KOOPTIPS

Classic Cars (Netherlands) - - VERGELIJKING -

LAN­CIA THE­MA 8.32 (1986-1992)

De The­ma 8.32 is iets min­der ex­clu­sief dan de Lo­tus Ome­ga. Ver­spreid over Eu­ro­pa staan er en­ke­le te koop. Wie niet vreest voor ho­ge ga­ra­ge­re­ke­nin­gen, heeft aan de­ze in­tro­ver­te po­werse­dan een rij­dend ge­nots­mid­del. Koop hem het liefst met een dik­ke ord­ner fac­tu­ren of bij een ge­re­nom­meerd adres. Be­taal lie­ver meer voor een goed exem­plaar dan wei­nig voor een au­to met een was­lijst aan to do's.

CAR­ROS­SE­RIE

De Lan­cia The­ma is deels ver­zinkt, maar op tal van plaat­sen weet de roest­dui­vel toch vat op het plaat­werk te krij­gen. De dor­pels en de chas­sis­bal­ken zijn be­ken­de ver­dach­ten. Ook de on­der­kant van de por­tie­ren en de spon­nin­gen van de voor- en de ach­ter­ruit zijn vat­baar voor roest­vor­ming. Be­lang­rijk is ook de con­di­tie van het in­te­ri­eur: door ver­ou­derd leer en hout­werk gaat de au­to er al gauw ‘shab­by’ uit­zien. Con­tro­leer de wer­king van al­le elek­tri­sche on­der­de­len.

TECH­NIEK

Er is geen Fer­ra­ri-mo­tor met meer draai­uren en ho­ge­re ki­lo­me­ter­stan­den dan de V8 van de Lan­cia The­ma 8.32. Veel exem­pla­ren zijn voor da­ge­lijks ge­bruik in­ge­zet. Dat zegt vol­doen­de over de be­trouw­baar­heid. He­laas staat de mo­tor wel te boek als on­der­houds­ge­voe­lig, met bij­be­ho­ren­de ho­ge ga­ra­ge­re­ke­nin­gen. Het ver­van­gen van de dis­tri­bu­tie­riem is een cri­me, de bou­gies van de ach­ter­ste ci­lin­der­bank en di­ver­se an­de­re on­der­de­len zeer moei­lijk be­reik­baar. Let op de con­di­tie van de voor­ban­den.

ON­DER­DE­LEN

Er lig­gen meer The­ma‘s op de sloop dan er nog rij­den. Dat is te wij­ten aan de sloop­re­ge­lin­gen die heb­ben huis­ge­hou­den in Eu­ro­pa. Voor al­ge­me­ne on­der­de­len ben je daar aan het juis­te adres. Voor rem­me­rij en on­der­stel­com­pon­ten: raad­pleeg de mi­cro­fi­ches voor de Lan­cia The­ma en de Fiat Cro­ma en schrik van het prijs­on­der­scheid. Ook de Fer­ra­rispe­ci­a­list ziet je graag ko­men.

AANDACHTSPUNTEN

• Aan­toon­ba­re staat van on­der­houd • Elek­tri­sche/elek­tro­ni­sche sto­rin­gen van ve­ler­lei aard • Ver­krijg­baar­heid van 8.32-spe­ci­fie­ke on­der­de­len

CLUBS

Lan­cia Club Ne­der­land www.lan­cia-club.nl Lan­ci­aThe­ma.nl www.lan­ci­athe­ma.nl Lan­cia Club Bel­gio www.lan­cia-club-bel­gio.be

LO­TUS OME­GA (1990-1992)

Wie in de markt is voor een Lo­tus Ome­ga heeft wei­nig keus: van de 950 ge­bouw­de au­to‘s staan er slechts en­ke­le te koop. Ga dus al­tijd af op een aan­ge­bo­den exem­plaar. Je koopt 'een ze­ke­re bank'. Je hoeft niet te vre­zen voor een in­zin­king van de prij­zen, het om­ge­keer­de is eer­der het ge­val.

CAR­ROS­SE­RIE

Opels Ome­ga van het A-ty­pe staan te boek als roest­bak­ken. Dor­pels, veer­scho­tels, de spat­bord­ran­den ach­ter, de bo­dem: al­les roest. Een Lo­tus Ome­ga vormt hier­op een uit­zon­de­ring. Niet om­dat hij er be­ter te­gen is be­schermd, maar om­dat hij een luxer le­ven­tje heeft ge­le­den. Dat hij vei­lig in een ga­ra­ge werd ge­stald, was ook om dief­stal te voor­ko­men, want de au­to was po­pu­lair on­der het boe­ven­gil­de. Check de Lo­tus voor de ze­ker­heid op ge­re­pa­reer­de scha­des en roest ach­ter de ve­le kunst­stof ver­fraai­in­gen, bij de veer­scho­tels en rond de ach­ter­ste ko­ker­bal­ken.

TECH­NIEK

Lo­tus voer­de meer aan­pas­sin­gen door aan de tech­niek dan je op ba­sis van het ui­ter­lijk zou ver­wach­ten. Be­hal­ve de rem­me­rij, de ver­snel­lings­bak, de kop­pe­ling, de mo­tor en het koel­sys­teem, za­ten er ook gro­te­re wie­len en zwaar­de­re ve­ring en dem­ping on­der, al­les spe­ci­fiek voor de Lo­tus Ome­ga. Achil­les­hiel is de kop­pak­king, die als ge­volg van de zwaar­de­re be­las­tin­gen vroeg de geest geeft.

ON­DER­DE­LEN

Ver­wacht niet dat je nog on­der­de­len kunt be­stel­len via de of­fi­ci­ë­le ka­na­len. Ge­dul­dig sur­fen over het in­ter­net helpt met na­me als het gaat om de on­der­de­len van de bo­dy­kit. Al­ge­me­ne Ome­ga­on­der­de­len zijn vol­op te ver­krij­gen bij spe­ci­a­lis­ten.

AANDACHTSPUNTEN

• De voor de Ome­ga ty­pi­sche roest­plek­ken (zie Car­ros­se­rie) • Koel­sys­teem, lek­ken­de kop­pak­king • Al­ge­he­le staat van on­der­houd

CLUBS

Lo­tus Club Hol­land www.lo­tus­club­hol­land.nl Club Team Lo­tus Bel­gi­um www.club­team­lo­tus­bel­gi­um.org

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.