KOOPTIPS

Classic Cars (Netherlands) - - RIJ-IMPRESSIE -

AMC GREMLIN (1970-1978)

Wie zwicht voor de char­mes van de AMC Gremlin, komt voor een gro­te uit­da­ging te staan: vind er maar eens een­tje. Zelfs in de VS is het aan­bod erg klein. Wie op zoek gaat naar een spe­ci­fie­ke uit­voe­ring of mo­tor­va­ri­ant, zal over en­ge­len­ge­duld moe­ten be­schik­ken. En dan moet de au­to ook nog eens in een goe­de op­ti­sche con­di­tie zijn, want spe­ci­fie­ke on­der­de­len zijn moei­lijk te vin­den.

CAR­ROS­SE­RIE

Voor een deel komt de Gremlin over­een met de AMC Hor­net, maar al­les ach­ter de por­tie­ren is an­ders. De con­struc­tie van de car­ros­se­rie is ech­ter niet bij­zon­der com­plex, wat een gron­di­ge zoek­tocht naar roest een­vou­dig maakt. In­spec­teer in elk ge­val de ko­ker­bal­ken, be­kijk daar­na de vloer goed en neem ver­vol­gens nog een kijk­je in de kof­fer­ruim­te. De wiel­kui­pen, de por­tie­ren en de om­lijs­ting van de open schar­nie­ren­de ach­ter­ruit zijn an­de­re con­tro­le­pun­ten. Check ook of al­le sier­de­len op de au­to zit­ten, slij­ta­ge van in­te­ri­eur­de­len is even­min ge­wenst.

TECH­NIEK

On­der­huids leunt de Gremlin sterk op de tech­niek van an­de­re AMC-pro­duc­ten. De vier­ci­lin­der­mo­tor werd in­ge­kocht bij Au­di. De staat van on­der­houd is een be­lang­rijk punt: als een Gremlin op leef­tijd raak­te, werd de au­to zel­den nog ge­koes­terd. Maar af­ge­zien van de ge­brui­ke­lij­ke aandachtspunten, is er wei­nig re­den tot gro­te voor­zich­tig­heid.

ON­DER­DE­LEN

Voor het on­der­houd van de tech­niek hoef je je geen zor­gen te ma­ken: al­le be­no­dig­de on­der­de­len zijn via de in Ame­ri­kaan­se au­to’s ge­spe­ci­a­li­seer­de be­drij­ven ge­mak­ke­lijk te ver­krij­gen. Ver­van­gend plaat­werk, sier­lijs­ten of on­der­de­len voor het in­te­ri­eur zijn een stuk moei­lij­ker te vin­den.

AANDACHTSPUNTEN

• Zijn al­le sier­lijs­ten en in­te­ri­eur­de­len com­pleet?

• Staat van tech­nisch on­der­houd

• Roest op al­le mo­ge­lij­ke plaat­sen, ver­van­gend plaat­werk

is er niet

CLUBS

Ame­ri­kaan­se Au­to­mo­biel Club www.aac.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.