KOOPTIPS OPEL MANTA A (1970-1975)

Classic Cars (Netherlands) - - KOOPADVIES -

CAR­ROS­SE­RIE

Nie­mand kon Opel er in de ja­ren 70 van be­schul­di­gen over­dre­ven roest­we­ren­de maat­re­ge­len te tref­fen. Bij de top­mo­del­len was dat niet an­ders dan bij de een­vou­dig­ste Ka­dett. Zo trof je bij vrij­wel al­le Opels de fa­ta­le com­bi­na­tie aan van on­be­han­deld staal en vocht op­slor­pen­de hol­le ruim­ten – vrij baan voor het brui­ne mon­ster. Dit heeft er­voor ge­zorgd dat er on­ge­veer nul Manta’s met vol­le­dig ori­gi­neel, on­ge­res­tau­reerd plaat­werk rond­rij­den. Check bij ge­res­tau­reer­de au­to’s of al­le ori­gi­ne­le na­den nog in­tact zijn en of er niet te veel pla­muur is ge­bruikt. Voor de sier­lijs­ten geldt: lie­ver een ori­gi­neel exem­plaar in slech­te staat dan he­le­maal géén.

TECH­NIEK

Zo slecht als het plaat­werk van Opels in de ja­ren ze­ven­tig was, zo de­ge­lijk was de sim­pe­le tech­niek. Gro­te valkui­len zijn er dan ook niet te ver­wach­ten en voor zo­ver er ern­sti­ge de­fec­ten zijn, la­ten die zich meest­al zon­der al te in­grij­pen­de in­ves­te­rin­gen re­pa­re­ren. De mees­te on­der­de­len zijn ook in de in nog veel gro­te­re aan­tal­len ge­pro­du­ceer­de As­co­na, Ka­dett en Re­kord (C/D) ge­bruikt en der­hal­ve pri­ma uit te rui­len. Het meest ge­com­pli­ceer­de Manta-com­po­nent is de L-Je­tro­nic-in­spui­ting van de GT/E. Een de­fec­te lucht­mas­sa­me­ter leidt tot ver­ve­len­de sto­rin­gen. De mees­te Manta’s heb­ben ech­ter sim­pe­le So­lex-car­bu­ra­teurs.

ON­DER­DE­LEN

Voor de mees­te on­der­de­len zult u uw toe­vlucht moe­ten ne­men tot de in Opel ge­spe­ci­a­li­seer­de on­der­de­len­za­ken. Zij zul­len u pro­bleem­loos aan de mees­te tech­ni­sche com­po­nen­ten kun­nen hel­pen. Bo­ven­dien zijn de prij­zen schap­pe­lijk. Voor het plaat­werk geldt een heel an­der ver­haal. Nieu­we on­der­de­len zijn schaars en duur en som­mi­ge de­len zul­len hand­ma­tig moe­ten wor­den na­ge­maakt. En dat loopt per de­fi­ni­tie in de pa­pie­ren.

CLUBS

www.manta­club.nl www.opel­club.nl www.opel-oldopel.be www.opel­dri­vers­bel­gi­um.be www.opel­ve­te­ran­club.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.