KOOPTIPS

Classic Cars (Netherlands) - - RIJ-IMPRESSIE -

RE­NAULT 5 (1972-1984)

Hoe­wel de Re­nault 5 een erg suc­ces­vol­le au­to was, is hij als klas­sie­ker veel min­der po­pu­lair dan de an­de­re twee hatch­backs uit het Drey­fus­tijd­perk, de R4 en de R16. Dat wil zeg­gen: in de huis­tuin­en­keu­ken­uit­voe­rin­gen. Voor de ve­le spor­tie­ve af­ge­lei­den die nog in een goe­de staat zijn, be­taal je een klein ver­mo­gen. Wees niet ver­baasd als je een Re­nault 5 Tur­bo (met mid­den­mo­tor) van de eerste ge­ne­ra­tie voor meer dan 100.000 eu­ro te koop ziet staan. De ge­fa­ce­lif­te R5 van na 1984 is min­der po­pu­lair dan de eerste ge­ne­ra­tie.

CAR­ROS­SE­RIE

Au­to’s uit de ja­ren ze­ven­tig roes­ten al­le­maal, de Re­nault 5 is be­paald geen uit­zon­de­ring. Kijk dus de he­le car­ros­se­rie goed na en let nog be­ter op bij de bo­ven­ste mon­ta­ge­pun­ten van de schok­dem­pers ach­ter, rond de A­stij­len en het schut­bord, en bij de be­ves­ti­ging van de stoe­len op de vloer. De uit­laat­dem­per is in de wiel­bak aan de voor­kant ge­plaatst. Op de­ze mer­k­waar­di­ge plek heeft hij last van op­spat­tend re­gen­wa­ter. Ver­van­gen is een om­slach­ti­ge klus. Ook de ac­cu­bak is maar een kort le­ven be­scho­ren.

TECH­NIEK

Mo­to­risch is er niets mis met de Re­nault 5 en ook de ver­snel­lings­bak­ken heb­ben de af­ge­lo­pen de­cen­nia ver­ras­send goed over­leefd. Zo krijg je de si­tu­a­tie dat de aan­drijf­lijn nog uit­ste­kend func­ti­o­neert, maar de car­ros­se­rie er­om­heen is weg­ge­roest. Een be­kend pro­bleem van Fran­se au­to’s is dat de con­tro­le­lamp­jes on­ver­wacht gaan bran­den. Dat hoeft niet te be­te­ke­nen dat er daad­wer­ke­lijk iets ka­pot is.

ON­DER­DE­LEN

De Re­nault 5 deelt veel tech­niek met de Re­nault 4. Het is daar­door nog re­de­lijk een­vou­dig om bij­voor­beeld aan mo­tor­on­der­de­len te ko­men. Las­ti­ger wordt het met spe­ci­fie­ke com­po­nen­ten, bij­voor­beeld plaat­werk en on­der­de­len voor het in­te­ri­eur. Dat kan een he­le quees­te wor­den.

AANDACHTSPUNTEN

• De he­le car­ros­se­rie heeft last van roest • Is de uit­laat­dem­per nog heel?

• Elek­tra: no­de­loos knip­pe­ren­de lamp­jes

CLUBS

Re­nault 5 Club NL www.club­cinq.nl

Club d’An­ci­en­nes Re­nault des Pays-Bas www.renault­klas­siek.nl

Club des An­ci­en­nes Re­nault de Bel­gi­que www.car­bel­acb.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.