NIEUWS UIT DE KLASSIEKERWERELD

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud • Classic Cars 29 -

Veel klas­sie­ker­lief­heb­bers voe­len zich steeds ver­der in het nauw ge­dre­ven door de op­ruk­ken­de mi­li­eu­zo­nes en ver­groe­nen­de brand­stof­fen. Dan kun je je klas­sie­ke au­to in de ga­ra­ge la­ten staan en er af en toe mok­kend een poets­doek over­heen ha­len, maar het kan ook an­ders. Zo klop­te de Ame­ri­kaan­se ei­ge­naar van een Mer­cu­ry Cou­pé uit 1949 aan bij het Ca­li­for­ni­sche be­drijf ICON. Het ver­zoek was om de be­jaar­de cou­pé om te bou­wen tot elek­tri­sche au­to. Som­mi­ge lief­heb­bers gru­wen mis­schien bij het idee, maar als het re­sul­taat zo uit­pakt als bij de­ze Ame­ri­kaan, dan lig­gen wij er niet wak­ker van.

Al­ler­eerst werd de au­to vol­le­dig ge­stript en ont­roest. Waar no­dig wer­den on­der­de­len ver­nieuwd, maar de au­to werd níét vol­le­dig glad­ge­stre­ken en op­nieuw ge­spo­ten. Wel werd het klop­pend hart, een 4,2-li­ter V8, ge­am­pu­teerd, even­als de trans­mis­sie. Na een te­le­foon­tje met Te­sla voer­de EVom­bouw­spe­ci­a­list Ste­alth 4x4 een hart­trans­plan­ta­tie uit en kreeg de Mer­cu­ry een elek­trisch kunst­hart. Dat be­zorgt de bij­na 70-ja­ri­ge Ame­ri­kaan zo’n 400 ge­ruis­lo­ze pk’s en 637 muis­stil­le new­ton­me­ters. Toch bleef ook on­der de mo­tor­kap de klas­sie­ke uit­stra­ling be­hou­den. Daar ligt nu een glim­mend beeld­houw­werk dat er­uit­ziet als een ge­pimp­te V8. In wer­ke­lijk­heid is het ca­mou­fla­ge­ma­te­ri­aal om de al­le elek­tri­sche ding­sig­heid­jes uit het zicht te hou­den. Het ac­cu­pak­ket is even­eens keu­rig weg­ge­werkt en staat borg voor een ac­tie­ra­di­us van 240 tot 320 ki­lo­me­ter.

Van een heel an­de­re or­de is een twee­de EV-pro­ject­je van ICON en Ste­alth 4x4: een Fi­at 500 Gi­ar­di­nie­ra. Door zijn af­me­tin­gen was de Ita­li­aan­se dwerg al ui­ter­ma­te ge­schikt als stads­au­to, al­leen was de oor­spron­ke­lijk twee­ci­lin­der een klei­ne stin­kerd. Als EV is hij daar­en­te­gen geur­loos en brand­schoon. De kof­fer­ruim­te is gro­ten­deels ge­of­ferd voor de be­no­dig­de elek­tri­sche com­po­nen­ten. Om de zwaar­de­re aan­drijf­lijn te kun­nen dra­gen, is zo­wel de wiel­op­han­ging als het rem­sys­teem aan­ge­past. Zo kreeg de 52-ja­ri­ge Ita­li­aan on­der meer schijf­rem­men. Geen over­bo­di­ge luxe, want vol­gens ICON is het ver­mo­gen van de 500 Gi­ar­di­nie­ra ruim ver­drie­vou­digd, tot zo’n 80 pk. De ac­tie­ra­di­us be­draagt on­ge­veer 180 ki­lo­me­ter – pri­ma voor een stads­au­to.

We voor­spel­len dat ICON na de­ze pro­jec­ten nog wel meer ver­ge­lijk­ba­re op­drach­ten krijgt. On­ze ze­gen heb­ben ze. Als we dan toch aan de elek­tri­sche au­to moe­ten, dan maar zo …

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.