Toen au­to’s nog rook­ten

Classic Cars (Netherlands) - - Column -

Ta­baks­plan­ter en si­ga­ren­fa­bri­kant Eve­lyn El­lis mocht zich­zelf ge­luk­kig prij­zen als ei­ge­naar van de al­ler­eer­ste au­to op Brits grond­ge­bied. Hij was de trot­se be­zit­ter van een Pan­hard et Le­vas­sor 3¾ hp uit 1895. Des­tijds wa­ren rit­ten met een au­to­mo­biel eer­der be­doeld om te fla­ne­ren dan om een be­stem­ming te be­rei­ken. De Pan­hard et Le­vas­sor viel rond de­ze pe­ri­o­de ech­ter ook de eer te beurt ’s we­relds eer­ste au­to­ra­ce te win­nen, de 1200 ki­lo­me­ter lan­ge Pa­rijs-Bor­deaux-Pa­rijs. El­lis was klaar­blij­ke­lijk erg ver­zot op zijn au­to­mo­biel, die in Groot-Brit­tan­nië ver­kocht werd door Daim­ler en zo­doen­de ook wel de Daim­ler Mo­tor Car­ria­ge wordt ge­noemd. Bij de toon­aan­ge­ven­de Lon­den­se zil­ver­smid Al­bert Bar­ker be­stel­de El­lis een zil­ve­ren mi­ni­a­tuur van zijn au­to, om te ge­brui­ken als ta­fel­stuk.

El­lis’ zil­ve­ren Pan­hard et Le­vas­sor – of Daim­ler Mo­tor Car­ria­ge, zo u wilt – is ech­ter méér dan zo­maar een mo­del­au­to. Het ta­fel­stuk eta­leert ook een an­de­re lief­heb­be­rij van Eve­lyn El­lis: het op­ste­ken van een ro­ker­tje. Als je het ta­fel­stuk be­ter be­kijkt, ont­dek je on­der de zit­ting van de mo­del­au­to een bak­je om si­ga­ret­ten in op te ber­gen. In de pick­nick­mand tus­sen de voor en ach­ter­stoe­len is ruim­te voor lu­ci­fers, die je kunt aan­ste­ken door ze langs de strij­k­rand op de mand te ha­len. Een zil­ver­stuk vol ver­ras­sin­gen.

Ove­ri­gens heb­ben de zil­ver­sme­den van Al­bert Bar­ker het ta­fel­stuk met een scherp oog voor de­tail ver­vaar­digd. De ket­ting die voor de aan­drij­ving van de ach­ter­wie­len zorgt, de kno­pen in de le­ren be­kle­ding, de car­bid­kop­lam­pen en de fraai ge­krul­de claxon zijn on­danks hun for­maat en ma­te­ri­aal nau­we­lijks van echt te on­der­schei­den.

Als vi­ce­voor­zit­ter van de En­gel­se Roy­al Au­to­mo­bi­le Club, stal Eve­lyn El­lis tij­dens de jaar­lijk­se di­ners met club­le­den de show door het zil­ve­ren ta­fel­stuk van de Pan­hard-Le­vas­sor mee te ne­men en er­mee over ta­fel te ‘rij­den’. Ter­wijl de si­ga­ren wer­den ge­knipt en aan­ge­sto­ken, heeft dit on­ge­twij­feld tot gro­te hi­la­ri­teit ge­leid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.