AL­FA RO­MEO 164

De Al­fa Ro­meo 164 kwam eind ja­ren tach­tig op de markt. Sinds­dien is het al­fa­man­ne­tje zo be­taal­baar ge­wor­den, dat we on­ze ogen open­hou­den voor een mooi exem­plaar.

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud - Tekst: Tim Ne­u­mann, Bart Smak­man • Fo­to’s: Wim Woe­ber

De Al­fa Ro­meo 164 is de laat­ste au­to die uit het Ti­po 4-pro­ject kwam rol­len. On­der de kap lig­gen fij­ne mo­to­ren en hij heeft een ei­gen ge­zicht. Te­ge­lij­ker­tijd staat de 164 be­kend om zijn wis­pel­tu­ri­ge elek­tro­ni­ca en uit­da­gen­de on­der­de­len­voor­zie­ning. Toch hoef je je geen al te gro­te zor­gen te ma­ken over de for­se Al­fa Ro­meo.

In 1977 slaan vier mer­ken de han­den in­een voor de ont­wik­ke­ling van een nieuw plat­form dat als ba­sis dient voor gro­te luxe­au­to’s. Het eer­ste wa­pen­feit is de Lan­cia The­ma (1984), een jaar la­ter vol­gen de Saab 9000 en de Fi­at Cro­ma. Pas in 1987 maakt Al­fa Ro­meo het kwar­tet com­pleet. De 164 is te­vens het eer­ste nieu­we mo­del van Al­fa Ro­meo sinds het be­drijf in 1986 werd over­ge­no­men door Fi­at. De 164 wordt uit­slui­tend als vier­deurs se­dan ge­bouwd en het de­sign is spraak­ma­kend: het wordt ge­te­kend door En­ri­co Fu­mia bij Pin­in­fa­ri­na, die niet veel la­ter ook de 916 Spi­der/GTV-se­rie zijn wig­vorm geeft. Voor de vorm­ge­ving van de an­de­re Ti­po 4-mo­del­len is Gi­or­get­to Gi­ugi­a­ro ver­ant­woor­de­lijk. Dat ver­klaart waar­om de Saab, de Fi­at en de Lan­cia er to­taal an­ders (en vol­gens som­mi­gen min­der fraai) uit­zien.

10 jaar 164

Tij­dens de tien­ja­ri­ge pro­duc­tie­pe­ri­o­de van de 164, voert Al­fa Ro­meo twee gro­te fa­ce­lifts door. Met het oog op de ge­plan­de lan­ce­ring op de Ame­ri­kaan­se markt in 1990, krijgt de

se­dan een vol­le­dig ge­gal­va­ni­seer­de carrosserie en een nieu­we mid­den­con­so­le. Te­vens wor­den de mo­tor en trans­mis­sie drie cen­ti­me­ter die­per ge­plaatst, in een po­ging ster­ke aan­drij­fin­vloe­den te voor­ko­men. Eind 1992 krijgt de 164 gro­te­re, mee­ge­spo­ten bum­pers, smal­le­re kop­lam­pen en nog­maals een nieu­we mid­den­con­so­le. Ach­ter de ty­pe­naam 164 wordt voort­aan de toe­voe­ging ‘Su­per’ ge­plakt. On­der de kap ligt de al­ou­de Are­se-V6, de in 1986 ge­ïn­tro­du­ceer­de Twin Park-vier­ci­lin­der of een tur­bo­die­sel­mo­tor van VM Mo­to­ri. De­ze die­sel­mo­tor maakt van de 164 een van de snel­ste pro­duc­tie­au­to’s met die­sel­aan­drij­ving in 1987. Al­le mo­tor­va­ri­an­ten sa­men zijn tot 1997 goed voor een to­ta­le pro­duc­tie van 268.757 exem­pla­ren.

Op de brug

De zwak­ke pun­ten van de gro­te Al­fa Ro­meo open­ba­ren zich niet door naar de carrosserie te kij­ken. De na­rig­heid zit in de op­han­ging en de rem­men. Voor­al bij vroe­ge exem­pla­ren zorgt de over­ij­ve­ri­ge voor­wiel­aan­drij­ving voor ver­hoog­de slij­ta­ge aan de ho­mo­ki­ne­ten en ban­den. Ook de bus­sen van de draag- en ge­lei­de­ar­men voor de ach­ter­as zijn slij­ta­ge­ge­voe­lig. De 164 no­digt uit tot snel rij­den, maar de rem­men zijn aan de klei­ne kant en niet op hun taak be­re­kend. Let ook op of de flexi­be­le uit­laat­de­len nog lek­dicht zijn. Con­tro­leer even­eens de car­ter­pan op scha­de. Een blik op de

De V6-mo­tor ver­langt de no­di­ge ten­der lo­ving ca­re.

rub­be­ren mo­tor- en ver­snel­lings­bak­steu­nen is geen over­bo­di­ge luxe. Als er scheu­ren in zit­ten, zijn ze aan ver­van­ging toe. Om er ze­ker van te zijn dat de ci­lin­der­kop­pak­king nog deugt, hoef je al­leen maar het re­ser­voir met koel­wa­ter te ope­nen. Als er geen olie in zit, zit het wel goed.

De V6-mo­tor ver­langt de no­di­ge ten­der lo­ving ca­re: el­ke 60.000 ki­lo­me­ter (of na 4 jaar) moe­ten uit voor­zorg de tan­driem en de wa­ter­pomp wor­den ver­van­gen. Dit kost een vier­cij­fe­rig be­drag. In de vroe­ge mo­del­len zit een hy­drau­li­sche riem­span­ner die ge­re­geld lekt. In som­mi­ge ge­val­len is een con­ver­sie naar de me­cha­ni­sche riem­span­ner zin­vol. Ook bij de mo­del­len met een hand­bak moet ge­switcht wor­den naar een dis­tri­bu­tie­riem van de la­te­re mo­del­len. Een na­deel van de vier­ci­lin­ders is de slij­ta­ge­ge­voe­li­ge nok­ken­as. Door de ma­ti­ge kwa­li­teit van het ge­bruik­te ma­te­ri­aal gaat de nok­ken­as niet al te lang mee.

Ge­gal­va­ni­seerd

On­danks de vol­le­dig ge­gal­va­ni­seer­de carrosserie kan roest toch op­dui­ken op som­mi­ge plek­ken. Als vocht en vuil on­ge­hin­derd hun gang kun­nen gaan, zijn de zij­wan­den van de kof­fer­ruim­te en de mo­tor-/ver­snel­lings­bak­steu­nen nog wel eens de pi­neut. Ook kan de bo­dem­plaat bij de ach­ter­ste trek­stan­gen weg­rot­ten. Roes­ten­de raam­stij­len zijn het ge­volg van een ruit­ver­van­ging die niet wa­ter­dicht is op­ge­le­verd. Roest ziet ook zijn kans schoon als de on­der­ste schij­ven van de veer­po­ten hun be­scher­men­de coa­ting ver­lie­zen. Een be­lang­rijk aan­dachts­punt is de elek­tro­ni­ca. Die had al zijn nuk­ken toen de au­to nieuw was en dat is er in 20 tot 30 jaar tijd niet be­ter op ge­wor­den. Het is dan ook ver­stan­dig om el­ke knop te testen. Kijk met­een even naar het dis­play tus­sen de snel­heids­me­ter en de toe­ren­tel­ler: bij de con­tro­le­cy­clus moe­ten al­le lam­pen gaan bran­den, be­hal­ve het ABS-lamp­je. Dat licht al­leen op bij het star­ten van de mo­tor.

Laat je ove­ri­gens niet af­schrik­ken door de de­tail­fo­to’s op de eer­ste pa­gi­na’s, want de au­to die we heb­ben ge­bruikt is een af­dan­ker­tje. Hij stond ja­ren­lang bui­ten ge­par­keerd en er werd niet naar om­ge­ke­ken. Zo­doen­de ver­toont hij veel van de technische ge­bre­ken die ken­mer­kend zijn voor de 164. Dat is han­dig voor ons ver­haal, maar geeft een te ge­kleurd beeld van het mo­del.

Are­se-V6

Tij­dens de zoek­tocht naar een net­te 164 hoef je geen en­ke­le mo­tor te vermijden. Een 164 met de nor­ma­le Twin Spark-mo­tor is niet zo snel als een V6, maar wel lich­ter en wend­baar­der. De Are­se-V6 is krach­tig en luid­ruch­tig en hoe­wel hij meer on­der­houd be­hoeft, past hij be­ter bij de gro­te Al­fa Ro­meo. De top­mo­del­len QV en Q4 heb­ben van­zelf­spre­kend een enor­me aan­trek­kings­kracht, maar zijn be­dui­dend duur­der in aan­schaf.

Van 1979 tot 2007 was de door Gi­u­sep­pe Bus­so ont­wik­kel­de Are­se­V6 de krach­tig­ste mo­tor in het Al­fa Ro­meo­gam­ma.De Q4 met vier­wiel­aan­drij­ving is ruim 200 ki­lo zwaar­der dan de V6 met voor­wiel­aan­drij­ving, maar hij biedt wel be­dui­dend meer trac­tie.De wig­vor­mi­ge carrosserie van de164 is ge­te­kend door Pin­in­fa­ri­na. Op­val­lend zijn de groe­ven over de zij­ en ach­ter­kant en de ach­ter­lich­ten­balk.

1 Als er tik­ken­de ge­lui­den uit het dash­board­kast­je ko­men, zijn de kunst­stof tand­wiel­tjes van de kli­maat­re­ge­ling ver­sle­ten. De air­co is niet lan­ger in­stel­baar.2 Hal­ver­we­ge 1990 kreeg de 164 een nieu­we mid­den­con­so­le. On­ge­acht of een au­to de ou­de heeft of de nieu­we, con­tro­leer of al­le scha­ke­laars wer­ken.Ook ach­ter­in biedt de gro­te Al­fa Ro­meo aan­ge­naam zit­com­fort met een pret­ti­ge ach­ter­bank en veel be­we­gings­ruim­te.Elek­tri­sche stoel­ver­stel­ling zat stan­daard op de 164. Voor le­ren be­kle­ding moest je bij­be­ta­len. De goed ge­vorm­de voor­stoe­len zit­ten com­for­ta­bel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.