Met de stroom mee

Classic Cars (Netherlands) - - NIEUWS -

Ja­gu­ar Clas­sic heeft be­slo­ten om de vol­le­dig elek­tri­sche

E-Ty­pe Ze­ro op de markt te bren­gen. Naar ei­gen zeg­gen ga­ven de over­wel­di­gen­de reacties op de con­cept­ver­sie van sep­tem­ber 2017 de door­slag. Ja­gu­ar Clas­sic gaat zelf ge­res­tau­reer­de E-Ty­pes van elek­tri­sche aan­drij­ving voor­zien, maar ook als je al een goe­de E-Ty­pe hebt, is de­ze spe­ci­a­le Ja­gu­ar-af­de­ling be­reid de­ze om te bou­wen tot ze­ro emis­si­on ve­hi­cle. Hier­bij blijft het ka­rak­ter van het ori­gi­neel be­hou­den, en zo­doen­de is het is al­tijd mo­ge­lijk om de au­to weer te voor­zien van zijn oor­spron­ke­lij­ke aan­drijf­lijn. Bo­ven­dien heeft het ac­cu­pak­ket de­zelf­de af­me­tin­gen en het­zelf­de ge­wicht als de ori­gi­ne­le zes­ci­lin­der XK-mo­tor en ligt hij op exact de­zelf­de plaats in de au­to. De tech­ni­sche spe­ci­fi­ca­ties zijn nog niet be­kend­ge­maakt, maar weet dat het stu­die­mo­del een bat­te­rij van 40 kWh heeft – goed voor een ac­tie­ra­di­us van zo’n 270 ki­lo­me­ter. De eerste exem­pla­ren wor­den naar ver­wach­ting over twee jaar ge­bouwd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.