Nieu­we klas­se

Classic Cars (Netherlands) - - Jaap Peters • Voorwoord - Jaap Pe­ters Brand Ma­na­ger jpe­[email protected]

On­langs reed ik met de nieu­we Toyo­ta Co­rol­la. Pas over een jaar of 25 zou de­ze au­to mis­schien wel in­te­res­sant zijn voor dit ma­ga­zi­ne, ik zal u dan ook niet ver­moei­en met mijn be­vin­din­gen. Wie toch ge­ïn­te­res­seerd is, kan ons zus­ter­blad Au­to Re­view even open­slaan.

Het gaat me voor­al om de naam. Twaalf jaar ge­le­den kwam Toyo­ta met de Au­ris, als op­vol­ger voor de Co­rol­la. Na 40 jaar werd – op de vier­deurs ver­sie na – af­stand ge­daan van de­ze be­roem­de Toyo­ta. Mar­ke­teers met hip­pe kap­sels, moei­lij­ke snea­kers en een Mi­ni had­den be­dacht dat Co­rol­la niet span­nend klonk. Rond­om de Au­ris werd een au­re­ool van hip­heid ge­scha­pen. Al­leen was hij he­mel­ter­gend saai, zo­wel wat be­treft zijn ui­ter­lijk als zijn rij­ei­gen­schap­pen. Zo had je een niets­zeg­gen­de naam én een niets­zeg­gen­de au­to.

Ge­luk­kig heeft Toyo­ta bij de nieuw­ste ge­ne­ra­tie de naam weer in Co­rol­la ver­an­derd. Daar word ik blij van. Een mo­del­naam die al sinds 1966 be­staat, zet je niet zo­maar bij het grof­vuil. Meer dan 40 mil­joen exem­pla­ren zijn er­van ge­bouwd, er is geen per­so­nen­au­to ter we­reld waar­van er meer van de band rol­den. De Co­rol­la mag dan niet hoog staan op de fa­vo­rie­ten­lijst­jes van klas­sie­ker­lief­heb­bers, het is wél een klin­ken­de naam.

Ik heb so­wie­so een zwak voor ou­de au­ton­a­men, en dan het liefst in de taal van de au­to­fa­bri­kant. Zo hoop ik stie­kem op een Neue Deut­sche Wel­le van BMW, Mer­ce­des en Opel. Ik word al­tijd nos­tal­gisch van (bij)na­men als Strich 8, Ka­pitän, Ad­mi­ral of Neue Klas­se. Het is toch veel leu­ker om in een Opel Ka­pitän te rij­den dan in een In­sig­nia? Op mij maakt BMW Neue Klas­se bo­ven­dien een veel de­ge­lij­ker in­druk dan Ef­fi­cient Dy­na­mics Edi­ti­on. Naast een Neue Klas­se ver­wor­den al­le an­de­re au­to’s tot ho­pe­loos ver­ou­derd schroot. De Duit­se on­kreuk­baar­heid straalt er­van­af.

Toen de Toyo­ta Co­rol­la nog ge­woon in de prijs­lijst stond, dacht ik zel­den na over de­ze au­to. Pas toen de be­roem­de naam ge­schrapt werd, deed de nos­tal­gie zijn werk en ging ik hem mis­sen. Daar­om ben ik blij dat de Co­rol­la te­rug is. En hoop ik te­gen be­ter we­ten in dat BMW op een vol­gen­de au­to­show het doek af­haalt van een nieu­we ge­ne­ra­tie au­to’s met de naam Neue Klas­se.

Bij zo’n naam ver­wor­den al­le an­de­re au­to’s tot ho­pe­loos ver­ou­derd schroot.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.