TOP-10

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud - Tekst: Bart Smak­man • Fo­to’s: vei­ling­huis Bon­hams

De 10 duur­ste au­to’s van de Ford Mu­se­um-vei­ling

Op 1 de­cem­ber 2016 sloot het Den Har­togh Ford Mu­se­um in Hil­le­gom zijn deu­ren. De im­po­san­te en unie­ke col­lec­tie van ruim twee­hon­derd klas­sie­ke au­to’s en vijf­tig mo­tor­fiet­sen is eind ju­ni ge­veild voor een re­cord­be­drag. Dit zijn de hoog­te­pun­ten.

Vier vei­ling­mees­ters heb­ben bij­na tien uur no­dig om de vol­le­di­ge col­lec­tie van het Ford Mu­se­um af te ha­me­ren. De vei­ling­zaal zit prop­vol en ruim 500 in­ter­na­ti­o­na­le bie­ders heb­ben zich aan­ge­meld. De vei­ling­dag be­gint niet met een Ford, maar met een Har­ley-Da­vid­son uit 1943 en ein­digt met ob­ject 323: een twin­tig­per­soons Mer­ce­des-bus uit 1952, die voor 46.000 eu­ro van ei­ge­naar wis­selt. Al­le au­to’s wor­den zon­der ‘re­ser­ve’ ver­kocht. In to­taal brengt de vei­ling 6.157.353 eu­ro op en daar­mee wor­den al­le ver­wach­tin­gen over­trof­fen. Vei­ling­huis Bon­hams had twee mil­joen min­der in­ge­schat.

De col­lec­tie van ruim 200 Fords en Lin­col­ns was in 60 jaar op­ge­bouwd door de Ne­der­lan­der Piet den Har­togh. De lief­de voor het merk Ford kreeg de jon­ge Den Har­togh met de pap­le­pel in­ge­go­ten. In de pe­ri­o­de dat het trans­port­be­drijf van Piets va­der paard en wa­gen ver­ruil­de voor vracht­wa­gens, wa­ren dit al­le­maal Ford-trucks. De­ze lie­ten een on­ver­ge­te­lij­ke in­druk ach­ter op de klei­ne Piet, die van­af 1956 Fords in al­le soor­ten en ma­ten ging ver­za­me­len. Zijn echt­ge­no­te in­spi­reer­de hem in 1990 om de col­lec­tie om te vor­men tot een mu­se­um. Meer dan twin­tig jaar lang was het Ford Mu­se­um een must voor el­ke Ford-lief­heb­ber. In 2010 over­leed Piet en nam zijn doch­ter het roer over. He­laas zag de fa­mi­lie Den Har­togh zich an­der­half jaar ge­le­den toch ge­nood­zaakt het mu­se­um te slui­ten.

Hoog­te­pun­ten

De eer­der­ge­noem­de Mer­ce­des-bus van 46 mil­le haalt de top-10 niet, die be­staat uit acht Fords en twee Lin­col­ns. De ver­koop van een zeld­za­me Ford Mo­del B uit 1905 ont­aardt in een lang­du­ri­ge bie­dings-batt­le tus­sen een ko­per uit Nieuw-Zee­land en een Ame­ri­kaan. In het heetst van de strijd wordt naar Nieuw-Zee­land ge­beld met de vraag of de voor­af ge­stel­de li­miet over­schre­den mag wor­den. Uit­ein­de­lijk krijgt de Ame­ri­kaan de Mo­del B in han­den voor 419.750 eu­ro. Dat is ze­ven­maal het be­drag dat aan­van­ke­lijk was in­ge­schat. Dat maakt de Ford Mo­del B de meest kost­ba­re au­to van de vei­ling.

De Ford Mo­del K Open Tou­rer uit 1906 wis­selt voor 345.000 eu­ro van ei­ge­naar. De au­to werd be­schouwd als ‘het hoog­te­punt van de Den Har­togh Col­lec­tie’ en wordt ge­kocht door ie­mand in de zaal. Een Ford Mo­del A Open Tou­rer uit 1903 brengt twee keer zo­veel op als ver­wacht en wordt af­ge­ha­merd voor 143.750 eu­ro. Ook ver­ras­send is de op­brengst van een Mo­del A-sneeuw­mo­biel uit 1930 met ski’s tus­sen de voor­wie­len en rups­ban­den ach­ter. Hij ver­kast voor 87.400 eu­ro naar een mu­se­um in Oost-Eu­ro­pa.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.