TOP-10

De Mon­te­rey Car Week werkt lang­zaam toe naar het hoog­te­punt op het pro­gram­ma: het con­cours d’élé­gan­ce van Peb­ble Beach. Voor­af­gaand aan dit eve­ne­ment zijn er tal van an­de­re klas­sie­ker­ac­ti­vi­tei­ten in de Ca­li­for­ni­sche kust­stad. Al­le gro­te vei­ling­hui­zen sla

Classic Cars (Netherlands) - - INHOUD -

De hoog­ste vei­ling­prij­zen van de Mon­te­rey Car Week

Al we­ken voor­af­gaand aan de Mon­te­rey Car Week stond de klassiekerwereld op zijn kop. Zou het vei­ling­re­cord van 38 mil­joen dol­lar ge­bro­ken wor­den? Vei­ling­huis RM So­t­he­by’s had im­mers aan­ge­kon­digd de Hei­li­ge Graal in han­den te heb­ben, één van de 36 Fer­ra­ri’s 250 GTO die tus­sen 1962 en 1964 zijn ge­bouwd. Over de mo­ge­lij­ke op­brengst werd druk ge­spe­cu­leerd, maar ook van an­de­re his­to­ri­sche top­stuk­ken wa­ren de prij­zen voer voor vu­ri­ge dis­cus­sies. RM So­t­he­by’s bracht na­me­lijk ook een unie­ke As­ton Mar­tin mee naar Ca­li­for­nië, de DP215, die wel eens de duur­ste Brit­se au­to al­ler tij­den zou kun­nen wor­den. En wat te den­ken van de Ford GT40 met chas­sis­num­mer P/1016, een van de au­to’s waar­mee Ford een glo­ri­eu­ze 1-2-3 op Le Mans in de wacht had ge­sleept. Of de Tuc­ker 48 (zie pa­gi­na 72), de Por­sche 550A Spy­der of de Ma­se­r­a­ti A6G/2000 Ber­li­net­ta met koets­werk van Za­ga­to?

Ook in de ca­ta­lo­gus van vei­ling­huis Gooding & Com­pa­ny ston­den en­ke­le top­stuk­ken ver­meld, zo­als de Due­sen­berg SSJ Road­ster met een koets­werk van LaGran­de, die ooit van Hol­ly­wood-ster Ga­ry Coo­per is ge­weest. De­ze au­to had het zon­der meer in zich om de hoog­ste prijs ooit voor een voor­oor­log­se au­to op een vei­ling te be­ha­len. Als dit re­cord er­gens ge­bro­ken kon wor­den, dan was het wel tij­dens de Mon­te­rey Car Week. Tus­sen al­le ga­la­di­ners, cock­tail­par­ties, toer­rit­ten, ra­ce-fes­ti­vals en beau­ty pa­ge­ants voor his­to­ri­sche au­to­mo­bie­len, is de­ze bij­een­komst in Mon­te­rey dé ge­le­gen­heid voor ge­for­tu­neer­de ver­za­me­laars om nieu­we top­stuk­ken aan hun col­lec­tie toe te voe­gen. Pres­ti­gi­eu­zer wordt het niet – en wat is mooi­er dan te kun­nen ver­tel­len dat jíj de­ge­ne bent die een re­cord­be­drag voor een be­paal­de klas­sie­ke au­to hebt be­taald?

Hoog­te­pun­ten

Tij­dens de vei­lin­gen van RM So­t­he­by’s, Gooding & Com­pa­ny, Bon­hams, World­wi­de

Auc­ti­o­neers, Rus­so & Stee­le en Me­cum, wer­den dik­ke sta­pels dol­lar­bil­jet­ten over­han­digd aan de vei­ling­mees­ters. Re­cord na re­cord werd ge­bro­ken, met als klap­stuk de Fer­ra­ri

250 GTO van RM So­t­he­by’s. Het ou­de re­cord van 38 mil­joen (even­eens voor een Fer­ra­ri 250 GTO) werd ver­pul­verd. Bij het hoog­ste bod van 48.405.000 dol­lar (in­clu­sief op­geld) maak­te de ha­mer van de vei­ling­mees­ter een ein­de aan al­le span­ning. Ook de Due­sen­berg SSJ bij Gooding & Com­pa­ny brak het re­cord, met een be­drag van 22 mil­joen. En de As­ton Mar­tin? Met een eind­be­drag van 21.455.000 dol­lar moet die au­to zijn meer­de­re blij­ven er­ken­nen in de DBR1 die vo­rig jaar voor werd ge­veild voor 22.550.000 dol­lar – even­eens in Mon­te­rey.

In to­taal heb­ben de vei­ling­hui­zen 1376 ka­vels in Mon­te­rey on­der de ha­mer ge­bracht. 841 stuk­ken zijn ver­kocht (61 pro­cent). De ge­mid­del­de ver­koop­prijs ge­droeg 436.982 dol­lar. Wat de totale vei­ling­op­brengst van de Mon­te­rey Car Week op 367.500.000 dol­lar brengt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.