KOOPTIPS

Classic Cars (Netherlands) - - RIJ-IMPRESSIE -

FIAT 1200 TRASFORMABILE (1957-1959)

Door zijn op­la­ge van slechts 2599 stuks, is het een he­le toer om een Fiat 1200 Trasformabile te vin­den. Wel­licht staat er in Ita­lië wel er­gens een­tje te koop, en an­ders is het raad­zaam de koop­jes­ru­briek in de club­bla­den in de ga­ten te hou­den. Als het u al lukt een 1200 Trasformabile te vin­den, dan is het van groot be­lang dat de au­to in een roest­vrije con­di­tie ver­keert en geen on­der­de­len mist. Aan de tech­niek mag nog wel wat te sleu­te­len zijn, daar­voor is het min­der moei­lijk om on­der­de­len te vin­den.

CAR­ROS­SE­RIE

Ge­zien de zeld­zaam­heid van de 1200 Trasformabile, kunt u het bes­te kie­zen voor een au­to die óf vol­le­dig ge­res­tau­reerd moet wor­den en die u dus ge­heel naar ei­gen wens kunt op­bou­wen, óf een­tje die door een lief­heb­ber met een kri­tisch oog voor de­tail is ge­res­tau­reerd. Ga er­van uit dat elk plaat­deel ge­voe­lig is voor roest­vor­ming. Daar­naast is het bij­zon­der las­tig om ver­van­gen­de sier­de­len te vin­den.

TECH­NIEK

Zo exo­tisch als de 1200 Trasformabile er­uit­ziet, zo al­le­daags is de on­der­huid­se tech­niek. Die deelt de road­ster met de in gro­te aan­tal­len ge­bouw­de Fiat 1200 Ber­li­na. De 1200-mo­tor staat be­kend als de­ge­lijk en ro­buust, maar door lang­du­ri­ge stil­stand ligt ach­ter­stal­lig on­der­houd op de loer. Leg uw oor goed te luis­te­ren en loop al­le stan­daard aandachtspunten na om een in­druk te krij­gen van de mo­to­ri­sche con­di­tie. De ver­snel­lings­bak moet soe­pel scha­ke­len, het onderstel moet vrij zijn van spe­ling.

ON­DER­DE­LEN

Plaat­werk, chroom­werk en sier­de­len zijn niet meer te vin­den, dus die die­nen niet al­leen com­pleet te zijn, maar ook nog eens in een goe­de staat. Min­der moei­lijk is het om de 1200 Trasformabile op de weg te hou­den; hij deelt zijn tech­niek met de stan­daard 1200 Ber­li­na en voor veel on­der­de­len han­teer­de Fiat een heel han­dig uit­wis­sel­sys­teem voor zijn mo­del­len­aan­bod.

AANDACHTSPUNTEN

• Al­ge­he­le ui­ter­lij­ke con­di­tie: is al­les com­pleet? • Vol­doet de restauratie aan de per­soon­lij­ke

kwa­li­teits­ei­sen?

• Recht­toe­recht­aan­tech­niek, maar is al­les in or­de?

CLUBS

Fiat Club Ne­der­land

www.fi­at­club.nl

Fiat Club Bel­gio

www.fi­at­club­bel­gio.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.