chevrolet Biscayne bij War­hoops Used Au­to & Truck Parts in Ster­ling Heights, Mi­chi­gan. Va­der Joe, waar de col­lec­tie naar ver­noemd is, vond de af­dank­te con­cept­au­to in een tijd­schrift, in de hoek van een fo­to. Hij stuur­de zijn zoon er­op af om de au­to te red­den. Zo ge­zegd, zo ge­daan. Marc Bortz vindt be­hal­ve de Biscayne en de LaSal­le II Road­ster ook de LaSal­le II Se­dan en de­len van de

1956 Ca­dil­lac El­do­ra­do Broug­ham Town Car.

Als Bortz de Biscayne in 1989 vindt, is er wei­nig meer van over: al­leen de (ge­ha­ven­de) carrosserie van glas­ve­zel en wat rond­slin­ge­ren­de chroom­de­len. Het chas­sis is ner­gens te be­ken­nen. Der­tig jaar eer­der, toen de con­cept­au­to werd ver­ban­nen naar het kerk­hof, wer­den de bo­dy en het chas­sis van el­kaar ge­schei­den. Een school kreeg het fra­me met het onderstel voor tech­nie­k­les, de carrosserie be­land­de op de sta­pel.

Joe Bortz res­tau­reert de bo­dy in de we­ten­schap dat het hoogst­waar­schijn­lijk nooit meer

een rij­den­de au­to zal wor­den. Het chas­sis is na­me­lijk uniek voor de groe­ne con­cept­au­to en hij heeft geen idee hoe het er­uit­ziet. De carrosserie wordt in de hoek ge­scho­ven en blijft daar tien jaar lang staan. Het pro­ject wordt ein­de­lijk nieuw le­ven ingeblazen zo­dra Joe fo­to’s in han­den krijgt van Ge­ne­ral Mo­tors, waar­op het chas­sis te zien is voor­dat de bo­dy er­op werd ge­zet. Aan de hand van de­ze fo­to’s heeft hij een nieuw fra­me la­ten ma­ken. Het is la­ger en kor­ter dan de chas­sis die Chevrolet in die tijd bouw­de. De wiel­ba­sis is niet­te­min een res­pec­ta­be­le 2,92 me­ter.

At­lan­tic Green

In 2010 is het re­sul­taat te be­won­de­ren tij­dens het Con­cours d’Elé­gan­ce of Ame­ri­ca in Me­a­dow­brook. De groe­ne me­taal­lak die de Biscayne doet stra­len, heet At­lan­tic Green. Vol­gens Joe Bortz was de­ze lak­kleur een ge­durf­de keu­ze, want het is een vreem­de kleur voor een con­cept­au­to en het Ame­ri­kaan­se ko­pers­pu­bliek houdt niet van groen. Even­goed doet de ge­res­tau­reer­de (en rij­den­de!)

Biscayne nog steeds waar hij ruim zes­tig jaar ge­le­den voor ge­bouwd was: au­tolief­heb­bers ver­ras­sen en prik­ke­len.

De Chevrolet Biscayne on­der­scheidt zich op een unie­ke ma­nier van an­de­re Dream Cars van Mo­to­ra­ma. De carrosserie met vier por­tie­ren heeft geen B-stij­len, waar­door de ach­ter­ste por­tie­ren wel aan de ach­ter­kant moe­ten schar­nie­ren en dus ver­keerd om open­slaan – het zijn zo­ge­naam­de zelf­moord­deu­ren. De vier in­di­vi- du­e­le stoe­len zijn be­kleed met glim­mend groen leer en met chroom om­lijst. Bei­de voor­stoe­len draai­en om hun as, net als een bu­reau­stoel. Dit maakt het in- en uit­stap­pen ge­mak­ke­lij­ker – voor­al als je een rok of jurk draagt. De voor­ruit reikt tot zo ver in het dak, zo­dat je op een hel­de­re avond de ster­ren­he­mel kunt be­won­de­ren. Pro­duc­tie­mo­del­len in 1959 en 1960 krij­gen een hier­van af­ge­lei­de pa­no­ra­mi­sche voor­ruit.

Tur­bo Fi­re-V8

On­der de mo­tor­kap legt Chevrolet zijn nieu­we Tur­bo Fi­re-V8 met 265 cu­bic inch of 4343 ku­bie­ke cen­ti­me­ter. Het ver­mo­gen van 215 pk is te dan­ken aan een vier­poorts car­bu­ra­teur en en­ke­le mo­di­fi­ca­ties, en niet aan een tur­bo­com­pres­sor, zo­als de naam wel­licht doet ver­moe­den. In het mo­tor­com­par­ti­ment zijn zo­veel zicht­ba­re de­len ver­chroomd, dat het bij­na pijn doet aan je ogen. De klas­sie­kers­we­reld mag blij zijn dat Joe en Marc de­ze Dream Car heb­ben ge­red. Het ver­haal van de Chevrolet Biscayne XP-37 heeft dank­zij de hoog­te- en diep­te­pun­ten, ver­ras­sin­gen wen­din­gen en een goe­de af­loop nog het meest weg van een sprook­je.

Groen is een vreem­de kleur voor een con­cept­au­to.

De Tur­bo Fi­re-V8 is een 4,3-li­ter small­block. On­danks de naam heeft hij geen tur­bo, maar op chroom is dan weer niet be­zui­nigd.De voor­ruit reikt tot ver in het dak. De in­ke­ping in de por­tie­ren en de stijl­vol­le C-stij­len zien we la­ter te­rug op di­ver­se pro­duc­tie­mo­del­len.  

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.