Klas­sie­kers in Ros­ma­len

Classic Cars (Netherlands) - - NIEUWS -

In de maan­den ok­to­ber en no­vem­ber doet Au­to­tron Ros­ma­len zijn naam eer aan: u bent wel­kom voor twee klas­sie­ke­re­ve­ne­men­ten. Te be­gin­nen met Rock Around The Ju­ke­box op 13 en 14 ok­to­ber. Op het bui­ten­ter­rein zijn Ame­ri­kaan­se klas­sie­ke au­to’s te be­won­de­ren en bin­nen neust u tus­sen vi­nyl, pla­ten­spe­lers en en­ke­le hon­der­den ju­ke­boxen. De swin­gen­de ja­ren zes­tig zijn het the­ma van de­ze edi­tie. Een een­daag­se reis te­rug in de tijd kost 15 eu­ro per per­soon. Kin­de­ren tot 12 jaar mo­gen gra­tis mee.

Op 10 en 11 no­vem­ber kunt u de mou­wen op­stro­pen voor de Old­ti­mer­beurs. De or­ga­ni­sa­tie be­looft be­hal­ve een he­le­boel klas­sie­kers een ex­po­si­tie over 90 jaar BMW-au­to­mo­bie­len. De en­tree­prijs is 12,50 eu­ro. Voor meer in­for­ma­tie kijkt u op www.au­to­tron.nl. Be­lang­stel­len­den die zich af­vra­gen waar Ros­ma­len pre­cies ligt, krij­gen op de web­si­te het ant­woord in vorm van een raad­sel: “Het ligt op 1 uur rij­den van Apel­doorn, Am­ster­dam, Den Haag, Ber­gen op Zoom, Ven­lo, Roer­mond, Rotterdam en Ant­wer­pen.” Weet u het al? Ros­ma­len ligt naast ’s-Her­to­gen­bosch.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.