Van al­le mark­ten thuis

Classic Cars (Netherlands) - - VERGELIJKING - Tekst: Igor Stuif­zand • Foto’s: Jes­se Kraal

Een hal­ve eeuw na hun ver­schij­nen, bren­gen de Mer­ce­des ‘Strich 8’ en de Peugeot 504 nog al­tijd he­le volks­stam­men in een ju­bel­stem­ming. Het is ech­ter aan de per­soon die je het vraagt of juist de stijl­vol­le vorm­ge­ving, het soe­pe­le com­fort, de ro­buus­te tech­niek of het ver­haal ach­ter de au­to in kwes­tie aan­lei­ding is voor de eu­fo­rie. We gaan op pad met de Mer­ce­des 250 van Ben­no Bei­mers en de Peugeot 504 van Rob ten Raa.

Van Ar­gen­ti­nië tot Zam­bia, van Li­ba­non tot Viet­nam – waar ter we­reld je ook bent, je komt de Mer­ce­des ‘Strich 8’ en Peugeot 504 wer­ke­lijk over­al te­gen. Bij ons zijn het in­mid­dels ge­koes­ter­de klas­sie­kers, in an­de­re we­reld­de­len wor­den bei­de au­to’s sinds de­cen­nia op han­den ge­dra­gen van­we­ge hun on­ver­woest­ba­re con­struc­tie. Zo­lang ze niet door hun hoe­ven zak­ken, zul­len ze zwoe­gen voor de kost. En wat er na een lang en zwaar be­staan uit­ein­de­lijk over­blijft van zo’n uit­ge­put­te au­to, kan al­tijd nog wor­den her­ge­bruikt om een an­der werk­paard in de be­nen te hou­den.

Wie in de la­te ja­ren zes­tig of vroe­ge ja­ren ze­ven­tig is op­ge­groeid, hoeft in zijn/haar di­rec­te om­ge­ving niet ver te zoe­ken naar een voor­ma­lig ei­ge­naar van een Peugeot 504 of Mer­ce­des Strich 8. De bu­ren, je oom of tan­te, de va­der van het jon­ge­tje uit de klas – mis­schien zelfs wel je ei­gen ou­ders. Autolief­heb­bers die de 40 in­mid­dels ge­pas­seerd zijn, kun­nen zich het uit­zicht van­af de ach­ter­bank op de ken­mer­ken­de hoofd­steu­nen op de voor­stoe­len vast nog wel her­in­ne­ren, of de geu­ri­ge me­lan­ge van het kunst­leer en syn­the­tisch ta­pijt, al dan niet ver­mengd met de zoe­te geur van ge­smol­ten Rang­snoep­jes of de stank die uit de met Ca­bal­le­ro­peu­ken ge­vul­de as­bak op­steeg. Naar­ma­te hun leef­tijd vor­der­de en hun dag­waar­de naar ni­veau ‘krat­je bier’ zak­te, werd er bij de­ze au­to’s – voor­zich­tig uit­ge­drukt – min­der nauw ge­ke­ken naar de staat van on­der­houd. Zelfs een ver­waar­loos­de, al in een ver­ge­vor­derd sta­di­um van me­taal­ont­bin­ding ver­ke­ren­de Peugeot 504 of Mer­ce­des Strich 8 bleef door­rij­den. Ook zon­der al te du­re of moei­lij­ke re­pa­ra­ties. Maar met de in­voe­ring van de Al­ge­me­ne Pe­ri­o­die­ke Keu­ring in sep­tem­ber 1985, ver­dwe­nen de 504 en de Strich 8 snel uit ons straat­beeld. Vaak om el­ders ter we­reld te­rug te ke­ren en aan een nieu­we loop­baan te be­gin­nen. In Afrika, het Mid­den­Oos­ten en Cen­traal Azië geldt, dat de au­to in ge­bruik blijft zo­lang de mo­tor te re­pa­re­ren is. Zelfs al zijn de wie­len met staal­draad bij el­kaar ge­bon­den.

Mi­li­eu­ramp

Bij Rob ten Raa ont­stond de lief­de voor de

504 in de ja­ren dat hij sa­men met zijn broer de Peugeot­dea­ler in Epe run­de. Sinds 1969 zag Rob der­tig jaar lang al­le mo­del­len van het Fran­se merk voor on­der­houd en re­pa­ra­ties de werk­plaats bin­nen­rij­den. De 504 sprong er voor Rob al vroeg uit: de au­to reed bo­ven­ge­mid­deld com­for­ta­bel en de tech­niek was oer­de­ge­lijk. Ui­ter­aard was het ook het ui­ter­lijk van de au­to dat Rob aan­sprak. De ele­gan­te be­lij­ning van

Pin­in­fa­ri­na en de kop­lam­pen die de­den den­ken aan de zwoe­le blik van Sop­hia Lo­ren, wak­ker­den het vuur­tje ver­der aan. Rob stop­te in 1999 met zijn werk bij Peugeot, na­dat het fa­mi­lie­be­drijf nood­ge­dwon­gen moest over­stap­pen naar een an­der (Frans) merk. Daar wil­de Rob niets van we­ten. In­tus­sen heeft hij een mooie col­lec­tie 504’s bij el­kaar ver­za­meld, in­clu­sief een Ca­bri­o­let en een Cou­pé. Wat zijn ivoor­wit­te

504 GL Ber­li­ne voor­al bij­zon­der maakt, is het vroe­ge bouw­jaar van de oor­spron­ke­lijk uit ZuidFrank­rijk ge­ïm­por­teer­de au­to: hij werd voor het eerst ge­re­gi­streerd in maart 1969. Rob mag zich sinds vijf jaar de trot­se ei­ge­naar noe­men van de­ze vol­le­dig ori­gi­ne­le, slechts van­we­ge in­ge­bran­de vo­gel­poep één keer over­ge­spo­ten 504.

Voor Ben­no Bei­mers kwam de Mer­ce­des Strich 8 op een heel an­de­re wij­ze zijn le­ven bin­nen. De room­wit­te 250 Automatic is een fa­mi­lie­stuk. Ben­no’s over­groot­moe­der kocht de au­to nieuw in 1971, en reed er elk na­jaar op com­for­ta­be­le en vei­li­ge wij­ze mee van­uit Ne­der­land naar Span­je, om daar een paar maan­den te over­win­te­ren. Ne­der­land­se pe­kel heeft de Mer­ce­des zo­doen­de niet of nau­we­lijks ge­zien. Bo­ven op de prijs van 14.580 gul­den (uit de btw) had Ben­no’s over­groot­moe­der on­der meer ge­ïn­ves­teerd in een au­to­ma­ti­sche

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.