NIEUWS UIT DE KLASSIEKERWERELD

Classic Cars (Netherlands) - - INHOUD -

Tij­dens het sa­men­stel­len van de­ze edi­tie van Clas­sic Cars bracht Por­sche Clas­sic keer op keer nieuws­flar­den naar bui­ten over een pro­ject met de mys­te­ri­eu­ze naam ‘Pro­ject Gold’. De opluch­ting was groot toen het doek ein­de­lijk van het eind­pro­duct werd ge­trok­ken: een goud­kleu­ri­ge klas­sie­ke 993 Tur­bo, ge­bouwd met nieu­we on­der­de­len. De 911 Tur­bo is uit­ge­voerd in de lak­kleur Gol­den Yel­low Me­tal­lic, staat op zwar­te licht­me­ta­len wie­len met Gol­den Yel­low-ac­cen­ten en heeft een zwart in­te­ri­eur met goud­kleu­ri­ge de­tails. Hij is ge­bouwd ter ere van het ze­ven­tig­ja­rig be­staan van het sport­wa­gen­merk. De gou­den Por­sche 911 Tur­bo wordt aan­ge­dre­ven door een gloed­nieu­we 450 pk ster­ke, lucht­ge­koel­de 3,6-li­ter boxer­mo­tor met twee tur­bo’s. De krach­ten wor­den via een hand­ge­scha­kel­de ver­snel­lings­bak over al­le wie­len ver­deeld. Zijn car­ros­se­rie werd op de­zelf­de ma­nier te­gen cor­ro­sie be­schermd en ge­spo­ten als mo­der­ne Por­s­ches. Het chas­sis­num­mer volgt op dat van de laat­ste 993 Tur­bo die in 1998 van de pro­duc­tie­lijn rol­de.

De au­to wordt op 27 ok­to­ber ge­veild door RM So­t­he­by’s in het Por­sche Ex­pe­rien­ce Cen­ter in At­lan­ta. De op­brengst gaat naar de Fer­ry Por­sche Foun­da­ti­on, die is op­ge­zet ter ere van het ze­ven­tig­ja­rig be­staan van Por­sche en zich be­zig­houdt met on­der­wijs aan kans­ar­me jon­ge­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.