HET SUC­CES VAN DE TOYO­TA LAND CRUISER

Classic Cars (Netherlands) - - INHOUD - Tekst en foto‘s: Ar­jan Krop­man

Het suc­ces van de Toyo­ta Land Cruiser stond aan de ba­sis van het suc­ces van Toyo­ta. Een van de sterk­ste en meest be­trouw­ba­re au­to’s ter we­reld open­de de deu­ren voor het merk

naar de rest van de we­reld. We gin­gen met een HJ60 uit 1989 op pad op Cu­ra­çao.

Toen Toyo­ta in 1951 met de Land Cruiser op de markt kwam, was de si­tu­a­tie op Cu­ra­çao heel an­ders dan nu. Na­tuur­lijk nog veel meer dan een au­to, draagt een land een ge­schie­de­nis met zich mee. In 1951 had Cu­ra­çao nog geen po­li­tie­ke au­to­no­mie. Het was een Ne­der­land­se kolonie, de sla­ver­nij was nog geen hon­derd jaar eer­der af­ge­schaft en de af­schuw­lij­ke ver­ha­len er­over wer­den nog uit de eerste hand ver­teld. Na een ge­schie­de­nis van be­zet­ting en ko­lo­ni­sa­tie is het ei­land pas sinds 2010 een zelf­stan­dig land bin­nen het Ko­nink­rijk der Ne­der­lan­den. In­mid­dels viert het toe­ris­me hoog­tij. De ou­de plan­ta­ges bie­den plaats aan pit­to­res­ke res­tau­rants en op de plek waar ooit de ka­non­nen bul­der­den, staan nu vijf­ster­ren­re­sorts. Het­zelf­de toe­ris­me zorgt er­voor dat wij juist op de­ze plek ken­nis kun­nen ma­ken met de au­to die voor Toyo­ta de deu­ren naar de we­reld­markt open­de. Via 4x4 Ren­tal Cu­ra­çao kre­gen we de be­schik­king over de­ze HJ60 uit 1989.

LAND CRUISER

De ge­schie­de­nis van de Toyo­ta Land Cruiser is slechts een nie­tig stip­je op de schaal van de we­reld­ge­schie­de­nis, maar wan­neer we ons be­per­ken tot de ge­schie­de­nis van de au­to, is het aan­deel van de Land Cruiser gro­ter. Niet voor de eerste keer – en ze­ker ook niet voor de laat­ste – speel­de een oor­log een rol in de tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­ling. De Wil­lys Jeep, de au­to die Eu­ro­pa en de we­reld hielp be­vrij­den, ligt aan de oor­sprong van de Land Cruiser. Bij de be­zet­ting van de Fi­li­pij­nen in 1941 liep het Ja­pan­se le­ger bij toe­val te­gen een Ban­tam MK II aan. De­ze vroe­ge Jeep werd naar Ja­pan ver­voerd en Toyo­ta kreeg de op­dracht de au­to na te bou­wen. In de ja­ren daar­na zou Toyo­ta de Ja­pan­se Jeep steeds ver­der ver­be­te­ren.

In 1950 was het niet de Ja­pan­se over­heid die bij Toyo­ta aan­klop­te, maar het Ame­ri­kaan­se le­ger. De Ko­re­aan­se Oor­log woed­de he­vig en de Ame­ri­ka­nen had­den be­hoef­te aan een ver­voer­mid­del. Toyo­ta bouw­de hon­derd Wil­lys in op­dracht. In 1954 kreeg de Toyo­ta­jeep de naam Land Cruiser – een naam die niet ge­heel toe­val­lig lijkt op die van een be­lang­rij­ke con­cur­rent uit Groot­Brit­tan­nië.

Het was een oor­log die de boel in be­we­ging bracht, maar ook in vre­des­tijd won de Land Cruiser snel een he­le­boel zie­len. Toen in 1951 test­rij­der Ichi­ro Tai­ra naar het hoog­ste ba­sis­sta­ti­on voor de top van Mount Fu­ji reed, be­sloot de Ja­pan­se staats­po­li­tie 289 stuks te be­stel­len.

De au­to vond zijn weg over al­le oce­a­nen.

De Land Cruiser kwam voor het eerst in het straat­beeld te­recht en de twee­de ge­ne­ra­tie, die van­af 1955 van de band liep, werd aan­ge­past aan de wen­sen van het pu­bliek. In 1957 kwam een ver­leng­de sta­ti­on­wa­gon­ver­sie op de markt, waar­van het chas­sis naar Au­stra­lië werd ver­scheept. Hoe­wel de Au­stra­li­ërs zelf een car­ros­se­rie toe­voeg­den, geldt de Land Cruiser hier­mee als de eerste Ja­pan­se au­to die zijn weg of­fi­ci­eel naar het buitenland vond.

Een jaar la­ter al zou­den de Ja­pan­ners de pro­duc­tie naar Bra­zi­lië uit­brei­den. Hoe­wel de pro­duc­tie­aan­tal­len niet hoog wa­ren, werd de FJ25 de eerste in het buitenland ge­bouw­de Toyo­ta. Daar zou het niet bij blij­ven.

De Land Cruiser werd steeds po­pu­lair­der en het suc­ces van Ja­pans eerste ex­port­au­to ver­spreid­de zich als een olie­vlek over de we­reld. In 1965 werd het 50.000ste exem­plaar ge­bouw­den drie jaar la­ter liep num­mer 100.000 van de band. In 1972 was dat aan­tal al ver­dub­beld en exact een jaar la­ter was het de beurt aan num­mer 300.000.

In 1967 bracht Toyo­ta vol­gens ei­gen zeg­gen de eerste op com­fort ge­rich­te Land Cruiser op de markt. Hoe­wel het merk hier­mee niet de al­ler­eer­ste suv bouw­de, is het een van de eerste au­to’s die je tot het in­mid­dels bij­zon­der po­pu­lai­re seg­ment mag re­ke­nen. De au­to vond zijn weg over al­le oce­a­nen. Toyo­ta’s ver­o­ve­ring van de we­reld was een feit.

COM­FORT?

Met de ge­schie­de­nis van de Land Cruiser in het hoofd, sta ik op een af­stand­je naar de HJ60 te kij­ken. Het is een au­to waar­van ik bij de eerste aan­blik al vro­lijk word. De hoe­ki­ge vor­men stra­len zo­wel sim­plis­me als kracht uit en de reus­ach­ti­ge bum­per met lier is stoer­der dan Syl­ves­ter Stal­lo­ne in Co­bra. De rou­te van Wil­lem­stad naar het She­te Bo­ka Na­ti­o­nal Park is slechts 42 ki­lo­me­ter, maar mijn oor­deel is ge­veld: Toyo­ta mag dan in de ja­ren zes­tig ge­spro­ken heb­ben over de com­for­ta­be­le ver­sie van de Land Cruiser, mijn ge­voel zegt wat an­ders. De on­ver­woest­ba­re blad­ve­ren voor en ach­ter en het stij­ve lad­der­chas­sis ge­ven wei­nig ruim­te voor een bij­kom­stig­heid als com­fort.

Het is dui­de­lijk dat Toyo­ta ge­bruik­maak­te van vracht­wa­gen­tech­niek bij de ont­wik­ke­ling van de Land Cruiser en dat de­ge­lijk­heid en ter­rein­vaar­dig­heid ver bo­ven com­fort ver­he­ven wa­ren. Al­leen de ho­ge ban­den en de (op ge­wicht in­stel­ba­re) ve­ren­de stoe­len doen eni­ge moei­te om de staat van het weg­dek te ver­ber­gen.

De maxi­mum­snel­heid ligt hier ner­gens bo­ven de 80 km/h, maar als je in de­ze au­to rijdt, is dat niets om wak­ker van te lig­gen. De tur­bo­lo­ze zes­ci­lin­der die­sel be­werk­stel­ligt slechts een traag door de schaal­ver­de­ling klim­men­de snel­heids­me­ter­naald – een de­ci­bel­me­ter zou ener­gie­ker te werk gaan, want de mo­tor brult als een dol­le. We­der­om een in­di­ca­tie van het ge­bruik van

vracht­wa­gen­tech­niek. De kop­pe­ling voelt oer­de­ge­lijk aan en werkt veel zwaar­der dan die van com­for­ta­be­le au­to’s uit de­zelf­de tijd. De rech­te we­gen pas­sen bij de stijl van de­ze ter­rein­reus. Je kunt je pol­sen vrij­e­lijk la­ten wap­pe­ren zon­der dat de be­stu­ring re­a­geert. El­ke bocht is daar­door een nieu­we uit­da­ging. Het duurt even voor je aan­voelt hoe­veel je pre­cies moet stu­ren om net­jes tus­sen de lij­nen te blij­ven en je bent het goe­de ge­voel ook zo weer ver­ge­ten. Je zou den­ken dat we een zwa­re rit ach­ter de rug heb­ben, maar niets is min­der waar: met de (elek­trisch be­dien­de) raam­pjes open, het ge­brul van de mach­ti­ge die­sel­mo­tor in je oren en de reus­ach­ti­ge neus wij­zend naar de ho­ri­zon is dit een bij­zon­der stoe­re ma­nier van rij­den. Je bent een baas in de­ze klas­sie­ker.

Ter­wijl het onderstel en de tech­niek de au­to­mo­bie­le fijn­proe­ver wei­nig te bie­den heb­ben, is het met et in­te­ri­eur iets be­ter ge­re­geld. Air­co is aan­we­zig, net als elek­trisch be­dien­de zij­rui­ten, en ruim­te is er in over­vloed – al doet het in­te­ri­eur wel com­pac­ter aan dan de bui­ten­ma­ten doen ver­moe­den. Noe­mens­waar­dig zijn ook de elek­tro­mo­to­ren die de bui­ten­spie­gels aan­drij­ven, ze klin­ken on­ver­woest­baar.

RE­VI­VAL

We zeg­gen het niet graag, maar Toyo­ta heeft ons een tijd lang ver­driet ge­daan. Met de komst van de twee­de ge­ne­ra­tie Pri­us liet het merk de

Dat de maxi­mum­snel­heid hier ner­gens bo­ven de 80 km/h ligt, is niet iets om wak­ker van te lig­gen.

autolief­heb­ber in de steek. De spor­tie­ve Ce­li­ca en Su­pra ver­dwe­nen van de markt. Toyo­ta stop­te met al­le vor­men van au­to­sport en een mooie vorm­ge­ving leek geen pri­o­ri­teit te heb­ben. Al­les moest wij­ken voor een nieuw en groen ima­go. Hoe­wel het merk de suc­ces­vol­le Land Cruiser bleef bou­wen (en ver­ko­pen), raak­te het mo­del uit de gra­tie van de pr­ en mar­ke­ting­ma­chi­ne. Toyo­ta ne­geer­de het be­staan van de au­to lan­ge tijd. Maar de tijd van over­dre­ven po­li­tie­ke cor­rect­heid is voor­bij. De Ja­pan­ners mer­ken dat het een niet zon­der het an­der kan. Ook als je scho­ne au­to’s bouwt, mag je ple­zier aan au­to­mo­bi­li­teit be­le­ven. Toyo­ta keer­de te­rug in de ral­ly­sport, maakt weer sport­wa­gens en kiest voor een uit­ge­spro­ken de­sign. Zelfs de Land Cruiser wordt weer om­armd en dat is mis­schien wel het bes­te nieuws, want dank­zij de goed­moe­di­ge en mach­ti­ge ter­rein­reus werd de we­reld ver­o­verd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.