Over­al op en aan zit­ten

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Als u uw part­ner vraagt of ze mee wil naar het Louw­man Mu­se­um, is de kans groot dat ze nee zegt. “Wat moet ik met die ou­we au­to­troep”, zal ze zich af­vra­gen. Waar­bij u wij­se­lijk uw mond houdt om een ech­te­lij­ke cri­sis te voor­ko­men. In Lon­den hebt u meer kans op suc­ces, als u haar mee­neemt naar het De­sign Mu­se­um. Dat klinkt neu­traal, maar je kunt er wel de­ge­lijk je au­to­hart op­ha­len. Land Rover viert er zijn 70ste ver­jaar­dag met een bij­zon­de­re ex­po­si­tie. De stoe­len in het atri­um van het mu­se­um zijn be­kleed met 18 ver­schil­len­de soor­ten stof en leer die Land Rover door de ja­ren heen heeft ge­bruikt. Zo kun­nen be­zoe­kers zien, voe­len en er­va­ren hoe ma­te­ri­a­len zijn ge­ïn­no­veerd van de eer­ste Land Rover uit 1948 tot aan de mo­del­len van nu. Voe­len ja, want het mu­se­um ver­meldt ex­pli­ciet dat je over­al op en aan mag zit­ten. Wees dus niet bang voor streng kij­ken­de sup­poos­ten en even­tu­e­le loei­en­de alarm­sys­te­men. Ex­tra aan­dacht is er voor de stof­fen stoel­be­kle­ding van de eer­ste Land Rover Se­ries 1, die in 1948 zijn we­reld­de­buut be­leef­de op de Au­toRAI in Am­ster­dam. Die is een twee­de le­ven in­ge­gaan in een ont­werp van Sir Paul Smith voor zijn spe­ci­a­le ver­sie van de Land Rover De­fen­der (2015). De ten­toon­stel­ling is tot eind 2018 te be­zoe­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.