Clas­sic Cars op Au­to­me­cha­ni­ka

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Van 11 tot en met 15 sep­tem­ber opent het beur­zen­com­plex in Frank­furt zijn deu­ren voor de twee­jaar­lijk­se Au­to­me­cha­ni­ka. Ei­gen­lijk is dit een vak­beurs voor men­sen die werk­zaam zijn in de au­to­bran­che, maar voor de­ze 25ste edi­tie is er een spe­ci­aal beurs­ge­deel­te (hal 12.1) in­ge­richt voor klas­sie­ke au­to’s. In de­ze Clas­sic Cars-hal (geen fa­mi­lie) wordt on­der meer ge­toond hoe je van een stok­ou­de schuur­vondst weer een pa­rel­tje kunt ma­ken, waar­mee je op elk klas­sie­ke­re­ve­ne­ment de show steelt. Ex­perts ge­ven er de­mon­stra­ties en u kunt er kos­te­loos aan work­shops deel­ne­men – mits u zich van te­vo­ren via de web­si­te hebt aan­ge­meld.

On­der de be­drij­ven die in het klas­sie­ker­ge­deel­te hun bes­te been­tje voor­zet­ten, be­vin­den zich Opel, Maz­da Mo­tors Deut­sch­land, Volks­wa­gen Clas­sic Parts, Volvo- en Saab on­der­de­len­le­ve­ran­cier Skan­dix en lak­ken­pro­du­cent BASF Coa­tings. Maar ook in an­de­re hal­len zijn tal van be­drij­ven te vin­den die in­te­res­sant zijn voor de klas­sie­ker­lief­heb­ber. On­der meer op het ge­bied van re­con­di­ti­o­ne­ring, on­der­houd, cus­to­mi­zing, on­der­de­len en ac­ces­soi­res. On­der de 4843 stand­hou­ders be­vin­den zich bij­voor­beeld ook BOSAC In­du­stri­al, Bai­ley Mor­ris Li­mi­ted en Pan Tai­wan En­ter­pri­se. Nooit van ge­hoord? Toch pro­du­ce­ren de­ze fir­ma’s splin­ter­nieu­we on­der­de­len voor stok­ou­de au­to’s. Kaar­ten voor Au­to­me­cha­ni­ka zijn on­li­ne te be­stel­len voor 28 eu­ro, stu­den­ten be­ta­len slechts 11 eu­ro. www au­to­me­cha­ni­ka.mes­se­frank­furt.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.