MET EEN RAN­GE ROVER DOOR MA­ROK­KO

Je kunt na­tuur­lijk naar de Vaal­ser­berg om te kij­ken of de oer-Ran­ge Rover nog iets pres­teert in het ter­rein, maar je kunt ook een exo­ti­scher lo­ca­tie be­den­ken. In het At­las­ge­berg­te ma­ken we niet al­leen ken­nis met een sprook­jes­ach­tig land­schap, maar ook met

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud - Tekst: Mar­kus Schön­feld, Jaap Pe­ters • Fo­to’s: Frank Ra­te­ring

De lucht is droog en warm, de zon staat lood­recht op de aar­de en brandt on­ge­na­dig hard. Het zweet pa­relt over ons voor­hoofd. Als we toch eens kon­den gaan rij­den met de Ran­ge Rover, maar het blijkt niet zo ge­mak­ke­lijk om de eer­ste ver­snel­ling in te leg­gen. On­ze lin­ker­hand roert on­wen­nig met de pook door de ver­snel­lings­bak. Nog een keer met zach­te druk naar links en dan weer naar boven … en op­eens zit-ie er­in. Nu voor­zich­tig de kop­pe­ling la­ten op­ko­men. De au­to schokt een beet­je, maar we rij­den. Traag zet de Ran­ge Rover zich in be­we­ging. We ge­ven gas en de mo­tor schreeuwt het uit, maar we ko­men nau­we­lijks voor­uit. De over­bren­ging van de eer­ste ver­snel­ling is te kort. Snel zoekt on­ze hand weer naar de dun­ne pook. Nu moet hij links naar be­ne­den. Met een ste­vi­ge hand leg­gen we de twee­de ver­snel­ling in. Ein­de­lijk zet de V8 ge­luid om in ac­tie. Hij klinkt pit­ti­ger en brengt de ge­le klas­sie­ker met eni­ge moei­te op gang. Scha­ke­len gaat steeds soe­pe­ler en wan­neer we de vier­de ver­snel­ling heb­ben in­ge­legd, kun­nen we ein­de­lijk ach­ter­over leu­nen en ‘ge­nie­ten’ van de rij­wind van 35 gra­den die door het drie­hoe­ki­ge tocht­rui­tje naar bin­nen blaast. Met de geur van olie, lak en ben­zi­ne in on­ze neus­ga­ten, be­ge­ven we ons met de oer­Ran­ge Rover zacht wie­gend over het as­falt in zui­de­lij­ke rich­ting.

Charles Spen­cer King

Hier in Ma­rok­ko had het eind ja­ren zes­tig al­le­maal moe­ten be­gin­nen. De au­to­pers zou in dit schil­der­ach­ti­ge land­schap, ken­nis­ma­ken met een ter­rein­wa­gen ‘par ex­cel­len­ce’. De Ran­ge Rover zou het com­fort moe­ten bie­den van een gro­te se­dan, de ruim­te van een sta­ti­on­wa­gon en de of­froad-kwa­li­tei­ten van een ter­rein­wa­gen. De ex­cen­trie­ke hoofd­in­ge­ni­eur Charles Spen­cer King had de lei­ding over het pro­ject. Al in de ja­ren vijf­tig wil­de hij een sta­ti­on­wa­gon op ho­ge po­ten bou­wen. Ter­rein­wa­gens wer­den des­tijds nog stan­daard voor­zien van een star­re as met blad­ve­ren, maar daar­van wil­de hij niets we­ten. Hij com­bi­neer­de twee star­re as­sen met lan­ge spi­raal­ve­ren. Als pas­sen­de mo­tor had hij een V8 in ge­dach­ten, die de Brit­ten bij Ge­ne­ral Mo­tors van­daan haal­den. Hoe­wel hij in de VS

al niet meer le­ver­baar was, leek mo­tor van de Buick 215 met een ci­lin­der­in­houd van

3,5 li­ter (215 cu­bic in­ches) de juis­te keu­ze. Ter­wijl eind ja­ren zes­tig de eer­ste voor­se­rie­mo­del­len van de band rol­den, werd de pers ge­ïn­for­meerd. Tus­sen de Ma­rok­kaan­se At­lan­ti­sche kust en het At­las­ge­berg­te zou een nieu­we ko­ning ge­kroond wor­den, maar zo­ver kwam het niet. Bij het trans­port ont­ston­den er pro­ble­men en daar­om werd de in­tro­duc­tie ver­plaatst naar Schot­land.

Wij gaan wél het oor­spron­ke­lij­ke plan uit­voe­ren. In de he­te rij­wind rijdt de goud­ge­le Ran­ge Rover de Afri­kaan­se zon te­ge­moet. Van­uit Mar­rak­ech is het niet ver rij­den naar het zui­den, waar de hoog­ste top­pen van het At­las­berg­te be­dekt zijn met sneeuw. De wit­te piek van de 4167 me­ter ho­ge Toub­kal rijst in de ver­te boven de an­de­re ber­gen uit. Hij geeft de rich­ting aan. Ach­ter Tahna­out houdt het as­falt op en rij­den we ver­der over rood grind, weer ver­der­op houdt de weg he­le­maal op. We knal­len met­een over het eer­ste ga­pen­de gat heen, maar de star­re as­sen zijn niet on­der de in­druk en we­ten er uit­ste­kend raad mee.

Lan­ge car­ri­è­re

De Ran­ge Rover piept en kraakt, maar baant zich een weg door het on­her­berg­za­me ter­rein als­of hij nooit an­ders heeft ge­daan. De bei­de

Tus­sen de Ma­rok­kaan­se At­lan­ti­sche kust en het At­las­ge­berg­te zou een nieu­we ko­ning ge­kroond wor­den.

klei­ne spie­gels aan het ein­de van de mo­tor­kap tril­len als een ver­slaaf­de in de Jel­li­nek­kli­niek. Je hoort het pie­pen van al­le ve­ren van de au­to – aan de as­sen én in de zit­ting van de stoel. Tel­kens weer klet­te­ren de ste­nen te­gen de wiel­kas­ten. Ki­lo­me­ter na ki­lo­me­ter ploegt de 50-ja­ri­ge ko­ning zich dap­per door het ter­rein, tot we de eer­ste beek te­gen­ko­men. Maar ook dat ob­sta­kel blijkt een­vou­dig te over­mees­te­ren: in de kor­te eer­ste ver­snel­ling kun je ge­mak­ke­lijk en com­for­ta­bel over de nat­te rots­blok­ken rij­den. De per­ma­nen­te vier­wiel­aan­drij­ving, de lan­ge veer­we­gen en de enor­me bo­dem­vrij­heid ma­ken klau­te­ren tot kin­der­spel.

Win­naar van Pa­rijs-Dakar

We snap­pen ook nu nog dat de­ze au­to zo’n da­ve­rend suc­ces werd. Brit­se chic wordt ge­com­bi­neerd met se­ri­eu­ze of­froad-pres­ta­ties en veel com­fort. De te­gen­woor­dig als Ran­ge Rover Clas­sic be­kend staan­de eer­ste ge­ne­ra­tie hield het maar liefst 25 jaar vol. Een van de au­to’s werd ver­kocht aan de paus, met een an­de­re werd twee­maal Pa­rijs-Dakar ge­won­nen.

Ve­le de­cen­nia na de we­reld­pre­mi­è­re in Schot­land, kun­nen we voor Land Rover de open re­ke­ning met Ma­rok­ko ver­ef­fe­nen. De ma­nier waar­op de com­pac­te V8 de Ran­ge Rover steeds ho­ger de berg op trekt, heeft iets ma­jes­tu­eus en on­ver­zet­te­lijks. De ko­ning be­stijgt de troon. Hoe­wel de Jeep Wa­go­neer ei­gen­lijk de eer­ste ech­te suv is, gaat de eer vaak naar de Ran­ge Rover. Dat is niet he­le­maal on­te­recht, het ont­werp is zelfs na bij­na vijf­tig jaar nog al­tijd niet in­grij­pend ge­wij­zigd en de Ran­ge Rover kreeg ve­le vol­ge­lin­gen. Ei­gen­lijk zijn al­le on­der­da­nen uit Duits­land, Ita­lië en Zwe­den zijn schat­plich­tig aan de Brits-Ma­rok­kaan­se ko­ning.

De vier­wiel­aan­drij­ving, de lan­ge veer­we­gen en de enor­me bo­dem­vrij­heid ma­ken klau­te­ren tot kin­der­spel.

Stuur dat ver naar de bui­ten­kant staat, een plui­zig ta­pijt­je en een in­te­ri­eur­be­kle­ding in de enig le­ver­ba­re kleur: bei­ge.Het com­for­ta­be­le onderstel met star­re ach­ter­as is per­fect ge­schikt voor de ro­de grind­we­gen van Ma­rok­ko.

Een droom­land­schap in Ma­rok­ko. De Ran­ge Rover be­stijgt met speels ge­mak de stei­le hel­lin­gen.

Rover wist uit de ou­de 3,5-li­ter V8 van GM met twee Ze­ni­th­car­bu­ra­teurs 135 pk te ha­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.