‘Nieuw rem­sys­teem voor­komt blok­ke­ren’

Classic Cars (Netherlands) - - NIEUWS -

Veer­tig jaar ge­le­den la­zen we in de krant over een nieuw rem­sys­teem van Mer­ce­des dat niet blok­keert: “Het ABS als aan­vul­ling op het rem­sys­teem voor­komt bij een nood­stop dat de wie­len blok­ke­ren. Het is zelfs mo­ge­lijk door ge­lijk­tij­dig te rem­men en te stu­ren ook in kri­tie­ke ge­val­len on­ge­val­len te voor­ko­men. Bo­ven­dien zorgt de sli­p­re­ge­ling er­voor dat de door de ban­den op het weg­dek over­ge­brach­te rem­krach­ten ten vol­le wor­den be­nut.” Het be­richt sloot af met een waarschuwing: “ABS is ech­ter geen vrij­brief voor ru­waards en on­ver­ant­woor­de­lij­ke ego­ïs­ten ach­ter het stuur.” Zo, die kun­nen ru­waards en on­ver­ant­woor­de­lij­ke ego­ïs­ten in hun zak ste­ken.

Het kran­ten­be­richt vindt zijn oor­sprong op de test­baan bij de Mer­ce­des-fa­briek in Un­tert­ürk­heim bij Stuttg­art. De in 1978 aan­we­zi­ge jour­na­lis­ten le­ren dat het An­ti-Blok­keer-Sys­teem met een com­pu­ter het ver­schil in ro­ta­tie­snel­heid meet van elk wiel tij­dens het rem­men. Als de snel­heid te snel af­neemt (bij­voor­beeld bij rem­men op een glad­de weg) en de wie­len kans lo­pen te blok­ke­ren, ver­min­dert de com­pu­ter au­to­ma­tisch de rem­druk. Het wiel ver­snelt weer en de rem­druk neemt weer toe, waar­door het wiel af­remt. Dit pro­ces wordt in lut­te­le se­con­den meer­de­re ke­ren her­haald.

Met de ken­nis van nu klinkt het al­le­maal heel lo­gisch en van­zelf­spre­kend, maar veer­tig jaar ge­le­den was een com­pu­ter al re­vo­lu­ti­o­nair. Laat staan zo’n ge­a­van­ceerd vei­lig­heids­sys­teem. ABS wordt in 1978 voor het eerst te­gen meer­prijs (2217,60 DM) ge­mon­teerd op de S-klas­se, maar het duur­de nog tot ok­to­ber 1992 voor­dat het Duit­se merk het vei­lig­heids­rem­sys­teem stan­daard op al­le mo­del­len mon­teer­de. Een jaar eer­der ging Saab de Duit­se con­cul­le­ga’s al voor en was daar­mee het eerste merk dat al zijn mo­del­len stan­daard met een an­ti­blok­keersys­teem aan­bood. In de daar­op­vol­gen­de ja­ren volg­den steeds meer mer­ken het voor­beeld van Saab en Mer­ce­des.

De eerste huis-tuin-en-keu­ken­au­to met stan­daard ABS aan boord was ech­ter de Ford Scor­pio. De­ze gro­te Eu­ro­pe­se Ford kon al van­af 1985 op vol­le kracht rem­men zon­der te blok­ke­ren. Dat was één van de re­de­nen dat de Scor­pio de ti­tel Au­to van het Jaar 1986 in de wacht sleep­te. Bij nieu­we au­to’s is ABS sinds ju­li 2004 een ver­plicht on­der­deel van de stan­daard­uit­rus­ting.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.