Mus­cles from Brus­sels

Classic Cars (Netherlands) - - NIEUWS -

Wist u dat de in Brussel ge­bo­ren ac­teur Jean-Clau­de Van Dam­me ook wel de ‘Mus­cles from Brus­sels’ ge­noemd wordt? En dat toen ie­mand hem vroeg wat hij van die bij­naam vindt, hij zei blij te zijn dat ze hem niet de ‘Idiot from Brus­sels’ noe­men? En­fin, in Au­to­world Mu­se­um Brus­sels staat bin­nen­kort een an­de­re spier­bun­del in de schijn­wer­pers: de BMW M1. Van 29 sep­tem­ber tot 4 no­vem­ber wordt het veer­tig­ja­rig be­staan van één van de zeld­zaams­te mo­del­len uit de BMW-his­to­rie ge­vierd. In die vijf we­ken kunt u een tien­tal M1’s be­won­de­ren. En­ke­le daar­van zijn straat­ver­sies en er wor­den ook di­ver­se com­pe­ti­tie­mo­del­len op­ge­steld. Het au­to­mu­se­um is ze­ven da­gen per week ge­o­pend van 10.00 tot 18.00 uur. Toe­gangs­prij­zen va­ri­ë­ren van 4 eu­ro voor kin­de­ren tot 10 eu­ro voor vol­was­se­nen. Tot slot: wist u dat er slechts 453 straat­ver­sies van de BMW M1 zijn ge­pro­du­ceerd? En dat er aan­van­ke­lijk werd ge­twij­feld tus­sen een ach­ten een twaalf­ci­lin­der­mo­tor, maar dat er uit­ein­de­lijk werd ge­ko­zen voor een zes­ci­lin­der met een in­houd van 3,5 li­ter, ge­ba­seerd op de be­staan­de M30-mo­tor? Zo, met de­ze ken­nis pa­raat zal nie­mand u dur­ven uit­ma­ken voor de ‘Idiot from Brus­sels’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.