Wat ge­beur­de er nog meer in 1993?

Classic Cars (Netherlands) - - I LOVE 1993 -

En­zo Knol, Rap­per Boef, Har­ry

wor­den

Adam Ma­her en Ari­a­na Gran­de ge­bo­ren.

Ts­je­chos­lo­wa­kije wordt op­ge­splitst in

Slo­wa­kije. twee landen: Ts­je­chië en

Bush sr op en Bill Clin­ton volgt Ge­or­ge

van de Ver­e­nig­de wordt de 42ste pre­si­dent

Sta­ten.

New York wordt Het World Tra­de Cen­ter in

In een ge­trof­fen door een bom­aan­slag.

een au­to­bom van de par­keer­ga­ra­ges gaat

meer dan af. Zes men­sen wor­den ge­dood, dui­zend ra­ken ge­wond.

in een In april wordt door een fout

naar 200 com­pu­ter­pro­gram­ma een ar­ti­kel

De naam nieuws­groe­pen te­ge­lijk ge­stuurd.

be­dacht: die voor dit in­ci­dent wordt

spam­ming.

1993 is

Het groot­ste film­suc­ces van ge­re­gis­seerd door Ste­ven

Ju­ras­sic Park,

jaar voor Spiel­berg. Het is een goed

Schin­d­ler’s List werd Spiel­berg, want ook een kas­ra­ker.

het laatst een Na 48 jaar ver­schijnt voor

Kuif­je. uit­ga­ve van

de Na het over­lij­den van Bou­de­wijn,

wordt zijn po­pu­lai­re ko­ning van Bel­gië,

The­o­door broer Al­bert Felix Hum­bert

tot Chris­ti­aan Eu­gè­ne Ma­rie in­ge­wijd ko­ning Al­bert II der Bel­gen.

vindt De eerste edi­tie van Low­lands

Het fes­ti­val plaats in Bid­ding­hui­zen.

to heet­te toen nog A Cam­ping­flight Low­lands Pa­ra­di­se.

toe ter­wijl Bill Clin­ton kijkt te­vre­den

Ara­fat in Yitzchak Ra­bin en Yas­ser

slui­ten. De Was­hing­ton een vre­des­ak­koord

in de Pa­les­tij­nen krij­gen zelf­be­stuur be­zet­te ge­bie­den.

lan­ce­ring Op 2 ok­to­ber, 4 jaar na de

de eerste van RTL Vero­ni­que, be­gint

uit­zen­ding van RTL 5.

is de

Het best­ver­koch­te mu­ziek­al­bum

The Bo­dy­guard van Whit­ney sound­track van

van Re­né Klijn is de Hous­ton. Mr Blue meest ver­koch­te sin­gle.

Ver­drag van Op 1 no­vem­ber treedt het

is de Eu­ro­pe­se Maas­tricht in wer­king en

Unie een feit.

Fer­ruc­cio Aud­rey Hep­burn, Arthur As­he,

Man­ke Lam­borg­hi­ni, Wil­ly van He­mert,

Zap­pa Nelis, Pa­blo Es­co­bar en Frank

over­lij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.