COM­PAC­TE SPORTCOUPÉS MET EEN ZESCILINDER

Wie had dat ge­dacht: voor in de­ze vijf stijl­vol ge­cou­peer­de young­ti­mers ligt een prach­ti­ge zescilinder met 24-klep­pen­tech­niek en dub­be­le bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as­sen. En het mooie is, dat de­ze cou­pés al­le­maal voor een grijp­stui­ver te vin­den zijn.

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud • Classic Cars 29 - Tekst: Tho­mas Pfahl, Igor Stuif­zand • Fo­to’s: Jürgen Zer­ha

Al­fa Ro­meo GTV 3.0 V6, BMW 323 ti Com­pact, Ford Pro­be 24V, Maz­da MX-3 V6, Opel Ca­li­bra 2.5i V6

Al­thans, nu nog wel. Want een en­ke­le ga­ra­gist heeft de Al­fa Ro­meo GTV die lan­ge tijd ach­ter op het bui­ten­ter­rein van zijn ga­ra­ge­be­drijf stond, in­mid­dels op­ge­poetst en voor de deur op de stoep ge­par­keerd. Ein­de­lijk lijkt de GTV als lief­heb­bers­au­to door te bre­ken. Maar of de­ze ont­wik­ke­ling ook voor de an­de­re vier cou­pés is weg­ge­legd, is nog maar de vraag. Feit is dat ze nooit meer goed­ko­per wor­den dan ze nu zijn. Dit is dus hét mo­ment om toe te slaan voor een BMW 323 ti Com­pact, Ford Pro­be, Maz­da MX­3 of Opel Ca­li­bra. Uit slag­vo­lu­mes die va­ri­ë­ren van 1,8 tot 3,0 li­ter, wor­den ver­mo­gens ge­peu­terd die tus­sen de 133 en de 220 pk schom­me­len.

Tem­pe­ra­ment

Me­nig Al­fa­lief­heb­ber schuift met­een naar het punt­je van zijn stoel, wan­neer het gaat over de ge­lau­wer­de Bus­so­zescilinder van het Ita­li­aan­se merk. Hoe­wel de GTV ook is ge­le­verd met een sma­ke­lij­ke TwinS­park­vier­ci­lin­der, zorgt de drie­li­ter V6 met 24 klep­pen voor nog meer eu­fo­rie. Bij de in­tro­duc­tie van de 916­reeks in 1993, be­klaag­de slechts een en­ke­ling zich er nog over dat Al­fa was af­ge­stapt van ach­ter­wiel­aan­drij­ving. Maar een au­to die de let­ters GTV op de be­val­li­ge der­ri­è­re droeg, schiep na­tuur­lijk wel ver­wach­tin­gen. Met een ver­mo­gen van 220 pk maakt de GTV 3.0 V6­24V die be­slist waar. De au­to is snel,

maakt een bloed­stol­lend ge­luid en de gro­te Brem­bo­rem­men tem­pe­ren het tem­pe­ra­ment van mo­tor en be­stuur­der.

De met veel ge­voel voor Ita­li­aan­se dra­ma­tiek vorm­ge­ge­ven sculp­tuur uit het ate­lier van mees­ter­ont­wer­per Pin­in­fa­ri­na, blijft je uit­da­gen het gas­pe­daal diep naar be­ne­den te hou­den, voor­al wan­neer er een span­nen­de weg voor je op­doemt. De re­pu­ta­tie van de GTV als hon­ge­ri­ge ban­den­vre­ter, komt dan ook niet uit de lucht val­len. Bij­na 25 jaar na zijn in­tro­duc­tie op de au­to­sa­lon van Genè­ve in 1994, is de GTV nog al­tijd in staat om een dik­ke vet­te grijns op je ge­zicht te to­ve­ren. Wat de au­to even­eens in­te­res­sant maakt, is de goe­de be­scher­ming te­gen roest. Voor steen­slag is het kunst­stof front im­muun. Bo­ven­dien zijn (de mees­te) GTV’s door hun ei­ge­na­ren tot in de punt­jes ver­zorgd, zo­dat ze er ook na meer dan twin­tig jaar nog bij­zon­der goed uit­zien.

Ver­lei­ding

Naast de bom­bas­ti­sche Al­fa Ro­meo GTV oogt de BMW 323 ti Com­pact ta­me­lijk ge­woon­tjes. Wie een spor­tie­ve E36 wil, richt zich eer­der op de twee­deurs cou­pé. Maar dat maakt de on­be­min­de Com­pact mis­schien juist wel ex­tra in­te­res­sant. Van de bui­ten­kant zie je mis­schien niet wat hij in zijn mars heeft, maar de au­to is veel meer dan een af­ge­kap­te 3­se­rie. Zo is zijn on­der­stel bij­voor­beeld gro­ten­deels ge­lijk aan dat van de Z3 2.8. Door­dat de au­to

De 323 ti Com­pact is veel meer dan een af­ge­kap­te 3-se­rie. Zo is het on­der­stel gro­ten­deels ge­lijk aan dat van de Z3 2.8.

15 mm la­ger op zijn ve­ren staat en dik­ke­re sta­bi­li­sa­to­ren heeft, stuurt de 170 pk ster­ke 323 ti Com­pact zelfs ver­ras­send spor­tief. Daar draagt na­tuur­lijk ook het ge­wichts­voor­deel aan bij, als ge­volg van de kor­te­re ach­ter­kant. In te­gen­stel­ling tot de vier an­de­re au­to’s in de­ze ver­ge­lij­king, be­schikt de BMW over een zescilinder lijn­mo­tor en ach­ter­wiel­aan­drij­ving. De au­to heeft een op­ti­ma­le ba­lans, maar laat zich met de gas­voet ook heel ge­mak­ke­lijk tot over­stuur ver­lei­den – de trac­tie­re­ge­ling kun je met een druk op de knop uit­scha­ke­len.

Wat de 3­se­rie Com­pact even­eens bij­zon­der maakt, is zijn in­te­ri­eur. Dat doet sterk den­ken aan de E30, het mo­del dat de E36­ge­ne­ra­tie voor­ging. Hoe­wel een ori­gi­ne­le 323i Com­pact in­mid­dels een zeld­za­me ver­schij­ning is, leent de au­to zich uit­ste­kend voor da­ge­lijks ge­bruik, en al he­le­maal met een au­to­ma­ti­sche trans­mis­sie. Maar dat is een kwes­tie van per­soon­lij­ke voor­keur en be­schik­baar­heid. Wie het spor­tief wil, heeft waar­schijn­lijk lie­ver een hand­ge­scha­kel­de vijf­bak.

Open­ba­ring

Als de BMW 323 ti Com­pact een ver­ras­sing is, dan is de Ford Pro­be een open­ba­ring. Van de Ame­ri­kaan­se cou­pé zijn am­per exem­pla­ren be­waard ge­ble­ven. Maar een heel klein club­je lief­heb­bers weet de­ze au­to op waar­de te schat­ten. Ook al heeft hij voor­wiel­aan­drij­ving, de

De Maz­da MX-3 is niet on­ge­voe­lig voor roest.

Pro­be is een in­te­res­san­te op­tie als je er niet in slaagt een net­te Capri te vin­den. De tech­ni­sche ba­sis van de Ame­ri­kaan wordt ge­legd door de Maz­da MX­6, waar­mee de Pro­be ook zijn 2,5­li­ter V6­mo­tor deelt. In ou­de tests wordt de­ze mo­tor om­schre­ven als ‘de bes­te Ford­mo­tor die Maz­da ooit ge­bouwd heeft’. Hij past uit­ste­kend bij het com­for­ta­be­le en toch spor­tie­ve on­der­stel, dat de Pro­be ook op ho­ge snel­heid een neu­tra­le weg­lig­ging geeft. Bo­ven­dien is de Pro­be een rui­me au­to, die ge­mak­ke­lijk tot klei­ne be­stel­wa­gen kan wor­den om­ge­to­verd door de rug­leu­ning van de ach­ter­bank neer te klap­pen – des­noods bi­vak­keer je er zelf een nacht in, mocht de nood hoog zijn.

Dat gaat in de klei­ne Maz­da MX­3 echt niet luk­ken. De au­to heeft wel­is­waar een gro­te ach­ter­klep met pa­no­ra­mi­sche ach­ter­ruit,

maar de ge­dron­gen, aaibare cou­pé is eer­der een 2+2 dan een heu­se vier­zit­ter. Je zou dan ook eer­der ver­wach­ten dat de au­to wordt aan­ge­dre­ven door een hoog­toe­ri­ge drie­ci­lin­der met tur­bom­o­tor dan door een V6 met 24 klep­pen. Met zijn in­houd van slechts 1,8 li­ter is de alu­mi­ni­um zescilinder een ju­weel­tje. Voor een op­ti­ma­le voe­ding en ef­fi­ci­ën­te ver­bran­ding staat VRIS (Va­ria­ble Re­so­nan­ce In­duc­ti­on Sy­s­tem) ga­rant. Met na­me bij ho­ge­re toe­ren­tal­len komt de klei­ne V6 tot le­ven. Pas bij 6400 tpm be­reikt de 1,8­li­ter z’n maxi­mum­ver­mo­gen van 133 pk.

Ont­span­nen pres­teer­der

Zo gre­tig als de klei­ne Maz­da­mo­tor re­a­geert wan­neer het ui­ter­ste van hem ge­vergd wordt, zo stro­pe­rig komt de 2,5­li­ter V6 van de Opel Ca­li­bra op toe­ren. Dat is niet zo­zeer de schuld van de mo­tor zelf, maar voor­al van de ver­snel­lings­bak. De lan­ge over­bren­gings­ver­hou­din­gen

De Opel-de­a­ler kan nog steeds veel spul­len le­ve­ren voor de Ca­li­bra.

zijn, net als het com­for­ta­be­le on­der­stel, veel meer op ont­span­nen snel­weg­ge­bruik ge­richt dan op pu­re spor­ti­vi­teit. Voor de lief­heb­ber van span­nen­de pres­ta­ties had Opel des­tijds im­mers de Ca­li­bra Tur­bo in het programma, die stan­daard op een sport­on­der­stel stond.

Wan­neer je voor de eer­ste keer plaats­neemt ach­ter het Ca­li­bra­stuur, bor­relt aan­van­ke­lijk te­leur­stel­ling op. De wit­te wij­zer­pla­ten van de in­stru­men­ten kun­nen niet ver­hul­len dat het dashboard iden­tiek is aan dat van de Vec­tra. De fij­ne bre­de ze­tels ma­ken dat weer een beet­je goed, al­hoe­wel ze niet uit­blin­ken in zij­de­ling­se steun. Wie op zoek is naar een spor­tief ogen­de young­ti­mer met ruim­te voor het he­le ge­zin, kan niet om de Ca­li­bra heen. Ook al is de au­to niet de spor­tief­ste in dit ge­zel­schap, de zescilinder mo­tor draagt op ge­heel ei­gen wij­ze wel de­ge­lijk bij aan het rij­ple­zier. Wat dat be­treft komt de Opel dicht in de buurt van de BMW en de Ford.

Dit is hét mo­ment om toe te slaan voor een BMW 323 ti Com­pact, Ford Pro­be, Maz­da

MX-3 of Opel Ca­li­bra.

De be­roem­deBus­so-V6 is met­een te her­ken­nen aan de ver­chroom­de aan­zuig­bui­zen. De niet-stan­daard veer­poot­brug ver­ste­vigt de voor­trein.Ter­wijl de car­ros­se­rie met een li­ni­aal ge­te­kend lijkt te zijn, is voor het in­te­ri­eur juist de pas­ser ter hand ge­no­men.He­laas zijn niet al­le GTV’s zo smaak­vol en luxe uit­ge­rust als ons fo­to­mo­del. De sport­stoe­len zijn als nieuw.De 17-inch wie­len wa­ren des­tijds een op­tie. Ze ge­ven mooi zicht op de ge­per­fo­reer­de Brem­bo-rem­men.De sport­uit­laat van ons fo­to­mo­del ver­sterkt de prach­ti­ge V6-klan­ken.

Mis­schien wel de groot­ste ver­ras­sing in dit ge­zel­schap: de Ford Pro­be 24V.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.