FIAT 1200 TRASFORMABILE

Met Ita­li­aan­se chic en ele­gan­te de­tails deed de Fiat 1200 Trasformabile in de ja­ren vijf­tig ve­le har­ten snel­ler klop­pen. De klei­ne road­ster is 60 jaar la­ter nog min­stens even char­mant.

Classic Cars (Netherlands) - - INHOUD - Tekst: Jür­gen Gas­seb­ner, Jaap Pe­ters

Voor ca­bri­o­rij­ders was af­ge­lo­pen zo­mer er een­tje om in te lijs­ten. Dank­zij Spaan­se weers­om­stan­dig­he­den kon de ca­brio­kap vrij­wel con­ti­nu op­ge­vou­wen blij­ven. Nu gaan we op pad met een stijl­vol­le, maar niet al te be­ken­de road­ster uit de ja­ren vijf­tig: de Fiat 1200 Trasformabile.

De Fiat is nog even char­mant als toen, mis­schien werd hij met de ja­ren zelfs wel char­man­ter. Toch zien we bij voor­bij­gan­gers veel vraag­te­kens in de ogen: de au­to zegt de mees­te men­sen niets. Ei­ge­naar Re­né van Hul­zen was zich daar­van be­wust toen hij op zoek ging naar een goed exem­plaar. De Fiat 1200 Trasformabile is in­mid­dels een zeld­zaam­heid – met een mid­dag­je speu­ren op Markt­plaats.nl kom je er niet. Het kost­te Re­né ve­le ja­ren, maar in 2007 vond hij wat hij zocht. Hoe­wel, de au­to bleek niet zo goed te zijn als hij hoop­te. De Fiat was al­les­be­hal­ve com­pleet. Ve­le on­der­de­len ont­bra­ken en Re­né zag pas la­ter dat de ach­ter­lich­ten van een Volks­wa­gen Kar­mann Ghia kwa­men. Bij der­ge­lij­ke zeld­za­me au­to’s vergt het vin­den van twee sim­pe­le ach­ter­lich­ten min­stens zo’n uit­put­ten­de speur­tocht als het vin­den van de goed plaat­werk.

Re­né’s Ita­li­aan­se droom werd geen nacht­mer­rie, maar het kost­te hem wel veel tijd om de Fiat te res­tau­re­ren. Hij be­sloot om het gron­dig aan te pak­ken. Voor­al het vin­den van de pa­no­ra­mi­sche voor­ruit was niet ge­mak­ke­lijk. Hij vond twee ori­gi­ne­le exem­pla­ren, maar die ble­ken toch niet te pas­sen. La­ter kwam hij er sa­men met de le­ve­ran­cier ach­ter dat er ook nog een ruit was met iets an­de­re af­me­tin­gen, die won­der­wel pas­te.

Ro­zet­ten en chroom

In to­taal wer­den van de Fiat 1200 Trasformabile tus­sen 1957 en 1959 maar 2599 stuks ge­bouwd. De au­to kost­te toen al meer dan 10.000 gul­den (ruim 4500 eu­ro) en dat was voor die tijd een ver­mo­gen. Toen de Fiat 1200 Trasformabile in 1957 op de au­to­sa­lon van Tu­rijn werd ont­huld, leek het meer een fa­ce­lift van de 1100 TV Trasformabile. Hij on­der­scheid­de zich voor­al van zijn voor­gan­ger door zijn an­de­re bum­pers: die lie­pen door tot aan de wiel­kui­pen en de twee

ro­zet­ten wa­ren meer naar het mid­den ge­plaatst. De 55 pk ster­ke vier­ci­lin­der mo­tor met een in­houd van 1221 ku­bie­ke cen­ti­me­ter kreeg er geen paar­den­kracht bij, maar le­ver­de wel meer kop­pel. Daar heb­ben we veel meer aan in de om­ge­ving waar­in we met de Fiat 1200 rij­den: de Sch­wä­bi­sche Alp met zijn boch­ti­ge we­gen, niet ver van Stuttg­art. Met een leeg­ge­wicht van 930 ki­lo is de Fiat niet al te zwaar en de mo­tor kan er dan ook pri­ma mee uit de voe­ten. Als je door­hebt wat de ide­a­le scha­kel­mo­men­ten zijn van de vier­bak, word je op even­veel rij­ple­zier als fris­se lucht ge­trak­teerd. Daar­bij blijft het ver­bruik van 9,0 l/100 km (1 op 11,1) net­jes bin­nen de per­ken en ook de top­snel­heid van 140 km/h is keu­rig.

Rok­jes­dag

De vorm­ge­ving van de Fiat 1200 Trasformabile is on­mis­ken­baar be­ïn­vloed door de Ame­ri­kaan­se mo­de­trends uit de ja­ren vijf­tig. Het rij­ke­lijk aan­we­zi­ge chroom bij­voor­beeld, dat je on­der meer op de bum­pers, de wie­len, de dor­pels en de gril­le te­rug­vindt. Ook de in­rich­ting ademt Ame­ri­kaan­se sfe­ren: rood leer, hier en daar een on­der­deel in de car­ros­se­rie­kleur en een licht ge­kleurd ta­pijt. Wel­kom in de fif­ties.

De Fiat 1200 Trasformabile had, in te­gen­stel­ling tot zijn voor­gan­ger, een lint­snel­heids­me­ter. Toch ont­breekt de­ze in de au­to van Re­né, om­dat hij in een vroeg over­gangs­mo­del rijdt. Dat werd nog ge­le­verd met mooie ron­de in­stru­men­ten, die bo­ven­dien goed af­lees­baar zijn. Niet al­leen de door Pin­in­fa­ri­na ge­te­ken­de car­ros­se­rie ziet er aan­lok­ke­lijk uit. Ook het meu­bi­lair draagt bij aan de ver­lei­dings­kun­ sten, voor­al voor dames: bei­de stoe­len kun­nen draai­en, waar­door zij met een kor­te rok toch nog ele­gant kan in­ en uit­stap­pen.

Grep­pels en roest

Hoe­wel hij met 55 pk niet over­dre­ven krach­tig is en het ‘slechts’ een Fiat is, is de 1200 Trasformabile te­gen­woor­dig een fel­be­geer­de road­ster. We­reld­wijd rij­den naar schat­ting nog maar hon­derd exem­pla­ren rond. Al­le an­de­re au­to’s zijn aan roest ten on­der ge­gaan, of door een over­moe­di­ge rij­stijl van de be­stuur­der in een grep­pel be­land. Re­né koes­tert zijn exem­plaar. Na de restauratie biedt de au­to met zijn dap­pe­re vier­ci­lin­der rij­ple­zier voor twee. En daar zit ’m het pro­bleem van Re­né: ide­a­li­ter zou de au­to rij­ple­zier voor drie moe­ten bie­den. Niet al­leen zijn vrouw vindt het leuk om met hem mee te rij­den, ook zijn doch­ter houdt wel van een toer­rit­je. Al­leen pas­sen er maar twee men­sen in de au­to en moet er dus al­tijd ge­loot wor­den wie mee mag. Het le­ven van een road­ster­lief­heb­ber gaat niet over ro­zen.

Dank­zij de draai­stoe­len kun­nen ook kort­ge­rok­te

dames ele­gant in- en uit­stap­pen.

Een prach­ti­ge com­bi­na­tie van rood leer, de­len in de car­ros­se­rie­kleur en licht­kleu­rig ta­pijt. Ita­li­aan­se chic, ge­com­bi­neerd met Ame­ri­kaan­se flair.Het rij­ke­lijk aan­we­zi­ge chroom was een mo­de­trend die uit Ame­ri­ka was over­ge­waaid. Het staat de Fiat 1200 goed.

De mees­te Noord-Eu­ro­pe­a­nen zijn veel te lang om fat­soen­lijk in een Fiat1200 Trasformabile met ge­slo­ten dak te kun­nen rij­den. Het is dan ook niet zo vreemd dat de char­me van de au­to zich voor­al ont­vouwt wan­neer het dak open is. De Fiat ademt nog al­tijd de chi­que sfeer waar­om hij in de ja­ren vijf­tig al be­kend­stond. Bo­ven­dien weet hij nog steeds pri­ma raad met boch­ten. Hij rijdt licht­voe­tigen soe­pel en biedt een rij­ke­lij­ke hoe­veel­heid rij­ple­zier. Het ex­clu­sie­ve ont­werp van de car­ros­se­rie en het lief­de­vol ont­wor­pen in­te­ri­eur doen de rest. Jam­mer dat maar zo wei­nig1200’s Trasformabile de tand des tijds heb­ben over­leefd. Op klas­sie­ke­re­ve­ne­men­ten is hij dan ook ver­ze­kerdvan veel ten­der lo­ve and ca­re.Ook met het rode stof­fen dak er­op, ziet de Fiat er nog goed uit.Draai­stoe­len ma­ken het kort­ge­rok­te dames ge­mak­ke­lijk om ele­gant in en uit te stap­pen.Op boch­ti­ge land­we­gen voelt de­ze Ita­li­aan zich thuis als een piz­za in een Na­po­li­taan­se oven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.