Het re­de­lijk al­ter­na­tief

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Wie de Good­wood Re­vi­val te om­slach­tig vindt, heeft van 3 tot en met 5 au­gus­tus een leuk al­ter­na­tief aan de Clas­sic Days bij Schloss Dy­ck, op slechts een half­uur­tje rij­den van Ven­lo. Het pres­ti­gi­eu­ze Duit­se eve­ne­ment be­staat sinds 2006 en doet in veel den­ken aan de Re­vi­val, maar is iets min­der groots van naam. Dat zie je ook aan de toe­gangs­prij­zen, want bij Schloss Dy­ck kun je als vol­was­se­ne al van­af 16 eu­ro een top­dag be­le­ven (vrij­dag). Op za­ter­dag en zon­dag mag je naar bin­nen voor 29 eu­ro (voor­ver­koop) of 34 eu­ro (aan de kas­sa).

Dat de Clas­sic Days lon­ken naar Good­wood, wordt ook dui­de­lijk door het con­cours de cha­peau dat voor het eerst plaats­vindt: de da­me met de mooi­ste his­to­ri­sche hoed wint 500 eu­ro. Dress to im­press dus, maar dan op z’n Duits. Op Schloss Dy­ck zijn zo­wel Duit­se als niet-Duit­se mer­ken te be­won­de­ren. On­der de noe­mer ‘Je­wels in the Park’ vindt een con­cours d’élé­gan­ce plaats en er is niet veel fan­ta­sie voor no­dig om te be­den­ken wat het fes­ti­val on­der­deel ‘Stars & Stri­pes’ in­houdt. Spe­ci­a­le aan­dacht is er voor au­to’s die rond­re­den tij­dens het de ja­ren van het Wirt­schafts­wun­der, de pe­ri­o­de na de Twee­de We­reld­oor­log waar­in de eco­no­mie van Duits­land ra­zend­snel her­stel­de. In de tuin van het slot, waar ooit adel­lij­ke freu­les naar het thee­huis schre­den, is nu een his­to­ri­sche cam­ping met ca­ra­vans tot 1975. Zou­den ze dat spe­ci­aal ge­daan heb­ben om Ne­der­lan­ders te lok­ken? www.clas­sic-days.de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.