In­terClas­sics in Brussel

Classic Cars (Netherlands) - - NIEUWS -

Het duurt nog tot na de jaar­wis­se­ling voor­dat we in Maas­tricht naar on­ze ‘ei­gen’ In­terClas­sics kun­nen. Voor die tijd reizen we met ple­zier af naar In­terClas­sics in Brussel, en wel op 16, 17 en 18 no­vem­ber. Dan zijn in de Bel­gi­sche hoofd­stad meer dan dui­zend klas­sie­kers te be­won­de­ren, met dit jaar spe­ci­a­le aan­dacht voor de Por­sche 356. Het is dit jaar ten­slot­te 70 jaar ge­le­den dat de eerste Por­sche werd ge­re­gi­streerd, de 356 ‘Nr. 1’ Road­ster. Het werd een we­reld­wijd suc­ces: in 15 jaar tijd bouw­de Por­sche 78.000 exem­pla­ren. Zijn op­vol­ger werd in 1963 ont­huld, de 901 – of­te­wel de eerste 911. Niet ie­der­een was met­een en­thou­si­ast, aan­van­ke­lijk vond men de strak­ke 911 niet zo fraai als de ron­de en knuf­fel­ba­re 356. Tij­dens In­terClas­sics Brus­sels wordt een uit­zon­der­lij­ke col­lec­tie van de Por­sche 356 ge­pre­sen­teerd om te ‘knuf­fe­len’ met je ogen.

Het twee­de the­ma is op­ge­han­gen aan de we­reld­ten­toon­stel­ling van 1958 in Brussel. Daar heb­ben we het Ato­mi­un aan te dan­ken, de ne­gen gi­gan­ti­sche bol­len die sa­men een 165 mil­jard keer uit­ver­groot ij­zer­kris­tal uit­beel­den. Tij­dens In­terClas­sics wordt uit­ge­breid te­rug­ge­blikt naar de we­reld­ten­toon­stel­ling, on­der meer met een ver­za­me­ling au­to’s uit het jaar 1958.

Tot slot de huis­hou­de­lij­ke za­ken: de Brus­sels Ex­po opent al­le da­gen om 10.00 uur en sluit om 18.00 uur, met uit­zon­de­ring van de vrij­dag, want dan gaat het door tot 21.00 uur. Toe­gangs­kaar­ten kos­ten 12,50 eu­ro op www.in­terclas­sics.be. Aan de deur be­taalt u 15 eu­ro voor een tic­ket.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.