COLUMN RO­NALD KOOYMAN

Classic Cars (Netherlands) - - INHOUD - Foto’s: As­ton Mar­tin/ar­chief Louw­man Mu­se­um

Eén van de kroon­ju­we­len uit de col­lec­tie van het Louw­man Mu­se­um is zon­der twij­fel de As­ton Mar­tin DB5 uit de Bond-film Gold­fin­ger. Voor­zien van tal van gad­gets om de bad guys het le­ven zuur te ma­ken – zo­als een ko­gel­we­rend scherm ach­ter de ach­ter­ruit, mi­trail­leurs in de voor­bum­per, een schiet­stoel en een me­cha­nis­me om van ken­te­ken te wis­se­len – wer­den As­ton Mar­tin en Ja­mes Bond door de­ze au­to on­los­ma­ke­lijk met el­kaar ver­bon­den. Des­tijds zijn er vier exem­pla­ren ge­bouwd, er be­staan er nog al­tijd drie. De wa­re 007-lief­heb­ber zou al blij moe­ten zijn met bij­voor­beeld de bouw­doos die Lego on­langs van de

DB5 uit Gold­fin­ger heeft uit­ge­bracht. Maar nu heeft As­ton Mar­tin ook aan­ge­kon­digd dat het 25 ko­pie­ën van de au­to gaat bou­wen.

Na­tuur­lijk heeft As­ton Mar­tin het vol­ste recht om een re­pli­ca te gaan ver­ko­pen van een his­to­risch mo­del uit ei­gen stal. Ik vraag mij ech­ter op­recht af, wát het Brit­se merk heeft doen be­slui­ten om 25 re­pli­ca’s van de 007-DB5 in de aan­bie­ding te zet­ten. Met zo’n rij­ke ge­schie­de­nis en zo­veel prach­ti­ge mo­del­len, heeft As­ton Mar­tin de­ze au­to’s voor het mer­kima­go im­mers niet no­dig. Uit­ein­de­lijk ne­men de ko­pers een au­to in ont­vangst, waar­mee ze én niet de weg op mo­gen, én nooit toe­ge­la­ten zul­len wor­den op een voor­aan­staand con­cours d’élé­gan­ce – laat staan er­mee in de prij­zen val­len.

Ik heb het ver­moe­den dat As­ton Mar­tin is ge­zwicht voor com­mer­ci­ë­le ar­gu­men­ten. De Brit­ten zien met de re­pli­ca on­ge­twij­feld een gou­den kans om een flin­ke sta­pel Brit­se pon­den op de re­ke­ning te kun­nen bij­schrij­ven. Vraag is al­leen, of dat wel zo ver­stan­dig is. Je ziet het bij Ja­gu­ar, dat de XKSS en de D-Ty­pe weer in een klei­ne op­la­ge gaat bou­wen. In de klassiekerwereld werd de komst van de­ze au­to’s be­slist niet met groot en­thou­si­as­me ont­van­gen. Ik denk dan ook dat de tot­stand­ko­ming van de 25 Bond-DB5’s de re­pu­ta­tie van As­ton Mar­tin geen goed zal doen. Uit­ein­de­lijk die­nen ori­gi­na­li­teit en au­then­ti­ci­teit met de groot­ste zorg te wor­den be­waard. Dat is waar het Louw­man Mu­se­um ook voor staat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.