Kat­ten­rug

Classic Cars (Netherlands) - - VERGELIJKING -

Bij de Vol­vo PV544 is zijn bij­naam veel be­ken­der dan zijn ty­pe­naam: ie­der­een noemt hem Kat­ten­rug. Als je het over de eerste na­oor­log­se ge­ne­ra­tie van de Ford Tau­nus hebt, vol­staat het noe­men van De Bochel om de autolief­heb­ber te la­ten snap­pen wel­ke je ­be­doelt.­Het­is­jam­mer­dat­de­ge­schie­de­nis­van de­ze twee au­to’s niet zo be­kend is: het zijn mo­del­len die ei­gen­lijk al voor of in de Twee­de We­reld­oor­log zijn ont­wik­keld en na de oor­log sym­bool ston­den voor de voor­uit­gang. De au­to werd hét sym­bool voor de her­won­nen vrij­heid en voor­oor­log­se idee­ën kon­den als­nog wor­den uit­ge­voerd. De Ford is in­mid­dels een zeld­zaam­heid, de Vol­vo heeft een trou­we scha­re lief­heb­bers. In ver­ge­lij­king met de eer­der schat­ti­ge Ford, ziet de Vol­vo er ook veel on­ver­schrok­ke­ner uit. Maar bei­de mo­del­len zijn mooie re­pre­sen­tan­ten van een au­to­tijd­perk dat vaak on­der­be­licht blijft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.